Yılı          2018

Dairesi  5

Karar No              400

İlam No                45

Tutanak Tarihi   12.11.2019

Arazöz bedeli

…………….. Şti. ve …………… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki …………. TL ihale bedelli ………. ay süreli ve 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi hükmü gereğince üç aylık süre uzatımı verilen ………… Belediyesi ………. işi hakediş ödemelerinde, ……… ili soğuk iklim kuşağında bulunmasına rağmen, Ekim – Aralık ….. / Ocak – Mart ………. dönemlerinde, yol ve pazaryerlerinin yıkandığı gerekçesi ile arazöz bedeli ödenmesi neticesinde ………. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

Sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda Ekim-Mart döneminde hayatın devam ettiği, ayrıca arazözün karla mücadelede kullanıldığı belirtilmektedir. Yapılan savunmalar yeterli görüldüğünden belirtilen dönemlerde yol ve pazaryerlerinin yıkandığı gerekçesi ile arazöz bedeli ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla; ………… Şti. ve ………… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki ………. TL ihale bedelli ……….. ay süreli ve 696 sayılı KHK’nın 127 maddesi hükmü gereğince üç aylık süre uzatımı verilen ……….. Belediyesi ………. işi hakediş ödemelerinde, ………. ili soğuk iklim kuşağında bulunmasına rağmen, Ekim – Aralık …….. / Ocak – Mart ………… dönemlerinde, yol ve pazaryerlerinin yıkandığı gerekçesi ile arazöz bedeli ödenmesinde kamu zararı oluşmadığına; dolayısıyla ………. TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

……. karar verildi.

Yorum Ekle