Şirketin Ortaklarının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2021/MK-121

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/349398 İhale Kayıt Numaralı “Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) Km:0+000-8+16457 Arası Toprak İşleri,Sanat Yapıları, Köprü İşleri Ve Üstyapı(Bsk) Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/349398 ihale kayıt numaralı “Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) Km:0+000-8+16457 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı(Bsk) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Oğuzata Mim. Müh.  İnş.  San. ve Tic.  A.Ş. – Çağıl İnş. Tic. San. Müh. ve Mim. Ltd. Şti. –  Acr Grup İnş. Taah. Müh. Tar. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. -Acerler İnş. Taah. Mad. Müh. Nak. ve Sar. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1977 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Çağlar Yol. Yap. San. ve Tic. A.Ş. – Ka Tas. İnş. ve Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 10/03/2021 tarihli E:2020/2301, K: 2021/542 sayılı kararında “Dava dosyasının incelenmesinden; Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce  12.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile “Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) Km:0+000-8+16457 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üst Yapı (Bsk) Yapım İşi” ihalesinin gerçekleştirildiği, anılan ihaleye ilişkin olarak  Oğuzata Mim. Müh .İnş. San ve Tic. A.Ş-Çağıl İnş. Tic. San. Müh ve Mim. Ltd. Şti -Acr Grup İnş. Taah. Müh. Tar. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti-Acerler İnş. Taah. Mad. Müh .Nak ve Sar. Tic. Ltd .Şti iş ortaklığınca 28/09/2020 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun ilgili idarece 01/10/2020 tarihli yazı ile reddedildiği, akabinde anılan iş ortaklığınca 09/10/2020 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda,  davacı iş ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ticaret sicil gazetelerinde tüzel kişiliğin ortaklarının tamamının T.C kimlik numarasının yer almadığı, söz konusu tabloda anılan hususun başka bir belge ile tevsik edileceğine ilişkin bir bilginin bulunmadığı, isteklinin  son durumuna ilişkin beyan ettiği bilgileri tevsik etmemiş olduğundan buna ilişkin yeterlik kriterini karşılamamış olduğu hususlarının tespit edildiği,

Kamu İhale Kurulu’nun 02.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1977 sayılı kararı ile davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtilerek 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, davacı iş ortaklığı tarafından anılan kararın aleyhine olan kısmının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerekmektedir.

Bu durumda, davacı şirketin ortaklarının T.C. kimlik numarasının teklif dosyasında yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, dava konusu  Kurul kararının davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle  dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 02.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1977 sayılı kararının (B) bölümünde yer alan Çağlar Yol. Yap. San. ve Tic. A.Ş. – Ka Tas. İnş. ve Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarece davacının T.C. kimlik numarasına ilişkin eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle