aşırı düşük

Şikayete Konu Edilmeyen Olayın İtirazen Şikayet Aşamasında İleri Sürülmesi

Karar No              : 2021/MK-149

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/437237 İhale Kayıt Numaralı “Diş Üniti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan 2016/437237 ihale kayıt numaralı “Diş Üniti” ihalesine ilişkin olarak Mannas Diş Deposu Tic. ve San. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 15.12.2016 tarihli ve 2016/UM.II-3120 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Mannas Diş Dep. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 03.07.2017 tarih ve E:2017/172, K:2017/1726 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 19.01.2021 tarih ve E:2017/2540, K:2021/164 sayılı kararında “1. Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü 1, 2, 3, 4 ve 5. iddiaları yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamıştır.

2. Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü 6. iddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmına gelince; Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, 4734 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen temel ilkelerin idarelerce sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak yapılacak itirazen şikâyet başvurularının “başvuru sahibinin iddiaları” kapsamında incelenip sonuçlandırılmasında Kanunla yetkili kılınan davalı idarenin, yalnızca “şikâyet başvurusunda yer alan hususlara” yönelik inceleme yapmasını öngören İhalelere İlişkin Başvurular Hakkında Yönetmelik hükmüyle yasal yetkisinin sınırlanamayacağı, davacının itirazen şikâyet başvurusunun Kanun’a aykırı düzenleme içeren Yönetmelik hükmüne göre değil, Kanun hükmü esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği, şikâyet başvurusunda değinilip değinilmediğine bakılmaksızın itirazen şikâyet başvurusunda yer alan tüm iddiaların değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Uyuşmazlıkta, davacı şirket tarafından itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen, Chirana Chese Easy model koltuğun yere dübellenmeden dengede duramadığı seklindeki 6. iddianın “şikâyet başvurusunda söz konusu iddiaya yer vermediği” gerekçesiyle sekil yönünden reddine karar verdiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının, davacı şirket tarafından itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen 6. iddianın sekil yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, temyize konu Mahkeme kararının bu iddia yönünden davanın reddine yönelik kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunda yer alan 6. iddiaya yönelik davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına ve anılan kısım yönünden “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 15.12.2016 tarihli ve 2016/UM.II-3120 sayılı kararının başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda yer alan 6’ncı iddiasına yönelik kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda yer alan 6’ncı iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle