Karar No              : 2019/UH.IV-559

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/92432 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Araç Kiralama Hizmeti (6 Araç-Şoförlü-Yakıtsız)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 26.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Araç Kiralama Hizmeti (6 Araç-Şoförlü-Yakıtsız)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.04.2019 tarih ve 18187 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/463 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İhalede ilk oturum esnasında, teklif zarfı usulüne uygun olmayan Mete Karadağ’ın teklifi, değerlendirme dışı bırakılmak yerine, teklif zarfının dış kapağını usulüne uygun hale getirmesi için sözlü olarak ihale komisyonu tarafından uyarıldığı ve kendisine ek süre verilerek eksiğini tamamlaması sağlandığı, bu hususu belgelemek için video kaydının olduğu, ihale komisyonu üyelerinin ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, konuyla alakalı olarak idareye yapmış oldukları şikâyetin başvuru ehliyetleri olmadığı gerekçesi ile reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı,

2) Asgari ücretin ve yaklaşık maliyetin gözden geçirilmeden, tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesi ile reddedilmesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında “İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 15.04.2019 tarihinde idare kayıtlarına alındığı anlaşılan dilekçeyle idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 18.04.2019 tarihli kararıyla şikâyeti reddettiği ve bu kararı aynı tarihte EKAP marifetiyle başvuru sahibine tebliğ ettiği, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin şikâyete cevabının tebliğ edildiği tarihi takip eden on günlük süre içinde en geç 29.04.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 30.04.2019 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvurunun süre yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte;  başvuru sahibinin, 04.04.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile teklif etmiş olduğu bedelin, araç kasko değerinin %2’sine, brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanan tutarı aştığı, bu durumun 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullerde Değişiklik Yapılması” hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı’na aykırı olduğu gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusunda kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olmasına ilişkin herhangi bir itiraza yer vermediği tespit edilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almakta olup, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesi ile reddedilmesinin yerinde olmadığına ilişkin iddiasının, idareye yapılan şikayet başvurusunda yer almadığı anlaşıldığından bahse konu iddianın ayrıca şekil yönünden de reddedilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle