Karar No              : 2022/UH.I-340

Başvuruya Konu İhale:

2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem Öğrencileri İçin 3 Öğün En Az 4 Çeşit Malzemeli Hazır Yemek Hizmet Alım İşi” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 21.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bitlis Pomem 27 Dönem Öğrencileri İçin 3 Öğün En Az 4 Çeşit Malzemeli Hazır Yemek Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Geylani Medikal İnş. Gıda Tem. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.02.2022 tarih ve 9221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/206 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) Teknik Şartname’nin 3.29’uncu maddesindeki düzenlenmede sigorta türü ve limitlerine ilişkin bilgi bulunmamasının sağlıklı teklif oluşturulmasına engel nitelikte olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinde “… 76.4. İstekliler tarafından ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken sigorta giderleri, tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesi kapsamında teklif fiyatına dâhil edilecektir. İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasının ayrıca istendiği durumlarda sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmesi gerekmektedir.

Sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiği kabul edilecektir. Sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir. …” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesine,

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin yükümlülüğü” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.29 Yüklenici Gıda zehirlenmelerine karşı her türlü önlemi almak, gıda zehirlenmesi ile ilgili sigorta yaptırmak ve bu konuda personelinin eğitimini yapmak zorundadır. Öğrencilerin veya yapılan yemeği yiyen diğer bütün şahısların, yemeklerden zehirlenmesi halinde yüklenici sorumlu olacaktır. Yapılan analiz, hastane ve ilaç masraflarını karşılayacaktır. Yapılacak bu işlemler yüklenicinin bütün sorumluluklarını yerine getirdiği anlamı taşımaz. Meydana gelebilecek diğer bütün sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır.” düzenlemesine,

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

21.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale dokümanında isteklilere gıda zehirlenmelerine karşı sigorta yaptırma yükümlülüğü yüklenmesine ve teklif fiyatına dâhil giderler arasında sigorta giderlerinin de gösterilmesine karşın, isteklilerden yapılması beklenen sigortanın limitine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, dolayısıyla yukarıda aktarılan mevzuat gereği sigorta türü belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde söz konusu sigortanın asgari limitler dâhilinde istenildiğinin kabul edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin altıncı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.