Karar No              : 2021/UH.IV-1828

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/267994 İhale Kayıt Numaralı “Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokul/Ortaokul Öğrencilerinin Taşınması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 02.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokul/Ortaokul Öğrencilerinin Taşınması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 17.09.2021 tarih ve 42974 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1545 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 16.06.2021 tarihli ve E: 2018/4177, K: 2021/2265 sayılı idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma gönderilen ve 17.09.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dava dilekçesinde özetle;

1) Kendileri tarafından verilen teklifin en avantajlı hukuka uygun teklif olmasına rağmen ihalenin hukuka aykırı şekilde Şen-sa Taş. Pet. Tem. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve sözleşme imzalandığı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin şirket devrinin muvazaalı olduğu,

3) Şikâyete ilişkin başvuru merciinin idare mahkemeleri olduğu,

4) İhale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olan Saim Şen ve Halit Şen hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı,

5) Şen-sa Taş. Pet. Tem. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili ticaret sicil gazetelerinin incelenmesi gerektiği,

6) Yasaklı durumda olan Saim Şen ve Halit Şen’in söz konusu ihale ile ilgili işlemlere katıldığı,

7) Saim Şen’in ihale konusu işte çalıştırılacak tüm araçları Şen-sa Taş. Pet. Tem. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adına vekâleten kendisinin kiraladığı, bu durumun hukuka aykırı devir yapıldığı anlamına geldiği,

8) Kamu İhale Kurumu’nun benzer nitelikteki bir ihalede Şen-sa Taş. Pet. Tem. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verdiği, dolayısıyla aynı gerekçe ile yeniden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

9) Şen-sa Taş. Pet. Tem. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. vekili Saim Şen’in kiralamış olduğu araçların mevcudiyeti ve durumuyla ilgili bir araştırma yapılmadığı, şoförlerin gerekli nitelikleri taşımadığı,

10) Sözleşmenin imzalanması işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği,

11) Şikâyet başvurusu üzerine alınan kararda bulunması gereken hususların birçoğunun idarenin cevabında bulunmadığı, bu yönüyle idarenin şikâyetin reddi yönündeki kararının mevzuata uygun olmadığı,

12) İhaleye fesat karıştırmadan dolayı yargılanan ve ceza alan Saim Şen ve Halit Şen aracılığıyla sözleşmenin yürütülmesinin idareyi zarara uğratacağı, idarenin yasaklı kişilerle sözleşme imzalamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

Anılan Kanunu’nun 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “ (1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

izleyen günden itibaren başlar.” hükmüne,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

g) İdareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin ve idare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 16.06.2021 tarihli ve E: 2018/4177, K: 2021/2265 sayılı idari merci tecavüzü kararı 17.09.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır. 4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca başvuruların yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından Kuruma gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin Kurum kayıtlarına girdiği tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Şikâyet üzerine alınan karar 27.08.2018 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiş, bu tarihi izleyen günden itibaren 10 (on) gün içinde en geç 06.09.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 17.09.2021 tarihinde Danıştay’ın idari merci tecavüzü kararı neticesinde dava dilekçesi Kuruma ulaşmıştır. Ancak idarenin şikâyet başvurusuna ilişkin olarak aldığı kararı başvuru sahibine tebliğ ettiği yazıda bir sonraki başvuru merci ve süresinin belirtilmediği tespit edilmiştir.

Anayasa’nın 40’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme ile idarelere, ilgililerin kaç gün içinde hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirilmiş olup idare tarafından sonraki başvuru merci ve süresine ilişkin bilgilendirmenin mevzuata uygun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. İdare tarafından tesis edilen işlemlerde anayasal yükümlülüğün yerine getirilmeyerek aday, istekli ve istekli olabileceklere başvuru merci ve süresinin belirtilmemesi veya hatalı belirtilmesi durumunda, bu işlemlere karşı yasal sürenin bitiminden sonra yapılan başvuruların süre yönünden reddedilmeyeceği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte başvuru sahibinin vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin ve idareye verilen şikâyet dilekçesinin bir örneğinin idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma gönderilen belgeler arasında yer almadığı ve itirazen şikâyet başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu şekil eksikliklerinin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için 20.09.2021 tarihli ve E.2021/15911 sayılı yazı ile başvuru sahibi vekiline tebligat çıkarıldığı ve anılan tebligatın 22.09.2021 tarihinde başvuru sahibi vekiline tebliğ edildiği, yapılan tebligatta şekil eksikliklerinin tebligatın ulaşmasından itibaren yasal başvuru süresi olan on günlük süre içerisinde giderilmesi durumunda esasın incelenmesine geçileceğinin belirtildiği, ayrıca anılan şekil eksikliklerinin tebligatla verilen sürenin sonuna kadar Kurum’un internet sitesi üzerinden yayımlandığı anlaşılmıştır.

Ancak şekil eksikliklerine ilişkin yapılan tebligatın, başvuru sahibi vekiline tebliğ edildiği 22.09.2021 tarihini takip eden 10 günlük süre içerisinde (04.10.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) söz konusu şekil eksikliklerinin giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle