Şartnamede İki Farklı Sınır Değer Katsayısına (R) Yer Verilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.I-664

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/325883 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Söke Hilmi Fırat Huzurevi Müdürlüğü ile Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi Müdürlüğünün 2022 Yılı 7 Ay Süreli Kuruluş Mutfağında Pişirilmek Üzere Malzemeli Mamul Yemek Hazırlama ve Dağıtımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Söke Hilmi Fırat Huzurevi Müdürlüğü ile Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi Müdürlüğünün 2022 Yılı 7 Ay Süreli Kuruluş Mutfağında Pişirilmek Üzere Malzemeli Mamul Yemek Hazırlama ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Paşa Hab. Posta Hizm. İl. İnş. Veri Haz. Tem. Sağ. Oto Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin 25.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.05.2022 tarih ve 22028 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/490 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1 ) İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “48.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Malzemeli Yemek/0,79. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Malzemeli Yemek/0,82 . İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Malzemeli Yemek/0,82” şeklinde iki ayrı R katsayısı belirlemesi yapıldığı, yapılan düzenlemelerde ihalede uygulanacak olan sınır değer katsayısının (R) net olarak hangi değerin esas alınacağının anlaşılamadığı, sınır değer katsayısının 0,79 olarak uygulanması durumunda ortaya çıkacak sınır değer tutarı ile sınır değer katsayısının 0,82 olarak uygulanması durumunda ortaya çıkacak sınır değer tutarının birbirinden farklı olacağı ve bu durumun da ihalenin sonuçlandırılmasına doğrudan etki edeceği, sınır değer katsıyı (R) hususundaki idari şartnamedeki farklı düzenlemelerin mevzuata aykırılık teşkil edeceği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale veya son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama,  ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve bu tarihe kadar EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar…” hükmü,

 Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Söke Hilmi Fırat Huzurevi Müdürlüğü ile Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi Müdürlüğünün 2022 Yılı 01/06/2022-31/12/2022 tarihleri arası 7 Ay Süreli Kuruluş Mutfağında Pişirilmek Üzere Malzemeli Mamul Yemek Hazırlama ve Dağıtımı işi…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “ İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1…c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 29.04.2022…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin  “ Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “48.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Malzemeli Yemek/0,79

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Malzemeli Yemek/0,82

.İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Malzemeli Yemek/0,82” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Kurulunun 24.01.2022 tarihli ve 2022/DK.D-30 sayılı düzenleyici kararında “İlanı veya duyurusu 1/2/2022 ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırtılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde 30/1/2019 tarihli ve 2019/DK.D-38 sayılı kararda ilan edilen 2019 yılı R katsayılarının kullanılmasına;

Ek:1

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde Kullanılacak R Katsayıları (2022 yılı)

İhalenin Konusu                                          R Katsayısı

Araç Kiralama                                              0,72

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler 0,87

Malzemeli Yemek                                        0,79

Mühendislik Hizmetleri                               0,74

Sigorta Hizmetleri                                        0,78

Diğer Hizmetler                                           0,71” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Başvuruya konu kuruluş mutfağında pişirilmek üzere malzemeli mamul yemek hazırlama ve dağıtımı işi ihalesinin kısmi teklife açık olarak 29.04.2022 tarihinde ihale edildiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde, ihalede uygulanacak sınır değer hesabında dikkate alınacak (R) katsayısının “0,79” ve “0,82” olmak üzere iki farklı şekilde düzenlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin 25.04.2022 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece alınan karar incelendiğinde, “İdari Şartname’de sehven sınır değer katsayısı hatalı yazılsa bile ve sınır değer hesaplanması gerekirse, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan hesaplama modülü üzerinden veriler ve güncel olan rakam üzerinden yapıldığı, ayrıca ihale ilan tarihi 01.02.2022 tarihi öncesi olan ihaleler için katsayı oranı 0,82 iken ihale ilan tarihi 01.02.2022 tarihi sonrası olan ihaleler için katsayı oranının 0,79 olduğunun görülebileceği ve bu katsayının da değiştirilme yetkisinin idare de olmayacağı, ayrıca Kamu İhale Kurumu tarafından verilen katsayının hesaplama yapılırken bile güncel olan katsayı ne ise onun geçerli olduğu, bunun değişmeyeceği ve bu sebeple de teklif vermeyi etkileyecek bir husus olmadığı” yönünde değerlendirmeler neticesinde dokümanda değişiklik yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Kamu ihale mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin, mevzuata uygun olarak hazırlanacak şartnameler üzerinden gerçekleştirilmesi ve şartname düzenlemelerinin isteklilerin tekliflerini tereddüde mahal vermeyecek şekilde oluşturmalarına imkân sağlaması gerektiği açıktır.

Diğer taraftan, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği ve yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenebileceği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle idarece mevzuatta belirlenen süreler içerisinde dokümanda ihale konusu işe uygun tek bir sınır değer tespit katsayısı (R) belirlenmesi yönünde değişikliğe gidilmesi ve ihalenin mevzuata uygun bir doküman ile gerçekleştirilmesi mümkün iken, idarece mevzuata aykırı doküman düzenlemesi ile ihalenin gerçekleştirilmesine karar verilmesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmayacağı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, yukarıda aktarılan mevzuat gereği, ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerekeceği, bu nedenle İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde iki farklı sınır değer tespit katsayısına (R) yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği, dolayısıyla İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde iki farklı katsayıya yer verilmesinin mevzuata uygun olmayacağı ve ihale sürecinde yapılacak sınır değer hesaplamasında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüde yol açabileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Paylaş:
YAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ