İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 13.03.2024

Karar No : 2024/UH.I-438

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1272708 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 6 Bölge Müdürlüğü 2024 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 2024 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Halit Atik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’nin 02.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 22.02.2024 tarih ve 133420 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/264 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye teklif verildiği, kesinleşen ihale kararına göre ihalenin Kazan Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri San ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında; çalıştırılacak personelin çalışma sürelerini kapsayacak şekilde toleranslı açıklama yapılmadığı, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısının D.2’nci maddesinde belirtilen sarf malzemelere ilişkin öngörülen tüketim miktarlarının tetkik yapılacak kişi sayısını karşılamadığı, sarf malzeme giderlerinin 621 kişi üzerinden açıklanması gerekirken anılan istekli tarafından 407 kişi üzerinden açıklama yapıldığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat teklifinde meslek mensubunun kaşesinin ve meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin bulunmadığı, fiyat tekliflerine dayanak olan tutanakların Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesine uygun olarak düzenlenmediği, bu gerekçelerle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından; ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak; iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin, tehlike sınıflarına göre çalıştırılması öngörülen ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen çalışma dakikaları esas alınarak açıklama yapıldığı, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli maliyet bileşeni olarak belirlenen gezici sağlık aracında çalıştırılacak personele verilecek ücrete ilişkin de açıklama yapıldığı, bu bağlamda başvuru sahibinin çalıştırılacak personelin çalışma sürelerini kapsayacak şekilde toleranslı açıklama yapılmadığı iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında sağlık tetkikleri için kullanılacak 13 adet sarf malzeme giderleri ile sağlık tetkiklerinin yetkili laboratuvar tarafından incelenmesi ve raporlanmasına ilişkin 13 adet numunenin incelenmesi ve raporlanması giderlerine ilişkin proforma fatura olduğu ifade edilen 2 adet belgenin sunulduğu, proforma fatura başlıklı söz konusu belgelerde; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan gerekli ibarenin yazılmadığı, meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı, mevzuat gereği bu belgelerin dayanağı olan ve ekinde sunulması gereken satış tutarı tespit tutanaklarının açıklama kapsamında sunulmadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda, yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan iki adet fiyat teklifinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar gereği meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibare ile meslek mensubunun kaşe ve imzasının bulunmadığı, söz konusu fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden ve fiyat tekliflerini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenmesi gereken satış tutarı tespit tutanağının fiyat tekliflerinin ekinde sunulmadığı görülmüş olup, bu haliyle söz konusu fiyat tekliflerinin Tebliğ açıklamaları uyarınca geçerli bir tevsik yöntemi olamayacağı ve anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Kazan Sağ. ve İş Güv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., başvuru sahibi Halit Atik OSGB Eğt. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. ile Dermancan OSGB Özel Sağ. Hiz. Med. Org. Eml. Dan. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.