Personel Çalıştırmaya Dayalı Olmayan İhalelerde Personel Maliyetleri Dahil Teklif Fiyatı Oluşturulmalıdır

Karar No              : 2022/UH.II-705

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/322523 İhale Kayıt Numaralı “Ladik Gençlik Kampı Organizasyonu” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 27.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ladik Gençlik Kampı Organizasyonu” ihalesine ilişkin olarak Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Hazır Yemek San.  ve Tic. Ltd. Şti. nin 21.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.05.2022 tarih ve 21548 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/459 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İşin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yer alan resmi tatil günlerinde fazla mesai günleri/saatleri ile çalışacak personel sayısının, isteklilerin mesai giderlerini hesaplamaları ve tekliflerine dahil edebilmeleri için ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerektiği, yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.8’inci maddesine aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

e) …

2 ) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konuşu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. …

Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “

78.1.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47’nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47’nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması,

İşe ait Teknik Şartname’nin “Kamp Tarihleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “2022 Ulusal dönem gençlik kampları ilkbahar dönemi: 6 Mayıs – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında, yaz dönemi: 15 Haziran – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında sonbahar dönemi: 23 Eylül – 28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yüklenici tarafından 1. Kamp döneminin başlamasından 1 gün önce 5 Mayıs 2022 tarihinde hizmet için gerekli tüm personel ve materyalin hazır bulundurulması gerekmektedir.

İdari Şartname ve Teknik Şartname incelendiğinde uyuşmazlık konusu ihaleye konu işin  “Ladik Akdağ Doğa ve İzcilik Kampı tesisinde gerçekleştirilecek olan gençlik kamplarının yemek, sportif etkinlik, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, çevre gezileri, tesisin sosyal kullanım alanları ve çevre düzenlenmesi ile gerekli bakım ve onarım, temizlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin dönemler halinde temini” işi olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü ve açıklamalarında yer verilen personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı tanımı gereğince incelemeye konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı,

Anılan Tebliğ’in 78.8’inci maddesinde yer alan açıklamanın madde başlığından anlaşılacağı üzere personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarına münhasır bir kuralı içerdiği anlaşılmıştır.

Teknik Şartname incelendiğinde, kamp dönemleri içerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve (28 Ekim Yarım Gün) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın denk geldiği anlaşılmıştır.

İçerisinde ulusal bayram ve genel tatil günleri bulunan kamp dönemlerinde, normal çalışma günlerinde olduğu gibi, yemek, temizlik, çevre gezisi vb. hizmetlerin anılan günlerde de yapılacağı, bu kapsamda gerekli personelin işyerinde hazır bulunması gerektiği, isteklilerin anılan günlerde çalıştırılacak personele ilişkin olarak iş hukukundan kaynaklanan ek maliyetleri dikkate alarak tekliflerini hazırlaması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale konusu işin personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı olmadığı, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerde kamp dönemleri içerisinde hangi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışma yapılacağının tespit edilebildiği, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtileceği yönündeki kuralın personel çalıştırmaya dayalı işlere münhasır olduğu anlaşılmaktadır.

İhale konusu işin personel çalıştırmaya dayalı bir hizmet alımı olmadığı, personel maliyetlerinin iş kapsamında yapılacak hizmetlere (yemek, çevre gezisi, temizlik vb.) dahil edilmek suretiyle teklif fiyatının oluşturulmasının istenildiği, teklifi oluşturacak ana unsurun personel maliyeti olmadığı, iş kapsamında temin edilecek işlerin organizasyon maliyeti olduğu, bu doğrultuda isteklilerin kendi ticari gerekleri doğrultusunda personel maliyetleri ile fazla çalışma gideri öngörerek teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri, netice itibariyle hizmetle ilgili personelin mevzuata göre çalıştırılacağı sürelerde planlamanın yapılmasına ve bu çerçevede personelin fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günleri vb. hususlarının öngörülerek teklif fiyatının oluşturulmasını engelleyen bir durumun bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Paylaş:
YAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ