Karar No              : 2022/UH.II-292

Başvuruya Konu İhale:

2021/916602 İhale Kayıt Numaralı “2022 Yılı Sonuç Karşılığı İmmünohematoloji Hizmet Alımı” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Urla Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 10.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2022 Yılı Sonuç Karşılığı İmmünohematoloji Hizmet Alımı İhalesi”ne ilişkin olarak Fatma Tuncar’ın 13.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.01.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2022 tarih ve 3266 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/97 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede vermiş oldukları teklifin idare tarafından İdari Şartname’nin 5.1.h maddesi ile 7.5.1’inci ve 7.6’ncı maddesi kapsamında istenilen belgelerin teklif dosyasında olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı, idareye yapmış oldukları şikâyet başvurusu üzerine idarece özel sektöre yapılan laboratuvar hizmet alımı sözleşmesi ve buna ilişkin faturalar ile damga vergisinin yatırıldığına ilişkin vergi dairesi alındı belgesinin sunulduğunu kabul ettiği, ancak bu seferde sunulan damga vergisi alındısının sözleşme esnasında ya da öncesinde alınan damga vergisi alındısı olmadığı ve damga vergisi tutarının sözleşme ve fatura tutarından alınması gereken damga vergisi tutarı ile uyuşmadığının belirtildiği,  söz konusu gerekçelerin yerinde olmadığı, sunulan damga vergisinin sözleşme öncesinde yatırılmasının mümkün olmadığı, zira vergi dairesinin imzalanmayan sözleşmeden damga vergisini alamayacağı,  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47.1’nci maddesinin (a) bendi uyarınca sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerektiği ve sunmuş oldukları sözleşmeye ilişkin damga vergisinin 17.12.2021 tarihinde olmak üzere ihale ilan tarihinden önce yatırıldığı, ayrıca sözleşme bedelinin 600.000,00 TL olduğu ve 2021 yılı için binde 9,48 olarak hesaplanan damga vergisi tutarı olan 5.688,00 TL ile 364,03 TL pişmanlık zammının yatırıldığı buna ilişkin üzerinde sözleşmeye konu işin yazılı olduğu makbuzun sunulduğu, bu nedenlerle idarece kasıtlı olarak yapılan işlemlerin yerinde olmadığı, tekliflerinin tekrar değerlendirmeye alınması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.” hükmü,

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Konu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder…” hükmü

Anılan Kanun’un eki 1 sayılı tabloda “Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar 1.Akitlerle ilgili kâğıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler   (Binde 9,48) …” hükmü

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2022 Yılı Sonuç Karşılığı İmmünohematoloji Hizmet Alımı İhalesi

b) Miktarı ve türü:

5 Kalem Sonuç Karşılığı İmmünohematoloji Hizmet Alımı İhalesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Urla Devlet Hastanesi (Torosan Mah. Özbek Yolu Cad.No:15 Urla İzmir

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. …İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektörde Her Türlü Kit ve Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı Kapsamında Gerçekleştirilmiş İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, işe ilişkin sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin fatura örnekleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale “ilan tarihi” itibarıyla ödenmiş olduğuna ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “2022 Yılı Sonuç Karşılığı İmmünohematoloji Hizmet Alımı İhalesi” olduğu, söz konusu ihalede idare tarafından isteklilerce teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği, “Kamu veya Özel Sektörde Her Türlü Kit ve Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı Kapsamında Gerçekleştirilmiş İşlerin” benzer iş olarak belirlendiği görülmüştür.

Yapılan incelemede 12.01.2022 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibi Fatma Tuncar’ın teklifinin “İdari Şartname’nin 5.1h /7.5.1 / 7.6 maddeleri gereği iş bitirme belgesi bulunmaması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine söz konusu istekli tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 19.01.2022 tarihli kararda “Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde iş deneyim belgesi düzenlenmeyen durumlarda aday veya isteklinin iş deneyim belgesi yerine sunabileceği evraklar belirtilmiştir. Bahse konulu itirazınızda belirttiğiniz gibi ihale teklif dosyanızda Özel Dencer Denizli Cerrahi Hastane Ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile yapmış olduğunuz sözleşme, 3 adet fatura ve damga vergisi alındısı bulunmaktadır. Fakat 47’nci maddede belirtildiği gibi personel çalıştırılan işlerde bu belgelere ek olarak o işe ait personel çalıştırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden düzenlenen ve teyidi yapılabilen iş deneyim belgeleridir. Aday veya istekli iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzelense bile ihale komisyonunca dikkate alınmaz denmektedir.

İhale dosyasında sunmuş olduğunuz damga vergisi alındısı 17.12.2021 tarihli olup, Özel Dencer Denizli Cerrahi Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile yapmış olduğunuz sözleşme 01.09.2021-30.11.2021 tarihleri arasını kapsayan 3(üç)aylık sözleşmedir. Sunulan damga vergisi alındısı sözleşme esnasında ya da öncesinde alınan damga vergisi alındısı değildir.

Ayrıca verilen damga vergisi alındısının tutarı, fatura ve sözleşme tutarından alınması gereken damga vergisi tutarı ile uyuşmamaktadır.

Bu gerekçeler sebebiyle iş deneyim belgesi için sunmuş olduğunuz evraklar ihale komisyonumuzca kabul edilmemiştir.” ifadelerine yer verilerek başvurunun reddedildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi Fatma Tuncar tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, Özel Dencer Denizli Cerrahi Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile 25.08.2021 tarihinde imzalanmış “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmetleri” konulu, 600.000,00 TL tutarlı sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin 30.09.2021, 31.10.2021 ve 30.11.2021 tarihli serbest muhasebeci mali müşavir onaylı 3 adet KDV hariç toplam 603.283,64 TL tutarlı faturaların ve bahsi geçen sözleşmenin damga vergisine ilişkin olarak vergi dairesi alındısının sunulduğu tespit edilmiştir

Söz konusu belgeler incelendiğinde, sunulan sözleşmenin 2’nci maddesinde sözleşme konusunun “İş bu sözleşme Netumed firmasının sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen cihazları (menkulü) Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne kurularak sözleşme koşullarında hastaneye Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmetlerini en az 6 yedi personelle vermesini kapsamaktadır.”  olarak belirtildiği, “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.2-Bu sözleşme gereği laboratuvar işletmesinin tüm işletim sorumluluğu Netumed firmasına ait olacaktır. Laboratuvar teknisyenlerinin seçimi, çalışma şatlarının oluşturulması işe alınmaları ve çıkarılmaları Netumed firmasının sorumluluğunda olacaktır. Bununla ilgili tasarrufta bulunurken hastaneye bilgi verilecektir. Bu işçilerin mali sorumluluğu Netumed firmasınca yapılacaktır.”, “Sözleşmenin Süresi ve Bedeli” başlıklı 5’inci maddesinde “iş bu sözleşme 3 (üç) ay süreli olup, 01.09.2021 da yürürlüğe girer ve 30.11.2021 tarihinde sona erer. Bu süre zarfında 6.maddedeki ücretler esas alınacak olup herhangi bir artış olmayacaktır. Sözleşme bedeli toplam 600.000 TL (altı yüz bin Türk Lirası)dır.”, “Ücretlendirme” başlıklı 6’ncı maddesinde “… yapılan testlerin ücretlendirmesi SUT(SGK Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatlarının yüzde %70 oranında hesaplanarak fatura kesilecektir… Bu ücretlere işçilik ücretleri artışı olduğu takdirde işçilere ödenen bu fark, fiyat farkı olarak ayrıca netumed firmasına ödenecektir…” hükümlerin yer aldığı,

Diğer yandan damga vergisine ilişkin olarak sunulan vergi dairesi alındısında ödeme ve düzenlenme tarihinin 17.12.2021 olduğu, belge üzerinde Fatma Tuncar’ın vergi kimlik numarası ile T.C. kimlik numarası bilgilerine yer verildiği, tahsil olunan gelir kısmında; “damga vergisi 08/2021- 08/2021 1 dönemi 5.688,00 TL, pişmanlık zammı 08/2021-08/2021 1 dönemi 364,03 TL” olarak yer aldığı, açıklamalar kısmında; “mukavelenameler özel cerrahi hastanesi hizmet alımı sözleşme damga vergisi” ifadesinin bulunduğu görülmüştür.

Bu kapsamda başvuru sahibi tarafından “sonuç karşılığı laboratuvar hizmetleri” işine ilişkin 600.000,00 TL bedelli sözleşme ve ekinde buna ilişkin faturaların sunulduğu, sunulan sözleşme konusunun benzer işe uygun olduğu, 600.000,00 TL’lik sözleşme bedelinin anılan istekli tarafından ihale dokümanında sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı (82.815.08 x0,25=20.703,77 TL) sözleşme ekinde yer alan damga vergisi alındısında anılan isteklinin vergi kimlik numarası ile T.C. kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı, belge üzerinde açıklamalar kısmında Özel Cerrahi Hastanesi hizmet alımı sözleşme damga vergisi ifadesinin yer aldığı, Özel Cerrahi Hastanesi’nin internet sitesi üzerinden yapılan incelemede, şirket unvanının Özel Dencer Denizli Cerrahi Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. olduğu bilgisine ulaşıldığı, bu unvanın sözleşmede belirtilen unvanla aynı olduğu, damga vergisi alındısında hesaplanan tutarın, sunulan sözleşmede yer alan bedel üzerinden alınması gereken damga vergisi tutarına karşılık geldiği (600.000,00 TL X 0,00948= 5.688,00 TL) bu anlamda sunulan belgelerde mevzuata aykırılık olmadığı değerlendirilmiş olmakla birlikte, yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde yer alan, personel çalıştırılan işlerde sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulacağına yönelik hüküm dikkate alındığında,  bahsi geçen sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırılacağına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı ancak buna ilişkin belgelerin sözleşme ekinde sunulmadığı anlaşıldığından anılan istekli tarafından iş deneyimine ilişkin sunulan belgelerin bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.