Karar No              : 2021/UY.IV-2018

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/649235 İhale Kayıt Numaralı “İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Merkezi Derslik C Blok İnşaatı (2021)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 27.10.2021 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Merkezi Derslik C Blok İnşaatı (2021)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.11.2021 tarih ve 51550 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1827 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye davet edilmeleri gerekirken edilmedikleri, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendine göre yapıldığı, ilgili ihalenin iptal edilerek açık ihale usulü ile yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “istekli olabilecek” “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” şeklinde tanımlanmış, “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

4734 sayılı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, pazarlık usulüyle ve ilansız şekilde gerçekleştirilen ihalede, başvuru sahibinin idare tarafından ihaleye davet edilmediği, buna göre Kamu İhale Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer alan emredici hüküm kapsamında, ihale dokümanının kendisinin erişimine sunulmadığı ve dolayısıyla ilgilinin aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını kazanamadığından başvuru ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle