Karar No              : 2021/UH.I-1717

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/265663 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Dahili Yollarda Peyzaj Alanlarının Bakım ve Onarım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sivas tarafından 16.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bölge Dahili Yollarda Peyzaj Alanlarının Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ervayapı İnşaat Nakliye Peyzaj Temizlik San. ve Tic. A.Ş.nin 02.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.08.2021 tarih ve 37101 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1342 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından gönderilen yazı ile, yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmiş oldukları pay defterinin sunulmasının istendiği, bunun üzerine kendileri tarafından SMMM onaylı mühür ve kaşe içeren ıslak imzalı pay defterinin idareye sunulduğu ancak sunulan pay defterinin fotokopi olduğu gerekçesiyle, idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sunmuş oldukları geçici teminatın irat kaydedildiği, sunmuş oldukları pay defterinin SMMM onaylı olduğu, belge üzerinde mühür ve kaşe bulunduğu ve belgenin ıslak imzalı olduğu, belgenin fotokopi olduğu kabul edilse bile, benzer nitelikteki Kurul kararları doğrultusunda tüzel kişiliğin ortaklık yapısının pay defteri haricindeki bir belge ile de tevsik edilebileceği, bu sebeple yeterlik bilgileri tablosunda bilgilerini sunmuş oldukları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin de tüzel kişiliğin tek ortaklı yapısını teyit etmek için esas alınabileceği, öte yandan idarenin geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemine dayanak olarak 2020/DK.D-222 sayılı Kurul kararını öne sürdüğü ancak anılan karar sonrasındaki mevzuat değişikliği sonucunda belirtilen durumda geçici teminatın irat kaydedilemeyeceği, ek olarak idarenin kendilerini değerlendirme dışı bırakması neticesinde, ihalenin daha yüksek bir bedel teklif eden istekli üzerinde bırakıldığı, bu sebeple de kamu zararı oluştuğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Anonim Şirket” başlıklı dördüncü kısımdaki “Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke” başlıklı 490’ıncı maddesinde “(1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.

(2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un anonim şirketlerde pay devrinin kanunen sınırlanmasına ilişkin 491’inci maddesinde “(1) Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir; meğerki, devir, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşsin.

(2) Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un anonim şirketlerde pay devrinin esas sözleşmeyle sınırlanmasına ilişkin 492’nci maddesinde “(1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir.

(2) Bu sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

(3) Şirket tasfiyeye girmişse devredilebilirliğe ilişkin sınırlamalar düşer.” hükmü,

Bahse konu Kanun’un anonim şirketlerde pay defterinde tutulacak kayıtlara ilişkin 499’uncu maddesinde “(1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.

(2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

(3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder.

(4) Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.

(5) Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan nama yazılı paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır.” hükmü,

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “… (5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

… (9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları istenir. İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Bölge Dahili Yollarda Peyzaj Alanlarının Bakım Ve Onarım İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 1.550.246 adet bitkilerin ve 192 da çim sahanın bakımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Bölge Dahili Yollar” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)

… 7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Kurulu’nun 22.07.2020 tarihli ve 2020/DK.D-222 sayılı düzenleyici kararı ile “1- İdarenin talebi üzerine, ihaleye katılım aşamasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı olarak sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğine” karar verilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin bölge dahili yollarda peyzaj alanlarının bakım ve onarım işi olduğu, ihalede 23 adet ihale dokümanı indirildiği, 16.06.2021 tarihinde yapılan ihaleye 17 isteklinin katıldığı, ihalede geçerli tekliflerin belirlenmesinin ardından, başvuru sahibi istekliden 02.07.2021 tarih ve E.11170717-755.02/486232 sayılı yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belge kapsamında istekliden sadece pay defterinin sunulmasının istendiği, isteklinin 08.07.2021 tarihli yazısında, yazının ekinde pay defterinin sunulduğunun belirtildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin anonim şirket statüsüne haiz bir tüzel kişilik olduğu, istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında 18.05.2016 tarih ve 4 sayılı pay defterinin bilgisinin verildiği, yine aynı tabloda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 13.08.2020 tarih ve 10137 ile 01.02.2019 tarih ve 9758 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi suretlerinin bilgilerinin verildiği tespit edilmiştir.

Kurum tarafından itirazen şikayet incelemesi kapsamında, idareye gönderilen 19.08.2021 tarih ve E-13983960-101.01.02.00-E.2021/14220 sayılı yazıda, ihale işlem dosyası ile birlikte ihale kapsamında idareye sunulan pay defterlerine ilişkin tüm belgelerin idareye sunulduğu şekliyle gönderilmesinin istendiği, idare tarafından 23.08.2021 tarih ve E.11170717-755.02/534936 sayılı yazı ekinde ihale işlem dosyası ve başvuru sahibi istekli tarafından pay defteri olduğu belirtilerek idareye sunulan nüshalar incelendiğinde, isteklinin üst yazısının ekinde 2 sayfa fotokopi evrakın yer aldığı, pay defterine ilişkin söz konusu sayfaların üzerinde, ihale komisyonuna ait “İhale komisyonunca görülmüştür” ifadesinin ve komisyon üyelerinin paraflarının bulunduğu bir kaşenin yer aldığı, belirtilen kaşenin görülmesi üzerine 02.09.2021 tarih ve E-13983960-101.01.01.00-E.2021/15043 sayılı yazı ile idareden, anılan kaşenin hangi amaçla kullanıldığı hususunda bilgi istenildiği, idarenin 03.09.2021 tarihli ve E.11170717-755.02/548226 sayılı yazısında, yazıya konu kaşenin ihale komisyonuna sunulan belgelerin komisyon üyeleri tarafından incelendiğini ifade etmek amacıyla kullanıldığı, yazıya konu başvuru sahibi istekli tarafından sunulan pay defteri konulu evrakın fotokopi olduğunun belirtildiği görülmüştür.

İdarenin 23.08.2021 tarih ve E.11170717-755.02/534936 sayılı yazısının ekinde, ihale işlem dosyası ve başvuru sahibi istekli tarafından pay defteri olduğu belirtilerek idareye sunulan nüshalar incelendiğinde, isteklinin üst yazısının ekinde 2 sayfa fotokopi evrakın yer aldığı, belgelerin üzerinde fotokopi üzerine yapılmış mühür, kaşe veya ıslak imzanın olmadığı, yine belge üzerinde SMMM onayı yapıldığına ilişkin herhangi bir işaretin veya kaşenin olmadığı, belgenin mevcut haliyle belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelere uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nun 22.07.2020 tarihli ve 2020/DK.D-222 sayılı düzenleyici kararında, idarenin talebi üzerine, ihaleye katılım aşamasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerden internet yoluyla sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı olarak sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür. Belirtilen gerekçelerle, idarenin işleminin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği, bu sebeple ihalenin, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli yerine ihale mevzuatına göre geçerli teklif sunan ve daha yüksek bir bedel öngören istekli üzerinde bırakılmasının kamu zararına neden olmayacağı anlaşılmıştır.

Anılan düzenleyici Kurul kararı ile ilgili Yönetmelik hükümleri arasında bir çelişkinin olmadığı, Kurul kararı ile belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı şekilde sunulmuş olan bir belgenin belge niteliğinde olup olmadığı,  diğer bir deyişle yok hükmünde olup olmadığı ve bu durumun belgenin hiç sunulmamış olması sonucunu doğurup doğurmayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması için belirlemeler yapıldığı, yine anılan Kurul kararında yazılı evrakın belge niteliğine kavuşmasının belirli unsurları taşımasına bağlı olduğu ve e-ihalelerde elektronik ortamda yapılmayan ihalelerden farklı olarak, belgeler, yaklaşık maliyet ve teklif fiyatlarının açıklandığı ihale tarih ve saatinden sonra sunulduğundan, bu noktada yapılacak değerlendirmenin de suistimalleri engelleyecek nitelikte olması; bu bakımdan, isteklilerin e-ihaleye katılım aşamasında beyan ettikleri bilgileri tevsik eden belgeleri mevzuatta aranan şartların tamamını sağlayacak şekilde sunmalarına ilişkin kuralların tereddüde mahal vermeyecek şekilde uygulanması gerektiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

İlgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, anonim şirket niteliğindeki tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduklarını gösterir belgelerin yanında, ilgili hususları gösterir pay defterine ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ihaledeki geçerli teklif sahipleri arasından, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, sunulan belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

Aynı hüküm ve düzenlemeler doğrultusunda, idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak sunulan belgelerin, aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi gerektiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretlerinin de bu kapsamda kabul edileceği, ek olarak istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin de sunabileceği tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun aktarılan hükümlerinden anonim şirketlerde pay/hisse devirlerinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için pay defterine kaydedilmesi gerektiği, pay defterinde kayıtlı bulunan kişilerin ortak sıfatını haiz olduğu, devrin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescili ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanının zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla anonim şirketlerde teklif ekinde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu  gösterip göstermediği noktasındaki denetim o tüzel kişiliğe ait pay defteri ile kıyaslanmak suretiyle yapılabilmektedir.

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; başvuru sahibi isteklinin anonim şirket statüsündeki bir tüzel kişilik olduğu, anonim şirketlerde teklif ekinde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu  gösterip göstermediği noktasındaki denetimin ancak o tüzel kişiliğe ait pay defteri yoluyla yapılabileceği, bu sebeple idare tarafından başvuru sahibi istekliye ilişkin pay defterinin aranması gerektiği, bu doğrultuda anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda anılan hususa ilişkin olarak ilgili pay defterine ilişkin bilgilere yer verildiği, ihalede geçerli tekliflerin belirlenmesi üzerine, idare tarafından anılan pay defterinin istekliden talep edildiği, isteklinin cevabi yazısının ekinde, pay defterine ilişkin olarak sunulan belgelerin herhangi bir onay içermeyen fotokopi evraklar olduğu, söz konusu evrakların belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelere uygun olmadığı, bu nedenle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu, elektronik ortamda yürütülen ihalelerde ilgili mevzuat hükümleri ve düzenleyici Kurul kararı uyarınca, sunulan evrakın belge niteliğinde olmaması ve ihalenin yapısı nedeniyle başvuru sahibi isteklinin geçici teminatın irat kaydedilmesi işleminin de yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle