Pay Defteri Veya Benzeri Bir Belge İle İhaleye Katılımda Yeterlik Kriteri Olan Tüzel Kişiliğin Son Ortaklık Durumunun Tevsik Edilebileceği

Karar No              : 2020/UM.II-1990

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/407675 İhale Kayıt Numaralı “Kamera İzleme Platformu ve Görüntü Analiz Sistemi Oluşturulması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından 05.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kamera İzleme Platformu ve Görüntü Analiz Sistemi Oluşturulması İşi” ihalesine ilişkin olarak İnfodif Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.nin 22.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.11.2020 tarih ve 49117 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1709 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu “Kamera izleme Platformu ve Görüntü Analiz Sistemi Oluşturulması İşi” ihalesinde 19.10.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının öğrenildiği,

3) “İhaleye katılıma ilişkin yeterlilik kriterleri kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin ortaklık yapısını ve ortakların hisselerini gösteren bilgi ve belgeye rastlanılmadığı” gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendilerinin bir anonim şirket olduğu ve anonim şirketlerin ortaklık yapılarının alınacak bir kararla çok kolay bir şekilde değiştirilebildiği, limited şirketlerde olduğu gibi hisse devirlerinin noterde yapılması ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı gibi bir durumun söz konusu olmadığı, dolayısıyla hisseleri her an değişme ihtimali bulunan anonim şirketlerin hisse devirlerine ilişkin kararların da gazetede yayımlanmasının mümkün olmadığı, bu konuda Ankara Ticaret Sicili Memurluğu tarafından verilen belgenin şikâyet dilekçesi ekinde sunulduğu,

Sonuç olarak, açıklanan nedenlerle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Anonim Şirket” başlıklı dördüncü kısımdaki “Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke” başlıklı 490’ıncı maddesinde “(1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.

(2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un anonim şirketlerde pay defterinde tutulacak kayıtlara ilişkin 499’uncu maddesinde “(1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.

(2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

(3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder.

(4) Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.

(5) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan nama yazılı paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

İhale ilan tarihi (10.09.2020) itibariyle yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

İhale tarihi (05.10.2020) itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da (Değişik ibare: 30/09/2020-31260  R.G./5. md.) sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemesinden; ihaleye katılımda isteklilerde aranılan yeterlilik kriterlerinden birinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicili Gazeteleri veya bu hususları gösteren ilgili belgelerin (pay defteri vb.) sunulması olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun aktarılan hükümlerinden anonim şirketlerde pay/hisse devirlerinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için pay defterine kaydedilmesi gerektiği, pay defterinde kayıtlı bulunan kişilerin ortak sıfatını haiz olduğu, devrin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescili ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanının zorunlu olmadığı anlaşılmış olmakla birlikte söz konusu yeterlik kriterinin tevsiki için Ticaret Sicili Gazetesi dışında bu hususları gösteren ilgili belgelerin de sunulabileceği dikkate alındığında, Ticaret Sicili Gazetesinin son durumu göstermeyeceği gerekçesiyle sunulmamasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, idare tarafından başvuru sahibine ait teklifin “10.12.2019 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde tüzel kişiliğin temsil ve yönetim kuruluna ilişkin bilgilerin yer aldığı, ancak ortaklık hisse oranlarının gösterilmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında imza sirkülerinin, 07.12.2016 tarihli ve 9214 sayılı ile 10.12.2019 tarihli ve 9969 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nüshalarının sunulduğu görülmüştür.

07.12.2016 tarihli ve 9214 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilen hususun “temsil, ilzam ve sermaye artırımı” olduğu,

10.12.2019 tarihli ve 9969 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilen hususun “yönetim kurulu ve yetkililer olduğu” ve idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulama çıktısında tüzel kişiliğin yöneticilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu belgelerde, tüzel kişiliğin yönetiminde bulunan ve temsile yetkili olan kişilere ilişkin bilgiler yer almakla birlikte, tüzel kişiliğin ortaklarına ilişkin son durumu gösterir herhangi bir bilginin yer almadığı tespit edilmiştir.

Anonim şirket olan başvuru sahibi tarafından her ne kadar “anonim şirketlerin ortaklık yapılarının alınacak bir kararla çok kolay bir şekilde değiştirilebildiği ve dolayısıyla hisse devirlerine ilişkin kararların gazetede yayımlanmasının mümkün olmadığı” iddia edilmekte ise de, pay defteri veya benzeri bir belge ile ihaleye katılımda yeterlik kriteri olan tüzel kişiliğin son ortaklık durumunun tevsik edilebileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

çıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle