kamu ihalelerinde uygulanan yaptırımlar

Karar Tarihi : 07.02.2024

Karar No : 2024/UY.II-255

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tuzla Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1533616 İhale Kayıt Numaralı “2024 Yılı Park Yapımı, Saha Yapımı Onarım-Tadilat İşleri, Bitki, Çiçek ve Gübre Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tuzla Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 15.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2024 Yılı Park Yapımı, Saha Yapımı Onarım- Tadilat İşleri, Bitki, Çiçek ve Gübre Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayşah İnşaat Temizlik Sağlık San. Tic. Ltd. Şti.nin 08.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.01.2024 tarih ve 127565 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/89 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işin maliyet bileşenlerinin işçilik, malzeme, akaryakıt ile makine ve teçhizata ilişkin amortisman maliyetlerinden oluştuğu, ancak İdari Şartname’de belirtilen fiyat farkı formülünde yalnızca b6 diğer malzeme oranlarının maliyetlerinin dikkate alındığı, diğer maliyet unsurları için fiyat farkı öngörülmemiş olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım işi ihalelerinde fiyat farkı hesaplamasının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan formüller kullanılarak hesaplanması gerekmekte olup, söz konusu formüllerde yer alan a katsayısının işçilik ağırlık oranını, b1 katsayısının metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranını, b2 katsayısının demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranını, b3 katsayısının akaryakıtın ağırlık oranını, b4 katsayısının diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını, b5 katsayısının ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını, b6 katsayısının diğer malzemelerin ağırlık oranını ve c katsayısının makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil ettiği belirtilmiştir.

Yine aynı Esaslar’da, sabit katsayıların, idare tarafından, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi gerektiğinin ifade edildiği tespit edilmiştir.

İhale dokümanında, ihale konusu işin “2024 Yılı Park Yapımı, Saha Yapımı Onarım – Tadilat İşleri, Bitki, Çiçek ve Gübre Alımı” olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde 271 adet iş kalemi/iş grubunun yer aldığı, söz konusu iş kalemleri arasında, işçilik, metalik olmayan diğer mineral ürünleri, demir ve çelik ürünleri, akaryakıt, ağaç ürünleri ile makine ve ekipman grubunda yer alan üretim girdilerinin yoğun şekilde kullanıldığı iş kalemlerinin yer aldığı görülmüştür.

İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen fiyat farkına ilişkin düzenlemesine göre b6 (diğer malzemelerin ağırlık oranı) katsayısının (1) olarak belirlendiği, diğer katsayıların ise (0) olarak belirlendiği görülmektedir. Bu durumda, diğer malzemeler haricindeki üretim girdileri için fiyat farkı öngörülmemiş olduğu ancak ihale konusu iş kapsamında, diğer malzemeler haricinde, işçilik, metalik olmayan diğer mineral ürünleri, demir ve çelik ürünleri, akaryakıt, ağaç ürünleri ve makine ve ekipman grubunda yer alan üretim girdilerinin yoğun şekilde kullanıldığı iş kalemlerinin de yer aldığı anlaşılmıştır.

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; İdari Şartname’de sadece diğer malzemeler için fiyat farkı öngörüldüğü, anılan maliyet bileşenine ilişkin fiyat farkı katsayısının 1,00 olarak belirlendiği, ihale konusu işin kapsamındaki diğer maliyet bileşenleri için ise fiyat farkı öngörülmediği, düzenlemenin mevcut haliyle fiyat farkı katsayılarının işin niteliği ve işte kullanılan girdilerle uyumlu olmadığı, bu durumda fiyat farkına ilişkin düzenlemenin ilgili Esaslar’ın 5’inci maddesine uygun şekilde yapılmamış olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacağı; 696 sayılı KHK sonrasında yapılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde değiştirilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.3’üncü maddesinde, mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik  arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işlerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.1’inci maddesinde yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceği açıklanmıştır.

İnceleme konusu ihalenin park yapımı, saha yapımı onarım-tadilat işleri, bitki, çiçek ve gübre alımı ihalesi olduğu, itirazen şikayete konu iş kapsamında “30. 606.02-ÖZ.: Ot yoğunluğu % 40′ dan fazla olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu şüceyrat temizliği (asgari 0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak)”, “67. ÖZ.010: Sulama Tankeri (1 adet 20 Ton) Sürücü dahil”, “68. ÖZ.012: Makina İle Çim Ve Çayır Biçilmesi (Çöp Nakli Dahil)”, “77. ÖZ.032: Çim Ve Çiçeklik Sahalarda Yabani Otların Temizliği”, “78. ÖZ.033: Güllerde Ve Sık Dikilen Çalılarda Çapalama Ve Yabani Ot Temizliği”, “87. ÖZ.046: Havuzların Bakımı”, “92. ÖZ151: Yumuşak Topraklarda 60 Cm.Çapında 80 Cm Derinliğinde El İle Fidan Çukuru Açılması Ve Fidan Dikimi”, “96. ÖZEL154: Yumuşak Topraklarda 30 Cm.Çapında 30 Cm Derinliğinde El İle Fidan Çukurunun Açılması Ve Fidan Dikimi”, “97. ÖZEL155: Yumuşak Topraklarda 40 Cm.Çapında 50 Cm Derinliğinde El İle Fidan Çukurunun Açılması Ve Fidan Dikimi” ve “98. ÖZEL156: Yumuşak Topraklarda 60 Cm. Çapında 80 Cm Derinliğinde El İle Fidan Çukuru Açılması Ve Fidan Dikimi” iş kalemlerinin yer aldığı görülmekte olup 696 sayılı KHK uyarınca söz konusu işler için belediyeler tarafından personel istihdam edilemeyeceği açık olduğundan, ihalenin konusu itibarıyla 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 83’üncü maddesinde yer alan düzenlemeler gereği kamu ihalesine konu edilemeyecek bir alım konusu olması nedeniyle, alımın kamu ihalelerine konu edilmesi işleminin düzeltici işlemler giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptali gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.