Ortağın TC Kimlik Numarasının Sorgulanması – Karşı Oy

Karar No              : 2020/UY.I-1844

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/453674 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Akif Doğan’ın 08.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.10.2020 tarih ve 46238 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1616 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklarına ve yöneticilerine ait T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunmadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur.…” hükmüne,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir….

….

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…”

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. … Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir…” hükmüne,

İhale tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinin birinci fıkrasında “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklamasına,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “…22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. …

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen inceleme konusu ihalenin adının “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” olduğu,

Başvuru konusu ihaleye 15 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca 4 isteklinin teklifinin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedildiği, 4 isteklinin teklifinin ise yeterlik bilgileri tablosunda doldurulması gereken satırların boş bırakılması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olması öngörülen tekliflerin sahiplerine EKAP üzerinden gönderilen 21.09.2020 tarihli “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazı ile “…ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 25.09.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

• Ticaret sicil bilgileri

…”nin sunulmasının stenildiği, verilen süre içerisinde belgeleri sunan ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgileri doğrulanan Gülişte Müh. Müş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, başvuru sahibi Mehmet Akif Doğan’ın ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile İdari Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri her bir bilginin teyidinin yapılabileceği belgelere ilişkin bilgileri de yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiği, idarece istekliler tarafından söz konusu tabloda beyan edilen bilgilere ilişkin, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için buralardan yapılan sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri doğrulaması durumunda isteklinin ihalede öngörülen şartları sağladığı değerlendirmesinin yapılabileceği, aksi durumda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı gerekçesiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan Gülişte Müh. Müş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde şikâyete konu bölümün;

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin resmi internet adresi olan “www.ticaretsicil.gov.tr” üzerinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 30.06.2020 tarihli ve 10108 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, söz konusu gazetenin şirketin pay devri ve adres değişikliğine ilişkin hususların tesciline ilişkin olduğu, Zahit Dursun’un şirketin tek sahibi olduğunun belirtildiği ve anılan şahsın T.C. kimlik bilgisinin 402******58 şeklinde yazıldığı görülmüştür.

Her ne kadar idare tarafından EKAP üzerinden MERSİS entegrasyonu dolayısıyla sorgulanabilen ticaret sicil bilgileri neticesinde 40********* T.C. kimlik numaralı Zahit Dursun’un ihale üzerinde bırakılan isteklinin tek ortağı olduğu ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığı görülmüş ise de; anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda T.C. kimlik numarası beyan edilen Zahit Dursun’un T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılabileceği belge olarak belirtilen 30.06.2020 tarihli ve 10108 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde anılan kişinin T.C. kimlik numarasının tamamının yer almadığı, diğer bir deyişle istekli tarafından beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi sorgulandığında gerekli bilginin tamamına ulaşılamadığı, ayrıca istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” kısmının da doldurulmaması nedeniyle Zahit Dursun’un T.C. kimlik numarasının teyidinin bu şekilde de yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda, idarece ihale üzerinde bırakılan Gülişte Müh. Müş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

– Geçerli teklif sahibi Babacan İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti., Çağrı İnş. Harfiyat Nak. Tarım Petrol Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Alkasan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde; söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünün “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmının doldurulmadığı, bir başka deyişle bu kısımlarda ilgisine göre herhangi bir beyana yer verilmediği tespit edilmiştir.

e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarına yönelik değerlendirme öncelikle yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağından isteklilerce İdari Şartname’nin 22’nci maddesinde de belirtildiği üzere ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle standart forma uygun şekilde doldurulması gerektiği dikkate alındığında, anılan istekliler tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmının doldurulmadığı, bir başka deyişle bu kısımlarda ilgisine göre herhangi bir beyana yer verilmediği, dolayısıyla idarece geçerli teklif sahibi Babacan İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. ile Çağrı İnş. Harfiyat Nak. Tarım Petrol Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Alkasan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin İdari Şartname’nin 7.1’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin belirtilen yeterlik kriterine ilişkin bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

– Geçerli teklif sahibi Mehmet Çetin İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde; ortaklarına ait beyan ettikleri ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve ortaklık oranı bilgilerinin teyidinin yapılacağı belge olarak beyan edilen 12.02.2020 tarihli ve 10014 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinde şirketin tek ortağı Mehmet Çetin’in T.C. kimlik bilgisinin tamamı bulunmamaktadır. Ayrıca anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmadığı görülmüştür.

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri her bir bilginin teyidinin yapılabileceği belgelere ilişkin bilgileri de yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiği, idarece istekliler tarafından söz konusu tabloda beyan edilen bilgilere ilişkin, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için buralardan yapılan sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri doğrulaması durumunda isteklinin ihalede öngörülen şartları sağladığı değerlendirmesinin yapılabileceği, aksi durumda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı gerekçesiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği dikkate alındığında geçerli teklif sahibi Mehmet Çetin İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortağına ait T.C. kimlik numarası bilgisinin teyidinin yapılamadığı, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin idarece bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 Geçerli teklif sahibi Dovva Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde ortak olarak belirtilen Kahraman Kılıç’ın T.C. kimlik numarasının 53********* olarak beyan edildiği, ancak söz konusu bilginin teyit edileceği gazete olarak belirtilen 03.11.2014 tarihli ve 8685 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde anılan şahsın T.C. kimlik numarasının 65********* olduğu görülmüştür. Bu durumda söz konusu tabloda beyan edilen T.C. kimlik numarası ile T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılacağı belge olarak belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan T.C. kimlik numarasının birbirinden farklı olduğu, ancak anılan isteklice ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” kısmında “01.06.2020, 2409” beyanına yer verildiği, bu itibarla idarece söz konusu belge istenilerek Kahraman Kılıç’ın T.C. kimlik numarasının teyit edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Gülişte Müh. Müş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, geçerli teklif sahibi Mehmet Çetin İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Babacan İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti., Çağrı İnş. Harfiyat Nak. Tarım Petrol Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Alkasan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Dovva Tic. ve San. Ltd. Şti.nden yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” kısmında beyan edilen “01.06.2020, 2409” tarih ve sayılı belge istenilerek ortağının T.C. kimlik numarasının teyit edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

İnceleme konusu ihalede,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Gülişte Müh. Müş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, geçerli teklif sahibi Mehmet Çetin İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Babacan İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti., Çağrı İnş. Harfiyat Nak. Tarım Petrol Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Alkasan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Dovva Tic. ve San. Ltd. Şti.nden yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” kısmında beyan edilen “01.06.2020, 2409” belge istenilerek ortağının T.C. kimlik numarasının teyit edilmesi gerektiği ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçesiyle, Kurul çoğunluğunca  “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan kararda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin resmi internet adresi olan “www.ticaretsicil.gov.tr” üzerinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 30.06.2020 tarihli ve 10108 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, söz konusu gazetenin şirketin pay devri ve adres değişikliğine ilişkin hususların tesciline ilişkin olduğu, Zahit Dursun’un şirketin tek sahibi olduğunun belirtildiği ve anılan şahsın T.C. kimlik bilgisinin 402******58 şeklinde yazıldığı, her ne kadar idare tarafından EKAP üzerinden MERSİS entegrasyonu dolayısıyla sorgulanabilen ticaret sicil bilgileri neticesinde 40270144158 T.C. kimlik numaralı Zahit Dursun’un ihale üzerinde bırakılan isteklinin tek ortağı olduğu ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığı görülmüş ise de; anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda T.C. kimlik numarası beyan edilen Zahit Dursun’un T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılabileceği belge olarak belirtilen 30.06.2020 tarihli ve 10108 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde anılan kişinin T.C. kimlik numarasının tamamının yer almadığı, diğer bir deyişle istekli tarafından beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi sorgulandığında gerekli bilginin tamamına ulaşılamadığı, ayrıca istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” kısmının da doldurulmaması nedeniyle Zahit Dursun’un T.C. kimlik numarasının teyidinin bu şekilde de yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda, idarece ihale üzerinde bırakılan Gülişte Müh. Müş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ifade edilmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” Açıklaması,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihalenin elektronik ihale şeklinde yapıldığı, ihale uhdesinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numarası belirtildiği, idare tarafından söz konusu bilginin, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde,  EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilen bir bilgi  olarak değerlendirildiği ve yapılan sorgulama neticesinde,  isteklilerce  beyan edilen  T.C. kimlik numaralarının teyit edildiği ve ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde, idarece yapılacak değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler üzerinden yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü gereği, isteklilerce beyan edilen  T.C. kimlik numarasının, teyidi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulanarak kolayca yapılabilecek bir bilgi olduğu göz önüne  alındığında, idarece gerçekleştirilen işlemlerin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı   sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

Yorum Ekle