BAŞVURU SAHİBİ:

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/499912 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Kuruluşu Mutfağında Pişirilmek Üzere Mamul Yemek Alımı Dağıtımı Ve Servis Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Safranbolu Kadın Konukevi Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/499912 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Kuruluşu Mutfağında Pişirilmek Üzere Mamul Yemek Alımı Dağıtımı ve Servis Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Demirkır Turizm Gıda Tem Hiz. Sağ. Bilgisayar San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 26.01.2017 tarihli ve 2017/UH.II-395  sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir.

Davacı Yasin DÖNMEZ –  Fadime HODANCI tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 12.10.2017 tarihli ve E:2017/1455, K:2017/2730 sayılı kararında “…Olayda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Safranbolu Kadın Konukevi Müdürlüğü tarafından 14.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Kuruluşu Mutfağında Pişirilmek Üzere Mamul Yemek Alımı Dağıtımı ve Servis Hizmetleri Alımı İşi” ihalesinin davacı İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, isteklilerden Demirkır Turizm Gıda Tem Hiz. Sağ. Bilgisayar San ve Tic. Ltd. Şti.nin 23.12.2016 tarihinde şikâyet başvurusunun reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2017 tarih ve 635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikayet dilekçesinde özetle,

1 ) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli ile birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı,

2 ) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.7’inci maddesine aykırı şekilde aslı yerine suret olan evraklarla ihaleye iştirak edildiği ve ilgili evrakların “aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan suretin sureti olarak tejclif dosyası kapsamında yer aldığı,

3 ) İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme ve faturaların noter, serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir tarafından onaylanmadığı, faturaların eksik olup sözleşmeden doğan vergilerin yatırılmadığı, personel çalıştırılmasına ilişkin SGK evraklarının da eksik olduğu,

4 ) İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan oda kayıt belgelerinin 2016 yılına ait olmadığı, mühür ve imzalarının da eksik olduğu, iş deneyim belgelerindeki SGK evraklarının teklif dosyasında sunulmadığı, bununla beraber ihale üzerinde bırakılan isteklinin her bir ortağı tarafından ticaret sicil gazetesi ile oda kayıt belgelerinin ayrı ayrı sunulması gerektiği,

5 ) Teklif edilen fiyatlar ile ihale konusu işin ifa edilemeyeceği, bu bağlamda Kanun’un 38’inci maddesine göre açıklama istenilmesi ya da ilgili isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği” iddialarına yer verildiği, Kamu İhale Kurulunca yapılan incelemede başvuru sahibinin 1,2,3, ve 5. iddialarının reddedildiği, dördüncü iddiası olan ve davacı İş ortaklığı hakkında ileri sürülen iddialardan, İş Ortaklığı’na ait Oda Kayıt Belgelerinin mühürsüz olduğu iddiasının yerinde görülerek, davacı Ortaklığın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği anlaşılmakta olup, her ne kadar dava dilekçesinin konu ve sonuç-istem kısmında 26.01.2017 tarih ve 2017/UH.II-395 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali talep edilmiş ise de, dilekçe içeriğinde sadece dava konusu Kurul Kararının davacı İş Ortaklığınca oda kayıt belgelerinin mühürlü ve imzalı olmadığına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu yönünde iddialara yer verildiği görülmekle, dava konusu Kurul kararının davacı İş Ortaklığı’nca teklif mektubu ekinde Komisyona sunduğu oda kayıt belgelerinin mühürsüz olduğu yönündeki kısmı yönünden yapılan değerlendirme sonucu, Mahkememizin 12.09.2017 tarihli ara kararı gereği gönderilen oda kayıt belgelerinin incelenmesinde, belgelerin imzalı ve mühürlü olduğu görüldüğünden, davacı Ortaklığın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahisle düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin 26.01.2017 tarih ve 2017/UH.II-395 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının davacı iş ortaklığınca sunulan oda kayıt belgelerine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 26.01.2017 tarihli ve 2017/UH.II-395  sayılı kararının 4’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2-  4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle