Nakliye Formülü Yerine Fiyat Teklifi İle Açıklama Yapması

Karar No              : 2022/UY.II-844

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/292705 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Hca İnş. A.Ş.nin 16.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.03.2021 tarih ve 11154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 11.05.2022 tarihli ve 2022/MK-155 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/410-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararı ile ihalenin Burka Yapı Enerji San. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ise NVS İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. olduğunun belirtildiği, ancak anılan isteklilerin tekliflerinin yeterlik kriterlerini sağlamadığından ve aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir: Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan belgelerden;

9) İhale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamaların aşağıda belirtilen sebeplerle mevzuata uygun olmadığı,

h) Tüm iş kalemlerindeki nakliye mesafelerinin İdareye ait yaklaşık maliyete esas mesafelerden daha düşük mesafe alınarak kendilerine avantajlı durum sağlandığı, KBB-03 pozu analizdeki B-07.D/3 Kazı nakli iş kaleminde DSİ’nin anılan pozuna göre nakliye hesabı yapılması gerekirken karayolları pozuna göre nakliye hesabı yapılarak kendisine haksız avantaj sağlandığı, oysa ki, barajlardaki malzeme yoğunluğu ile karayollarındaki malzeme yoğunluğu farklı olduğundan isteklilerin kendilerine avantaj sağlayacak şekilde açıklama yapmasının mevzuata aykırı olduğu, aynı şekilde, KBB-04 ve KBB-05, KBB-33 no’lu iş kalemlerinde de nakliye hesabının DSİ’nin analizlerine göre yapılması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 9/h iddiasına ilişkin olarak:

11.08.2020 tarihinde elektronik ihale yöntemiyle ve birim fiyat teklif alma usulü ile gerçekleştirilen 2020/292705 ihale kayıt numaralı “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” ihalesi için 142 isteklinin ihale dokümanını EKAP’dan indirdiği, 56 isteklinin teklif sunduğu, “e-teklif açma ve belge kontrol tutanağı” ile Parsu Yapı A.Ş-AGNE Yapı A.Ş. İş Ortaklığı ve OilspeisTransstroymontaj Ltd. Şti.nin geçici teminatları uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci maddesinde yer alan açıklamaya göre 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra anılan istekliler tarafından teklif edilen bedeller, yaklaşık maliyet ve ihale konusu iş için belirlenen “N” katsayısı dikkate alınarak idarece sınır değerin 107.848.882,10 TL olarak hesaplandığı, ihaleye ait birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde 41 adet iş kalemine yer verilmiş olup söz konusu iş kalemlerinden KBB-01, KBB-03, KBB-04, KBB-05, KBB-09 ve KBB-33 olmak üzere 6 iş kaleminin açıklama istenilecek iş kalemi olarak belirlendiği, sınır değerin altında geçerli teklif sunan 17 istekliye idarenin 19.08.2020 tarihli yazısı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve açıklamalarını 27.08.2020 tarihine kadar idareye sunmaları istendiği, söz konusu yazı ekine ise açıklama istenilen iş kalemleri, sıralı analiz girdi tabloları, açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdileri ile örnek analiz formatına yer verildiği, ayrıca açıklama istenilen iş kalemlerinden KBB-33 numaralı iş kalemi ile ilgili olarak idarece bir değişiklik yapılarak 26.08.2020 tarihli yazı ile sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden teklifleri ile ilgili yapacakları açıklamalarını söz konusu değişikliği dikkate alarak yine 27.08.2020 tarihine kadar idareye sunmaları istendiği, 8 istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama verildiği, sunulan açıklamalardan üç isteklinin açıklamalarının uygun bulunmadığı, 5 istekli tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunarak 11.02.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Burka Yapı Enerji San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İdarece alınan ihale komisyonu kararına Arhat Enerji A.Ş. tarafından itiraz edilerek idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve idare tarafından şikayet başvurusunun reddedildiği, bu durum üzerine anılan istekli ve diğer başvuru sahipleri tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu tarafından 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-771, 2021/UY.II-772, 2021/UY.II-773 ile 2021/UY.II-774 sayılı kararların alındığı, alınan kararlarda Burka Yapı Enerji San. ve Tic. A.Ş., NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., HCA İnş. A.Ş.,Onh İnş. veTaah. A.Ş. – Genel İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı ve düzeltici işlem kararlarının alındığı,

İdare tarafından 18.05.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 09.06.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1149 ile 09.06.2021 tarihli ve sayılı 2021/UY.II-1150 sayılı Kurul kararları ile ihalenin iptal kararının iptal edildiği, 02.07.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin HCA İnş. A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve Onh İnş. veTaah. A.Ş. – Genel İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesinin 25.05.2021 tarihli ve E:2021/713 sayılı kararı ile “dava konusu Kurul kararının, davacının 9 numaralı iddiasının (c) alt bendi yönünden yürütmesinin durdurulması isteminin reddine, davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılması yönünden, … yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiş, akabinde Mahkemenin 15.09.2021 tarihli ve E:2021/713, K:2021/1192 sayılı kararı ile de “dava konusu Kurul kararının, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmının iptaline, davacının 9 numaralı iddiasının (c) alt bendine yönelik kısmı yönünden ise davanın reddine” karar verildiği,

Ankara 17. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı üzerine Kamu İhale Kurulunun 09.06.2021 tarihli ve 2021/MK-234 sayılı kararı ile “…1- Kamu İhale Kurulunun 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-772 sayılı kararının B bölümündeki davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” kararının verildiği,

07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-771, 2021/UY.II-772, 2021/UY.II-773 ve 2021/UY.II-774 sayılı Kurul kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 22.10.2021 tarihli ve E:2021/1261, K:2021/1421 sayılı kararı üzerine Kurul tarafından 01.12.2021 tarihli ve 2021/MK-477 sayılı Kurul kararında “…Kamu İhale Kurulunun 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-771, 2021/UY.II-772, 2021/UY.II-773 ve 2021/UY.II-774 sayılı kararlarının NVS İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair kısımlarının iptaline…” kararının alındığı,

Söz konusu Mahkeme kararları üzerine alınan Kurul kararı sonrasında idarece alınan 21.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve HCA İnş. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

Ankara 17. İdare Mahkemesinin anılan kararı için Danıştay Onüçüncü Dairesinde temyiz başvurusunda bulunulmuş, yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 13.01.2022 tarihli ve E:2021/4632, K:2022/74 sayılı kararı üzerine alınan 11.05.2022 tarihli ve 2022/MK-155 sayılı Kurul kararı ile “…Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacının 9/c iddiası (NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ce fiyat teklifi alınarak nakliye formülü kullanılmak suretiyle analiz girdilerine esas rayiçlerin oluşturduğu) yönünden davanın reddine ilişkin kısmının incelenmesi;

Dosyanın incelenmesinden, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında, açıklama istenilen iş kalemleri listesi tablosu, sıralı analiz girdi tabloları, açıklama istenilen analiz girdileri tablosu ve açıklama istenmeyen analiz girdileri tablosunun gönderildiği anlaşılmıştır.

Açıklama istenilen iş kalemleri listesinde yer alan, KBB-001 (Açıkta Kazı Yapılması) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Yumuşak Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2200m)”, B-07.D/4 poz numaralı “Kaya Harici Zemin Kazısı Nakli (2200m)”, B-07.D/5 poz numaralı “Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2200m) girdilerine, KBB-03 (Ocak Sahalarında Kaya Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması 4+KU) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Kaya Nakli (1000)” girdisine, KBB-04 (Ocak Sahalarında Geçirimsiz Dolgu Malzemesinin Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması

1 ) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Geçirimsiz Malzeme Nakli (3200m), girdisine, KBB-05 (Barajlarda Filtre Kum- Çakıl Malzemesi Konulması) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Filtre Kum- Çakıl Malzemesi Nakli (9300m)” girdisine, KBB-33 (Yollarda Her Türlü Sandık, Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Yumuşak Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2550m)”, B-07.D/4 poz numaralı “Kaya Harici Zemin Kazısı Nakli (2550m)”, B-07.D/5 poz numaralı “Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2550m) girdilerine yer verilerek bu girdilere ilişkin açıklamanın istenildiği, her girdinin biriminin “m³” olarak belirtildiği ve açıklama istenilen analiz girdileri listesinde de yer aldığının anlaşıldığı, analizlerde nakliye mesafelerine yer verildiği görülmekle birlikte bunun dışında herhangi bir bilgiye (nakliye formülü, zorluk katsayısı vb. gibi) yer verilmemiştir.

 Dava dışı NVS Ltd. Şti. tarafından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında nakliye için “Her türlü hafriyat malzemesinin (her türlü toprak, her türlü küskü, her türlü kaya), kum-çakıl malzemesinin, pasa malzemesinin, kırma taş malzemesinin, stabilize malzemesinin, filtre malzemesinin, her türlü geçirimsiz (kil), her türlü kazı/dolgu malzemesinin 1 tonunu 1 km’ye nakliyesi” şeklinde TokunçTaşımacılık’tan birim fiyat alındığı, alınan birim fiyatta nakliye formülleri kullanılmak suretiyle analiz girdilerine esas rayiçlerin oluşturulduğu belirtilerek KBB-01 iş kalemine ait B-07.D/3 poz numaralı “Yumuşak Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2200m)” girdi için 0,47-TL, B-07.D/4 poz numaralı “Kaya Harici Zemin Kazısı Nakli (2200m)” girdi için 0,32-TL, B-07.D/5 poz numaralı “Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2200m)” girdi için 0,64-TL; KBB-03 iş kalemine ait B-07.D/3 poz numaralı “Kaya Nakli (1000)” girdi için 0,73-TL, KBB-04 iş kalemine ait B-07.D/3 poz numaralı “Geçirimsiz Malzeme Nakli (3200m)”girdi için 1,83-TL; KBB-05 iş kalemine ait B-07.D/3 poz numaralı “Filtre Kum- Çakıl Malzemesi Nakli (9300m)” girdi için 4,35-TL; KBB-33 iş kalemine ait B-07.D/3 poz numaralı “Yumuşak Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2550m)” girdi için 0,47-TL, B-07.D/4 poz numaralı “Kaya Harici Zemin Kazısı Nakli (2550m)” girdi için 0,71-TL, B-07.D/5 poz numaralı “Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2550m)” girdi için 0,40-TL olmak üzere fiyat açıklamasında bulunulmuştur.

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında, açıklama istenecek iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerine ilişkin olarak formül belirtilmesi idarenin takdirindedir. İdarece herhangi bir nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediği durumlarda, açıklama başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formüllerin kullanılması suretiyle yapılabileceği gibi, üçüncü kişilerden fiyat teklifi almak suretiyle de yapılabilir. İdarece poz numarası verilmek suretiyle açıklanması istenen iş kalemleri bakımından ise, anılan poza ilişkin formül kullanılarak açıklama yapılması gerekmektedir.

Bakılan davaya konu ihaleyi gerçekleştiren idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle DSİ Genel Müdürlüğü’nün Birim Fiyat Kitabı’nda belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığı, dolayısıyla nakliye girdilerine ilişkin analizlerde yalnızca bu formüllerin kullanılarak açıklama yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararında NVS Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında nakliye girdilerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alındığı, alınan fiyat teklifinin nakliye formülü de kullanılarak esas rayici oluşturduğu belirtilmiş ise de, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilen iş kalemleri listesinde nakliye girdilerine yer verildiği ve anılan girdilere ait poz numaraları verilmek suretiyle DSİ Birim Fiyat Kitabı’na atıf yapıldığından, yalnızca nakliye formülüyle açıklama yapılması gerektiği, anılan yöntemlerin birbirinden farklı olduğu, bu yöntemlerin bir arada kullanılmasının mümkün olmadığı, NVS Ltd. Şti. tarafından iş kalemlerine ait nakliye girdilerine ilişkin olarak formül kullanılarak mı yoksa fiyat teklifi alınarak mı açıklama yapıldığının açıklığa kavuşturulmadığı, yalnızca nakliye formülü kullanılarak açıklama yapılmışsa bu durumun somut olarak ortaya konulamadığı, dolayısıyla iş kalemlerine ait nakliye girdilerinin yalnızca formül kullanılmak suretiyle açıklanıp açıklanmadığı tespit edilerek buna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak soyut ifadelerle değerlendirme yapıldığı anlaşıldığından, NVS Ltd. Şti. tarafından nakliye girdilerine ilişkin açıklamalar bakımından eksik inceleme yapılarak tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

1- Kamu İhale Kurulunun 09.06.2021 tarihli ve 2021/MK-234 sayılı kararının iptaline, 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-772 sayılı kararının 9/c iddiası (NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce fiyat teklifi alınarak nakliye formülü kullanılmak suretiyle analiz girdilerine esas rayiçlerin oluşturulduğu) yönündeki kısmının iptaline ve bu kısmın esasının yeniden incelenmesine,

3- Kamu İhale Kurulu’nun 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-772 sayılı kararının diğer kısımları itibariyle hukuki geçerliğini koruduğuna…” kararının alındığı ve HCA İnşaat A.Ş. ve Onh İnş. veTaah. A.Ş. – Genel İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin tekrar değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu bakımdan, başvuru sahibinin NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan nakliye analiz girdisine ilişkin iddiası aşağıda incelenmiştir:

Birim fiyat teklif alma yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye ait birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde 41 adet iş kalemine yer verilmiş olup söz konusu iş kalemlerinden KBB-01, KBB-03, KBB-04, KBB-05, KBB-09 ve KBB-33 olmak üzere 6 iş kalemi açıklama istenilecek iş kalemi olarak belirlenmiştir. İdarenin 19.08.2020 tarihli yazısı ile sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük olan teklifleri ile ilgili olarak 27.08.2020 tarihine kadar açıklama sunmaları istenmiştir. Söz konusu yazı ekine ise açıklama istenilen iş kalemleri, sıralı analiz girdi tabloları, açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdileri ile örnek analiz formatına yer verilmiştir. Ayrıca açıklama istenilen iş kalemlerinden KBB-33 numaralı iş kalemi ile ilgili olarak idarece bir değişiklik yapılarak 26.08.2020 tarihli yazı ile sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden teklifleri ile ilgili yapacakları açıklamalarını söz konusu değişikliği dikkate alarak yine 27.08.2020 tarihine kadar idareye sunmaları istenmiştir.

Açıklama istenilen iş kalemleri listesinde yer alan, KBB-001 (Açıkta Kazı Yapılması) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Yumuşak Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2200m)”, B-07.D/4 poz numaralı “Kaya Harici Zemin Kazısı Nakli (2200m)”, B-07.D/5 poz numaralı “Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2200m) girdilerine, KBB-03 (Ocak Sahalarında Kaya Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması 4+KU) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Kaya Nakli (1000)” girdisine, KBB-04 (Ocak Sahalarında Geçirimsiz Dolgu Malzemesinin Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması

1 ) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Geçirimsiz Malzeme Nakli (3200m), girdisine, KBB-05 (Barajlarda Filtre Kum- Çakıl Malzemesi Konulması) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Filtre Kum- Çakıl Malzemesi Nakli (9300m)” girdisine, KBB-33 (Yollarda Her Türlü Sandık, Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması) iş kalemine ait sıralı analiz girdi tablosunda B-07.D/3 poz numaralı “Yumuşak Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2550m)”, B-07.D/4 poz numaralı “Kaya Harici Zemin Kazısı Nakli (2550m)”, B-07.D/5 poz numaralı “Kayalık Zemin Kazısı Nakli (2550m)” girdilerine yer verilerek, adı geçen nakliye girdilerine ilişkin açıklama istenildiği,

Anılan istekli tarafından nakliye analiz girdisi için “Her türlü hafriyat malzemesinin (her türlü toprak, her türlü küskü, her türlü kaya), kum-çakıl malzemesinin, pasa malzemesinin, kırma taş malzemesinin, stabilize malzemesinin, filtre malzemesinin, her türlü geçirimsiz (kil), her türlü kazı/dolgu malzemesinin 1 tonunu 1 km’ye nakliyesi” şeklinde TokunçTaşımacılık’tan fiyat teklifinin alındığı, incelemeye konu nakliye analiz girdisine yönelik olarak Tokunç Taşımacılık tarafından TL/Ton/Km girdi için 0,26 TL fiyat teklifi verildiği, fiyat teklifinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (21/08/2020) tarih ve (01) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ifadelerine yer verildiği ve alınan birim fiyat ile nakliye girdilerine ilişkin açıklama yapıldığı, ayrıca bir tablo oluşturulduğu, söz konusu tabloda nakliye hesabına ulaşıldığı bilgisine verildiği, ancak nasıl hesaplama yapıldığının açıklanmadığı görülmüştür.

11.05.2022 tarihli ve 2022/MK-154 sayılı Kurul kararı oluşturulan Danıştay Onüçüncü Dairesinin 15.02.2022 tarihli ve E:2021/5212, K:2022/445 sayılı kararında “…Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında, açıklama istenecek iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerine ilişkin olarak formül belirtilmesinin idarenin takdirinde olduğu, idarece herhangi bir nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediği durumlarda, açıklamaların başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formüllerin kullanılması suretiyle yapılabileceği gibi, üçüncü kişilerden fiyat teklifi almak suretiyle de yapılabilir. İdarece poz numarası verilmek suretiyle açıklanması istenen iş kalemleri bakımından ise, anılan poza ilişkin formül kullanılarak açıklama yapılması gerekmektedir.

Bakılan davaya konu ihaleyi gerçekleştiren idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle DSİ Genel Müdürlüğü’nün Birim Fiyat Kitabı’nda belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığından nakliye girdilerine ilişkin analizlerde yalnızca bu formüllerin kullanılarak açıklama yapılması gerektiği açıktır.

…” ifadelerden idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle DSİ Genel Müdürlüğünün birim fiyat kitabında belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığından nakliye girdilerine ilişkin analizlerde bu formüllerin kullanılarak açıklama yapılması gerektiği,

Açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin analizler ile açıklama istenilen analiz girdileri listesi incelendiğinde, girdilerin yanında (B-07.D/3, B-07.D/4, B-07.D/5 şeklinde) poz numaralarına yer verildiği, analizde bu poz numaralarının yanında analiz girdi tanımı ile birimi ve mesafe bilgilerine idarece yer verildiği, yaklaşık maliyet hesabında da girdilere ait poz numaraları verilmek suretiyle DSİ Genel Müdürlüğünün kitabında yer alan nakliye formülleri kullanılarak mesafelerin hesaplandığı (B-07.D/3 kara yolu ile taşımalar: S = a x √f; B-07.D/4 kara yolu ile taşımalar: S = 0,90 x a x √f; B-07.D/5 kara yolu ile taşımalar: S = 1,30 x a x √f), Danıştay Onüçüncü Dairesinin 15.02.2022 tarihli ve E:2021/5212, K:2022/445 sayılı kararı da dikkate alındığında, nakliye formülünün verilmiş olduğunun kabulü ile isteklilerin ilgili formülü kullanarak idarece verilen analiz formatına uygun açıklama yapmalarının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından nakliye girdileri ile ilgili olarak yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde; TokunçTaşımacılık’tan fiyat teklifi alındığı, anılan isteklinin nakliye formülü veya buna ait rayici kullanmak yerine fiyat teklifi ile açıklama yapmasının Tebliğ’in 45.1.8’inci maddesinde yer alan “Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir.” düzenlemesine aykırı olduğu, bu nedenle açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, ayrıca adı geçen istekli tarafından fiyat teklifi alınmak suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan fiyatların idare tarafından sıralı analiz girdi tablolarında nakliye girdilerine ilişkin ve nakliye formülleri sonucunda ulaşılan değerlerden (B-07.D/3 yumuşak kayalık zemin kazısı nakli 2200 – 7,13 TL, B-07.D/3 kaya nakli 1000 – 4,81 TL, B-07.D/3 geçirimsiz malzeme nakli 3200 – 8,60 TL, B-07.D/3 filtre kum çakıl malzemesi nakli 9300 – 14,66 TL, B-07.D/3 yumuşak kaya kazısı nakli 2550 – 7,68 TL, B-07.D/4 kaya harici zemin kazısı nakli 2200 – 6,42 TL, B-07.D/4 kaya harici zemin kazısı nakli 2550 – 6,91 TL, B-07.D/5 kayalık zemin kazısı nakli 2200 – 9,27 TL ve B-07.D/5 kaya zemin kazısı nakli 2550 – 9,98 TL) daha düşük değerlerde (B-07.D/3 yumuşak kayalık zemin kazısı nakli 2200 – 1,37 TL, B-07.D/3 kaya nakli 1000 – 0,73 TL, B-07.D/3 geçirimsiz malzeme nakli 3200 – 1,83 TL, B-07.D/3 filtre kum çakıl malzemesi nakli 9300 – 4,35 TL, B-07.D/3 yumuşak kaya kazısı nakli 2550 – 1,59 TL, B-07.D/4 kaya harici zemin kazısı nakli 2200 – 1,26 TL, B-07.D/4 kaya harici zemin kazısı nakli 2550 – 1,46 TL, B-07.D/5 kayalık zemin kazısı nakli 2200 – 1,60 TL ve B-07.D/5 kaya zemin kazısı nakli 2550 – 1,86 TL) birim fiyatlar olduğu anlaşılmıştır.

İdarece nakliye girdisine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının DSİ Genel Müdürlüğünün kitabında yer alan nakliye formülleri kullanılarak mesafelerin hesaplandığının anlaşılmasına rağmen, NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ilgili açıklamanın fiyat teklifi ile yapıldığı ve nakliye girdisine ilişkin açıklamalarda yer alan birim fiyatların, idare tarafından sıralı analiz girdi tablolarında nakliye girdilerine ilişkin oluşturulan birim fiyatlardan çok daha düşük olduğu, bu sebeple fiyat teklifi ile yapılan nakliye girdisine ilişkin açıklamaların uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.