Karar No              : 2019/UY.I-817

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/89893 İhale Kayıt Numaralı “Amasya-Tokat Yolunun Tokat Havaalanı Kavşağı ve Bağlantı Yolu Km: 0+000-1+040 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 28.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Amasya-Tokat Yolunun Tokat Havaalanı Kavşağı ve Bağlantı Yolu Km: 0+000-1+040 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Akh Maden. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 31.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.06.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.06.2019 tarih ve 24889 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/633 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Aşırı düşük teklif açıklamasında nakliye hesaplarında idarece aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı eki sıralı analiz girdileri tablosunda verilen mesafeler yerine; sözleşme ve taahhütname yolu ile kullanılmasına muvafakat edilen ruhsatlı ocağa ait kroki, harita ve ruhsat sahibi taahhütnamesine göre KGM nakliye taşıma formüllerinde (M) nakliye mesafesinin kullanılarak hesaplama yapıldığı ve kullanılan söz konusu (M) nakliye mesafelerinin idarece yaklaşık maliyet hesabında kullanılan mesafelerden daha düşük olduğu; “Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazının taşınması ”, “Taşın ocaktan iş başına nakli”, “Plentmiks alttemel-temel malzemesinin plentten iş başına nakli”, “Bitümlü malzemenin yola nakli” taşıma formüllerindeki nakliye (M) mesafe girdilerinin idarece verilen (M) taşıma mesafesi analiz girdi miktarları ile örtüşmediği, gerekçesiyle teklifin reddedildiği, fakat Sözleşme Tasarısı’nın 33.1’inci maddesi gereği yüklenicinin kendi bulacağı her türlü ocağı kullanabileceği, dolayısıyla ihale konusu iş için daha yakın olan özel ocağın kullanılacağı bu sebeple açıklamaların uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Sözleşme tasarısının “Diğer hususlar” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Ocak ve Depo Yerlerinin Temini ve Taşıma Mesafesi:

Bu yolun çalışmalarında ve Sıcak Karışım Malzemesi için idare adına hammadde üretim izin belgesi bulunan Tokat İli Turhal İlçesi Katmerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan Katmerkaya taş ocakları idare tarafından gerekli izinler tamamlanması halinde verilecektir. Bu iş için gerekli olan depo alanları, konkasör sahaları, plent sahası, beton tesisi sahası, beton santrali sahası, şantiye sahası ile malzeme temininde kullanılacak diğer ocak yerleri (ariyet ocağı sahaları, su, kum, çakıl, çimento, demir, yapıştırıcı, katkı malzemeleri v.b.) idare tarafından gösterilmeyecek olup, bu sahaların yüklenici firma tarafından tayin ve tespit edilmesi esastır [Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların (Orman vasfı dahil) izin, irtifak ve tahsis işlemleri ile mera, yaylak ve kışlak gibi arazilerin vasıf değişiklikleri ve tahsis işlemleri, yüklenici tarafından talep edilmesi durumunda, İdare tarafından yürütülecektir]. Ancak tüm masraflar firma tarafından ödenecektir. Yüklenici firma kendi bulduğu her türlü ocağı da bu işin çalışmalarında kullanabilecek olup bu durumda kendi bulduğu ocağın malzemesinin şartnamelere uygunluğunu idareye onaylatmak zorundadır. Ocak yeri değişikliği olması durumunda tüm imalatlar için malzeme ve nakliye bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca Üstyapı imalatlarında dizayn gereği karışıma agrega ilave edilmesinin söz konusu olması durumunda malzeme bedeli ve nakliye için yüklenici tarafından ilave ödeme veya yeni fiyat talep edilmeyecektir.

NOT: Bu yolun BSK imalatları için kullanılacak BİTÜM malzemesi Bölge Müdürlüğümüz (İdare) tarafından temin edilecektir. İdare tarafından yaklaşık maliyet hesap işlemlerinde taş, su, kum, çakıl, ariyet malzemesi, çimento, demir, yapıştırıcı, katkı malzemeleri, mekanik üst yapı imalatları, BSK üst yapı imalatları, prefabrik imalatlar, taze beton, beton-hdpe-pvcesaslı borular,v.b. imalatlar için gerekli bütün malzemeler için nakliye mesafelerinde; idareye ait mevcut malzeme ocakları, civarda uygun depo sahaları, malzeme üretimi yapılan fabrikaları, malzeme tesis sahalarından nakliye yapılması esas alınmak suretiyle mesafeler tahmini alınarak yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır. Ancak teklif yapan istekliler teklif maliyetlerinin tespitinde nakliye mesafelerini kendi tespit ettikleri yerlerden yapacak olup, işin ödemesi esnasında nakliye mesafesi değişikliği v.b. nedenleriyle herhangi bir değişiklik ve düzeltme hak iddiasında bulunulmayacak, ödemelerde yüklenici firmanın teklifi esas olacak ve ödemeye esas olan yüklenici firmanın teklif fiyatları alınacaktır. İşin farklı uygulanmasından dolayı meydana gelebilecek maliyet değişiklikleri için, tatbikat esnasında veya kesin hesapta herhangi bir değişiklik ve düzeltme yapılamayacağı gibi herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz.

Ocak ve depo yerlerine ulaşım için yapılacak servis yollarının yapımı yüklenici firmaya aittir.” düzenlemesi,

 Ayrıca idarece 03.05.2019 tarihinde gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında “Sıralı Analiz Girdi Tablolarının” yer aldığı ve söz konusu tablolarda KGM/17.081/K-1/A-Ö iş kalemine ilişkin “Taşın ocaktan iş başına nakli” girdisinde M nakliye mesafesinin M=22,72 km, KGM/2202-Ö iş kalemine ilişkin “Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazının taşınması” girdisinde M nakliye mesafesinin M=18,82 km, ve KGM/6100/3-Ö iş kalemine ilişkin “Plent-miks temel malzemesinin plentten iş başına nakli” girdisinde M nakliye mesafesinin M=22,10 km olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında KGM/17.081/K-1/A-Ö iş kalemine ilişkin “Taşın ocaktan iş başına nakli” girdisinde M nakliye mesafesinin M=12 km, KGM/2202-Ö iş kalemine ilişkin “Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazının taşınması” girdisinde M nakliye mesafesinin M=12 km ve KGM/6100/3-Ö iş kalemine ilişkin “Plent-miks temel malzemesinin plentten iş başına nakli” girdisinde M nakliye mesafesinin M=12 km olarak belirlendiği ve M nakliye mesafesi için “İdare tarafından verilen analiz formatında belirtilen ve açıklanma şekli olarak belirtilen formüllere bağlı kalınarak ekli taş ocağı olarak kullanılacak ocağa ilişkin kroki, harita ve ruhsat sahibi taahhütnamesine göre taşıma mesafesi hesaplanarak açıklama yapılmıştır.” ifadesinin yer aldığı, ayrıca başvuru sahibi istekli tarafından kullanacağı ocağa ilişkin “Sözleşme ve Taahhütname”, “İşletme Ruhsatı”, “Ocağa Ait Ruhsat Koordinatları”, “Kroki” ve “İtinerer” belgelerinin sunulduğu, ocaktan malzeme nakline ilişkin mesafenin “İtinerer” de ortalama 11,52 km olduğu ortalama 12,00 km olarak kullanılacağının belirtildiği, mesafeye ilişkin bölgenin uydu fotoğrafını gösteren internet çıktısının sunulduğu görülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama gerekçesinin açıklaması istenilen iş kalemleri analizlerinde yer alan malzeme nakliyeleri için istekli tarafından idarece belirlenen mesafelerin altında mesafelerin kullanılması şeklinde belirtildiği, sözleşme tasarısının 33.1’inci maddesinde “… Bu yolun çalışmalarında ve Sıcak Karışım Malzemesi için idare adına hammadde üretim izin belgesi bulunan Tokat İli Turhal İlçesi Katmerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan Katmerkaya taş ocakları idare tarafından gerekli izinler tamamlanması halinde verilecektir. Bu iş için gerekli olan depo alanları, konkasör sahaları, plent sahası, beton tesisi sahası, beton santrali sahası, şantiye sahası ile malzeme temininde kullanılacak diğer ocak yerleri (ariyet ocağı sahaları, su, kum, çakıl, çimento, demir, yapıştırıcı, katkı malzemeleri v.b.) idare tarafından gösterilmeyecek olup, bu sahaların yüklenici firma tarafından tayin ve tespit edilmesi esastır … Yüklenici firma kendi bulduğu her türlü ocağı da bu işin çalışmalarında kullanabilecek olup bu durumda kendi bulduğu ocağın malzemesinin şartnamelere uygunluğunu idareye onaylatmak zorundadır…” hususunun belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddeleri dikkate alındığında malzeme ocağı ve depo yeri gibi alanların tespitinin yüklenicinin sorumluluğunda olacağı, idare tarafından belirtilen ocağın kullanımını zorunlu kılan düzenleme bulunmadığı göz önüne alındığında istekliler tarafından idarece verilen analiz formatında yer alan mesafelerden daha uygun mesafede malzeme ocağı ve benzeri alanların tespiti ve bu hususun belgelendirilmesi koşuluyla aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabileceği, idare tarafından söz konusu belgelendirme bakımından herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın salt mesafenin idarece belirlenen mesafenin altında olduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamış olmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Akh Maden. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirilmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yorum Ekle