MTV Giderinin Eksik Hesaplanmış Olması

Karar No              : 2021/UH.I-838

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/55737 İhale Kayıt Numaralı “Kırşehir Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2021 Yılı 9 Aylık, Şoför Dahil 12 Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 02.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2021 Yılı 9 Aylık, Şoför Dahil 12 Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ademoğulları Seyahat Acenteliği Taş. Tur. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.03.2021 tarih ve 15978 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/572 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale dokümanına ve Tebliğ’in 79’uncu maddesine aşağıda belirtilen gerekçeler ile uygun olmadığı,

-Açıklamaya konu edilen araçların model yılı ve yolcu taşıma kapasitelerinin Teknik Şartname’de istenilen kriterlere uygun olmadığı, araç bedellerine ilişkin yapılan amortisman hesabının uygun olmadığı, kiralama maliyetlerine yönelik sunulan fiyat tekliflerinin Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olmadığı,

-Araçların bakım ve onarım maliyetlerine ilişkin olarak tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı, söz konusu gidere ilişkin alınan fiyat tekliflerinin Tebliğ’in 79’uncu maddesinde yer alan şekil şartlarını taşımadığı, fiyat teklifini düzenleyen kişilerin bu alanlarda faaliyette bulunmadığı, bakım onarım fiyat teklifinde yağ, yakıt filtresi, hava filtresi, polen filtresi, akü, lastik, fren balataları ve bakım onarım işçiliği giderlerine ilişkin maliyetlerin tek bir satırda fiyatlandırıldığı, söz konusu kalemlerin ayrı ayrı fiyatlandırılması gerektiği, fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların sunulmadığı, söz konusu tutanakların ekinde imza sirküleri ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesi sunulmadığı,

-Lastik maliyetleri yönünden yapılan açıklamaların dokümana aykırı olduğu, dokümanda belirtilen marka ve model yıllarına uygun olmayan ebatlardaki lastikler ile açıklama yapıldığı, lastiklerin ortalama ömrüne ilişkin olarak herhangi bir belge sunulmadığı söz konusu giderlere ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin Tebliğ’in 79’uncu maddesinde yer alan şekil şartlarına uygun olmadığı,

-Sigorta maliyeti yönünden yapılan açıklamaların Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine aykırı olduğu, bölge müdürlüğü veya genel müdürlüğün teyidinin bulunmadığı, sigorta fiyat teklifi alınan araçların dokümanda istenilen teknik şartları karşılamadığı, sigorta fiyat teklifi içerisinde kasko, mali sorumluluk sigortası, ferdi kaza sigortası olarak ayrı ayrı açıklanması gerektiği,

-Motorlu taşıtlar vergisi, muayene ve egzoz emisyon maliyetlerine ilişkin açıklamaların uygun olmadığı, söz konusu giderlerin eksik hesaplandığı,

-Sözleşme ve genel giderlerin mevzuata uygun açıklanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri, değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 Aynı Kanun’un 53’üncü maddesinde “…j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

          1) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (Sekizyüzdokuzbindörtyüzdoksanaltı Tük Lirasını) aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “…79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir.  Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşlarımızda 22 (yirmi iki) gün üzerinden çalışacak şoföre brüt 12.50 TL (On İki Lira Elli Kuruş) üzerinden yemek ücreti verilecektir. Müdürlüğümüzün kiralanacak özel hizmet araçlarından 26 gün üzerinden çalışacak olan şoförlere  yemek ücreti idare tarafından ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır. Ancak Fatma Bacı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Ahi Evran-ı Veli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde çalışacak olan şoföre brüt 12,50 TL (On İki Lira Elli Kuruş) üzerinden yemek ücreti verilecektir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşlarımızda 22 (yirmi iki) gün üzerinden çalışacak şoföre brüt 6,93 TL (Altı Türk Lirası Doksan Üç Kuruş) üzerinden, 26 gün üzerinden  çalışacak şoförlere brüt 6,93 TL (Altı Türk Lirası Doksan Üç Kuruş) yol ücreti ödenecektir. İstekliler tarafından ödenecek olan bu ücretlerin tamamı bordrolarda gösterilecektir.

25.3.3. Akaryakıt hariç olmak üzere, aracın bakım, onarım, yağ, yağlama, yedek parça ve diğer masrafları ile tüm vergi, sigorta, kasko vb. giderleri teklif fiyata dâhildir.

Teknik şartnamede belirtilen giderlerde maliyete dahildir.

Şoförün mesaiye gelmediği (yıllık izin, resmi tatil, raporlu olduğu) günlerde çalışan personellere yemek ve yol ücreti verilmeyecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. %2” düzenlemesi yer almaktadır.

Sözleşme Tasarısı’nın 9.1’inci maddesinde “İşe başlama tarihi 01.04.2021; işi bitirme tarihi 31.12.2021” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Şartname’nin 4.11’inci maddesinde “Kiralanacak tüm araçların kışlık bakımları ( lastik, antifriz vb.) yüklenici firma tarafından zamanında yapılması gerekmektedir” düzenlemesi,

5.5’inci maddesinde “Araçların motorlu taşıtlar vergisi, muayene, trafik cezası, trafik sigortası, tam kasko ile koltuk sigortaları v.b. tüm yasal yükümlülükleri yüklenici tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Yüklenici her araca ait söz konusu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer örneğini işe başlar iken idareye vermek zorundadır.” düzenlemesi,

6.6’ncı maddesinde “Kira sözleşmesinin devamı müddetince araçların, bakım, onarım,  yağ, yağlama, yedek parça ve diğer masrafları yükleniciye aittir. Araç lastiklerinin, deformasyona uğrayan veya diş derinliği yasal sınırın altına düşen lastikler yüklenici tarafından değiştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idarenin 03.03.2021 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile ihale üzerinde bırakılan istekliden aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmasının talep edildiği, yazı içeriğinde önemli teklif bileşenlerinin belirlendiği, anılan bileşenlerin araç kasko ve sigorta giderleri, araç muayene giderleri, araç bakım onarım giderleri, araç lastik giderleri, şoför ücretleri, sözleşme ve genel giderler, motorlu taşıtlar vergisi şeklinde belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin anılan giderlere ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun açıklamasını hazırlaması ve belgelendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup söz konusu yazı içerisinde önemli teklif bileşeni olarak belirlenmemiş herhangi bir giderin aşırı düşük teklif açıklamasına konu edilmesine gerek olmadığı veya konu edilmeyen gider kalemleri gerekçe gösterilerek açıklamanın reddedilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, araç bakım onarım ve lastik giderlerine ilişkin olarak piyasada faaliyet gösteren kişilerden alınmış olan fiyat tekliflerinin sunulduğu, anılan fiyat teklifleri ile birlikte SMMM tarafından onaylanmış Ek-O.5 ve Ek-O.6 sayılı tutanakları ile SMMM’lerin faaliyet belgeleri ve fiyat teklifi veren kişilerin imza sirkülerine yer verildiği, çalıştırılması öngörülen şoförlere ilişkin gerekli hesaplamaların işçilik hesaplama modülü üzerinden hazırlandığı, bilgisayar çıktılarına yer verildiği, sigorta ve kasko giderlerine ilişkin sigorta şirketinden alınmış olan poliçelere yer verildiği, araçların muayene ve vergi giderlerine ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan fiyatların kullanıldığı anlaşılmış olup aşırı düşük teklif açıklaması içerisinde yer vermiş olduğu hesaplama cetveli içerisinde de sözleşme ve damga vergisinin teklife eklendiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklama içerisinde araçların kira bedellerinin veya amortisman hesaplarının mevzuata uygun olmadığı yönündeki iddiaları açısından yapılan inceleme neticesinde, isteklilerin idarenin kendilerine göndermiş olduğu aşırı düşük teklif sorgu yazısı içerisinde yer alan önemli teklif bileşenleri doğrultusunda açıklamalarını belgelendirmeleri gerektiği, idarenin 03.03.2021 tarihli aşırı düşük teklif sorgu yazısında araçların edinim, kira veya amortisman giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin anılan gider kalemlerine ilişkin herhangi bir belgelendirme yapma zorunluluğunun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiaları yerinde bulunmamıştır.

Açıklama içerisinde araçların bakım ve onarım maliyetlerinin mevzuata uygun şekilde açıklanmadığı iddiasına ilişkin olarak, söz konusu giderlerin tevsikine yönelik piyasada faaliyette bulunan üçüncü kişilerden alınmış olan fiyat tekliflerine yer verildiği, anılan fiyat teklifleri içeriğinde araçların periyodik bakımı için gerekli olan filtreler, motor yağı ve işçilik giderlerine yer verildiği, söz konusu fiyat teklifleri ekinde Ek-O.5 nolu maliyet tespit tutanaklarına yer verildiği, söz konusu tutanaklar ile birlikte SMMM’ye ait faaliyet belgesinin ve fiyat teklifini veren kişiye ilişkin imza sirkülerinin sunulduğu, anılan belgelerin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan şekil şartlarına uygun olduğu, periyodik bakım için verilen fiyat tekliflerinde araçların marka ve modellerine de yer verildiği, anılan bilgilerin Teknik Şartname içerisinde yer alan asgari şartları karşıladığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiaları yerinde bulunmamıştır.

Lastik giderlerine ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı yönündeki başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kışlık lastik maliyetleri için piyasada faaliyette bulunan üçüncü bir kişiden fiyat teklifi aldığı, anılan fiyat teklif ekinde Ek-O.6 nolu tutanağa yer verildiği, anılan iki belgenin de Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan şekil şartlarına uygun olduğu, söz konusu belgeler ile birlikte SMMM’ye ait faaliyet belgesine ve fiyat teklifi sunan kişiye ait imza sirkülerine yer verildiği, söz konusu fiyat teklifi içerisinde kışlık lastiklerin hangi araçlar için teklif edildiğine, kışlık lastiklerin ebatlarına ve niteliklerine ilişkin açıklamaların yapıldığı, söz konusu araç bilgilerinin Teknik Şartname’de istenilen asgari şartları karşıladığı anlaşılmıştır. Ancak, başvuru sahibi açıklamasında araçların üzerinde hali hazırda yazlık lastiklerin bulunduğu gerekçesiyle anılan yazlık lastik giderini teklif fiyatına yansıtmadığı ve söz konusu gidere ilişkin bir belgelendirme yapmadığı, ihale konusu işin süresi göz önüne alındığında yazlık ve kışlık lastiklerin kullanılması gerekeceği, araçların üzerinde yer alan lastiklerin maliyetinin de teklif fiyatına dahil edilmesi ve söz konusu giderin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirtilen usullerden biri ile açıklanması gerektiği anlaşıldığından lastik maliyetlerine ilişkin yapılan açıklamanın bu gerekçe ile mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Araçların sigorta giderlerine ilişkin yapılan belgelendirmenin mevzuata uygun olmadığı yönündeki başvuru sahibinin iddialarına ilişkin yapılan inceleme neticesinde, araçların trafik sigortası ve kasko giderlerine ilişkin olarak S.S. Atlas Sigorta Kooperatifinden (Atlas Mutuel Sigorta) alınmış olan poliçe tekliflerinin sunulduğu, anılan tekliflerin acente tarafından hazırlandığı ancak sigorta şirketi tarafından kaşelenip onaylandığı, kaşe üzerinde yer alan bilgilerin genel müdürlük bilgileri ile örtüştüğü, söz konusu durumunda Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olduğu sigorta ve kasko poliçeleri içeriğindeki araçların Teknik Şartname’de yer alan asgari şartları karşıladığı ve diğer giderlere ilişkin sunulan fiyat tekliflerinde yer alan araçların  model ve özellikleri ile uyumlu olduğu, idarenin ihale dokümanı içerisinde teminatlara ilişkin net bir belirlemesi olmadığından anılan poliçelerin bu haliyle dokümana uygun olduğu sonucuna varıldığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Araçların motorlu taşıtlar vergisi, muayene ve egzoz emisyon maliyetlerine ilişkin yapılan hesaplamaların mevzuata ve dokümana uygun yapılmadığı yönündeki iddiaların incelenmesi neticesinde, teklif edilen araçların model yılı ve türlerine uygun olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen muayene ücretlerinin esas alındığı, aynı şekilde araçların vergi maliyetlerinin de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve ihale tarihi itibariyle geçerli bedeller üzerinden hesaplandığı, muayene bedelleri tam olarak, vergi bedelleri ise 9 aylık olarak hesaplamalara dahil edildiği anlaşılmıştır. Ancak, ihale konusu işin süresinin 9 ay olduğu ve vergi ücretinin yıllık olarak alındığı göz önüne alındığında, MTV bedellerinin yıllık olarak vergilendirildiği, 6 aylık taksitler halinde ödenmesine izin verildiği, ihale konusu işin süresinin 2021 yılı içerisinde 9 aylık olarak öngörüldüğü hususu ile vergi bedellerinin yıllık olarak teklife katılması gerekeceği durumu birlikte değerlendirildiğinde MTV gideri için yıllık tutardan daha az bir bedelin öngörülmesi mevzuata uygun bulunmamış olup başvuru sahibinin MTV hesabına yönelik iddiası yerinde bulunmuştur. 

Açıklama içerisinde sözleşme ile ilgili vergilerin ve %0,05 KİK payının yanlış hesaplandığı ve teklife eklenmediği yönündeki iddiaların incelenmesi neticesinde, öncelikle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 671.400,00 TL olduğu ve Kanun’un 53.j.1’inci maddesinde belirtilen bedelin olduğu hususları göz önüne alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin %0.05 oranında bedeli Kurum hesaplarına yatırmasına ve teklif bedeline eklenmesine gerek bulunmadığı, idarenin 03.03.2021 tarihli aşırı düşük teklif sorgu yazısı içeriğinde yer alan “sözleşme ve genel giderler” ifadesinden ihale karar ve sözleşme damga vergi giderlerinin anlaşılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması içerisinde anılan giderlerin %0,569 ve %0,948 oranlarında hesaplandığı, anılan oranların güncel olduğu ve hesaplamaların ilgili mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiaları yerinde bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamanın yukarıda belirtilen hukuki gerekçeler ile uygun bulunmayarak teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle