Motorlu Taşıt Vergisinde Güncelleme Yapılmamış Olması

Karar No              : 2021/MK-146

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/418549 İhale Kayıt Numaralı “Özel Koruma Ve Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/418549 ihale kayıt numaralı “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Seclıne Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.11.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1831 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Hd Özel Güvenlik Hizm. Ltd.Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 22.02.2021 tarihli E:2020/2237, K:2021/327 sayılı kararında “…Uyuşmazlık kapsamında davacının birden fazla iddiası bulunması ve bu iddialarının birbirlerinden farklılık arz etmesi nedeniyle, her bir iddianın ayrı olarak incelenmesi gerektiği değerlendirilerek yapılan incelemede;

1-“Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin açıklamalarında mevzuata uygun açıklama yapmadıkları, çift kabinli pick-up aracın arazi aracı niteliğinde olduğu, istekli tarafından kontrol araçlarının motorlu taşıtlar vergisinin arazi taşıtı olarak hesaplama yapılması gerekirken kamyon olarak hesaplandığı, 2021 yılı için güncelleştirme yapılmadığı” iddiası yönünden yapılan incelemede;

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından, ihale konusu iste kullanılacak araca ilişkin sunulan poliçeden aracın 2019 model Isuzu (66) D-Max Çift Kabin Kamyonet 1.9 4×4 V-Go 6M/T (1061) olduğu görülmektedir.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin yukarıda metnine yer verilen madde hükmü uyarınca karayollarında yük ve yolcu taşıyabilen ve bütün tekerlekleri motordan güç alan araçların arazi aracı olarak değerlendirildiği, ihale konusu is kapsamında temin edilecek olan ve davacı tarafından da söz konusu Şartname’ye uygun olarak sunulan aracın da 4×4 Pick-up olduğu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi ”ne göre çift kabin 4×4 Kamyonet niteliğindeki araçların ise “arazi aracı” olarak vergilendirildiği, davacı tarafından ise ihale konusu is kapsamında istenen araç için motorlu taşıtlar vergisinin arazi taşıtı olarak hesaplanması gerekirken “otobüs ve kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri” kategorisinde mtv hesaplaması yapıldığı görüldüğünden dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin aşırı düşük açıklamasında, motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak ihalenin gerçekleştirildiği yıl olan 2020 yılı bedellerini kullandığı, bir sonraki yıl için ise herhangi bir artış öngörmediği ve bu sebeple aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmediği anlaşılmaktadır.

Teklif verildiği tarihte motorlu taşıtlar vergisi bedeline ilişkin dönemsel artışların henüz belirlenmediği, söz konusu bedelde bir artış olup olmayacağının ve buna ilişkin oranın davacı tarafından tekliflerin sunulduğu tarih itibarıyla bilinemediği, diğer taraftan mevzuatta ve ihale dokümanında motorlu taşıtlar vergisi bedeline ilişkin meydana gelecek artışın teklif fiyatına yansıtılmasına ilişkin söz konusu belirsizliği giderecek nitelikte herhangi bir düzenlemeye de yer verilmediği görülmektedir.

Bu durumda, uyuşmazlığa konu ihalede, istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarında, istenilen araç maliyet hesabında ödenecek vergi, muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedelleri için belirlenen bedeller altında bir maliyet hesaplanmaması gerekmekle birlikte; motorlu taşıtlar vergisi giderinin belirsiz olması ve mevzuatta yada ihale dokümanında bu hususa ilişkin bir düzenleme bulunmaması karsısında, aşırı düşük teklif açıklamasında ihale tarihinin içinde bulunduğu dönemde geçerli olan motorlu taşıtlar vergisi bedeline dayalı olarak açıklamada yapılmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.

2- “Kasko ve trafik, sigortasına ilişkin açıklamalarda teyit yazılarının bulunmadığı, bir sonraki yıl için güncelleştirmede yıllık değişim oranının dikkate alınarak hesaplama yapılmadığı” iddiası yönünden yapılan incelemede;

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından aracın zorunlu trafik sigortası ve kasko

 sigortası maliyetlerinin tevsiki için Çagancan Sigorta Ara. Hiz.Ltd.Sti. tarafından aracın kiralandığı Ergün Büyükkalkan adına düzenlenen sigorta tekliflerinin sunulduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79.3.4’üncü maddesi açıklamasına göre isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği; ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasının zorunlu olmadığının açık olduğu, ihale kapsamında sunulan poliçenin acenteden alındığı, poliçe eki 15/09/2020 tarihli yazıda Allianz Sigorta A.S.’nin küresel salgından dolayı genel müdürlük ve bölge müdürlüklerini açmadığı, bu nedenle tekliflerin acente tarafından kaşe imza altına alındığının bildirildiği, anılan yazının altında “Allianz Sigorta A.S., ibaresi ve iki imza bulunmakla birlikte, imzaların kime ait olduğuna dair herhangi bir bilgi ya da kaşenin bulunmadığı, dolayısıyla fiyat tekliflerine ilişkin olarak teyit yazısının sunulması gerekmekte iken teyit yazısı sunulmadan yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, sigorta giderinde bir değişiklik olup olmayacağının ve buna ilişkin oranın davacı tarafından tekliflerin sunulduğu tarih itibarıyla bilinemediği, diğer taraftan mevzuatta ve ihale dokümanında sigorta bedeline ilişkin meydana gelecek değişikliğin teklif fiyatına yansıtılmasına ilişkin söz konusu belirsizliği giderecek nitelikte herhangi bir düzenlemeye de yer verilmediği, bu nedenle aşırı düşük teklif açıklamasında ihale tarihinin içinde bulunduğu dönemde geçerli olan sigorta bedeline dayalı olarak açıklama yapılmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, motorlu taşıtlar vergisine ilişkin 2021 yılı için güncelleştirme yapılmadığı ve kasko ve trafik, sigortasına ilişkin bir sonraki yıl için güncelleştirmede yıllık değişim oranının dikkate alınarak hesaplama yapılmadığı iddialarına ilişkin kısmın iptaline, davanın motorlu taşıtlar vergisine ilişkin açıklamalarında mevzuata uygun açıklama yapmadıkları, çift kabinli pick-up aracın arazi aracı niteliğinde olduğu, istekli tarafından kontrol araçlarının motorlu taşıtlar vergisinin arazi tasıtı olarak hesaplama yapılması gerekirken kamyon olarak hesaplandığı ve kasko ve trafik, sigortasına ilişkin açıklamalarda teyit yazılarının bulunmadığı iddialarına yönelik kısmının ise reddine,” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 11.11.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1831 sayılı kararının 2.b. iddiasında motorlu taşıtlar vergisine ilişkin 2021 yılı için güncelleştirme yapılmadığı yönündeki değerlendirmeler ile 2.d. iddiasında kasko ve trafik sigortasına ilişkin  bir sonraki yıl için güncelleştirmede yıllık değişim oranının dikkate alınarak hesaplama yapılmadığı yönündeki değerlendirmeleri içeren kısımların iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, ,

   Oybirliği ile karar verildi.

Bu sayfada kamu ihale hukukukamu ihale avukatıankara kamu ihale avukatıkamu ihale avukatı ankara anahtar kelimeleri kullanılmıştır.

Yorum Ekle