Karar No              : 2022/UH.II-11

Başvuruya Konu İhale:

2021/632982 İhale Kayıt Numaralı “Mamul Yemek” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Muş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından 22.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mamul Yemek” ihalesine ilişkin olarak Alioğlu Med. İnş. Gıd. Tem. El. Taahh. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 01.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.12.2021 tarih ve 58101 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2050 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesi uyarınca Muş Merkez sınırları içinde mevcut mutfağı bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu hususun tekliflerin sunulması aşamasında herhangi bir belge ile tevsik edilmesinin talep edilmediği ve sözleşmenin yürütümü aşamasında yükleniciden istenebileceği, bu itibarla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “…Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Mamul Yemek

b) Miktarı ve türü: Sabah Kahvaltısı :24.820 Adet, Öğlen Yemeği :36.500 Adet, Akşam Yemeği :24.820 Adet, Ara Öğün :21.900 Adet, Özel Gün Menüsü :1.400 Adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Muş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.(h) İstekliler ihale konusu işle ilgili yetkili kurumlardan alınmış ve geçerli olan işletme kayıt belgesi veya Yemek Üretim Gıda İzin Belgesi.

7.5.2. 1. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış  günlük en az  150 yemek, 50  kahvaltı ve 50 ara öğün  tabldot yemek üretildiğine dair kapasite raporu ibraz edilecektir.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.5. Yüklenicinin, mutfak tesisatında arıza olması durumlarında, İdaremizin yemek ihtiyacını karşılayabilmesi için Muş Merkez sınırları içerisinde günde 150’den aşağı olmamak üzere, Teknik Şartnamede belirtilen şartlarda yemek çıkarabilecek yemek fabrikası veya mutfağı bulunacaktır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu işin konusu; Muş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü kuruluş mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleridir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen ihale dokümanı uyarınca, ihale konusu işin idarenin mutfağında gerçekleşeceği ve ihaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyası kapsamında, İşletme Kayıt Belgesi veya Yemek Üretim Gıda İzin Belgesi ile ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış  günlük en az  150 yemek, 50  kahvaltı ve 50 ara öğün  tabldot yemek üretildiğine dair kapasite raporu ibraz edeceği; isteklilerin teklifi kapsamında İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılanların dışında başka bir belgenin yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı ve İdari Şartname’nin 47’nci maddesi uyarınca ise idarenin mutfağında arıza olması durumunda hizmetin devamını sağlamak üzere yükleniciye ait Muş Merkez sınırları içinde Teknik Şartname’de belirtilen şartlarda yemek çıkarabilecek yemek fabrikası veya mutfağı bulunması gerektiği düzenlenmiştir.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli olan Alioğlu Med. İnş. Gid. Tem. El. Taah. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulması istenilen; Bulanık Kaymakamlığı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi ile geçerlik süresi sonu 24.12.2022 tarihi olan Kapasite Raporu’nun sunulduğu; belgede üretim yerinin Muş ili Bulanık ilçesi olarak belirtildiği; işletmenin günlük 556.625 adet hazır yemek, 109.500 adet kahvaltı, 109.500 adet ara öğün kapasitesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

İncelenen ihalede, İdari Şartname’nin 7.5.4 ve 7.5.5’inci maddeleri uyarınca yemek üretim yerinin Muş Merkez sınırları içinde bulunması gerektiğini tevsik etmek üzere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak herhangi bir belgenin sunulmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, kaldı ki anılan Şartname’nin 47’nci maddesindeki yüklenici firmanın yemek üretim yerinin Muş Merkez sınırları içerisinde bulunması gerektiği yönündeki düzenlemede yer verilen “yüklenici” ibaresinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde, üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli şeklinde tanımlandığı hususu dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin sözleşmenin yürütümü aşamasında yüklenici firmaya yönelik uygulanması gereken bir düzenleme niteliğinde olduğu; bu itibarla başvuru sahibi isteklinin teklifinin yemek üretim yerinin Muş Merkez sınırları içinde olmadığı gerekçesiyle tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Alioğlu Med. İnş. Gid. Tem. El. Taah. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.