Karar No              : 2019/MK-155

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/342703 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Diş Üniti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2018/342703 ihale kayıt numaralı “2 Kalem Diş Üniti” ihalesine ilişkin olarak, Aypa İç ve Dış Ticaret Paz. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.01.2019 tarihli ve 2019/UM.I-80 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Güloğuz Diş Deposu Tic. ve Paz. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 11.04.2019 tarihli ve E:2019/314, K:2019/741 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin gerekçesi “Teknik Şartname’nin 4.4. maddesinde belirtilen “tek kaynaktan ışık verilebilme özelliğinin teklif kataloğunda ifade edilmemesi sebebiyle yeterlik kriterlerinin sağlanmadığı” şeklinde olup, konu bu çerçevede incelendiğinde; davalı idare tarafından dosyaya sunulan Teknik Şartname’nin 4.4. maddesinde, alımı yapılacak olan diş ünitinin parçası olan reflektör için “reflektör üzerinden tek ışık kaynağından tek hareketle sarı ışık verilebilmelidir.” şartının getirildiği, davacı tarafından ihale makamına sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde de aynı şekilde “reflektör üzerinden tek ışık kaynağından tek hareketle beyaz ışık verilebilmelidir.” ibaresinin yer aldığı, müdahil tarafından ihale makamına sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde de aynı şekilde “reflektör üzerinden tek ışık kaynağından tek hareketle beyaz ışık verilebilmedir.” ibaresinin yer aldığı, itirazen şikayet başvurusunu yapan diğer şirket tarafından ihale makamına sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde de “reflektör üzerinden tek ışık kaynağından tek hareketle sarı ışık verilebilmektedir.” ibaresinin yer aldığı, üç isteklinin hepsinin tekliflerinde de, sarı ışık-beyaz ışık ayrımından bağımsız olarak “tek ışık kaynağından tek hareketle ışık verilebilme” özelliğinin beyan ve taahhüt edildiği, ihale makamı ve/veya davalı idare tarafından davacının teklif ettiği cihazın bu özelliği taşımadığı, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu, ayıplı malın teklif edildiği yönünde yapılmış somut bir tespitin de bulunmadığı, sadece “tek ışık kaynağından tek hareketle ışık verebilme” özelliğinin katalogda belirtilmediği gerekçesiyle işlem tesis edildiği, söz konusu özellik davacı tarafından usulüne uygun şekilde yazılı olarak beyan ve taahhüt edildiğinden, bu özelliğin mevcut olmadığına dair somut bir tespit olmaksızın sadece katalogda belirtilmediği gerekçe gösterilerek yeterlik kriterlerinin karşılanamadığının kabulüne imkan bulunmadığı, davalı idare tarafından işlem tesisine gösterilen gerekçenin maddi olaya/vakıaya uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 16.01.2019 tarihli ve sayılı kararının, başvuru sahibinin 1(a) iddiası için yapılan değerlendirmeye ilişkin kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle