aşırı düşük

Karar No              : 2017/MK-18

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/15018 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Fuel Oil Ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı B İşletme Müdürlüğü V94.3A(4) Tipi İki (2) Adet Gaz Türbini Bakımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü tarafından 30.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/15018 ihale kayıt numaralı “İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı B İşletme Müdürlüğü V94.3A(4) Tipi İki (2) Adet Gaz Türbini Bakımı” ihalesine ilişkin olarak, PEMCO-POWER Equipment & Materials Co. Ltd. 09.12.2015 tarih ve 95599 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.12.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.12.2015 tarihli ve 2015/UH.III-3372 sayılı karar ile; başvurunun reddine karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, PEMCO-POWER Equipment & Materials Co. Ltd. tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 13.05.2016 tarihli ve E:2016/1111 K:2016/1443 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, anılan mahkeme kararının uygulanmasını teminen 08.06.2016 tarihli ve 2016/MK-246 sayılı Kurul kararı alınmış, 09.12.2015 tarih ve 95599 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesindeki iddialar anılan mahkeme kararı doğrultusunda incelenerek Kurulca alınan 29.06.2016 tarihli ve 2016/UH.III-1723 sayılı karar ile idarenin ihalenin iptal kararının iptaline karar verilmiştir.

Davacı Vito Enr. ve Tic. Yat. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 19.11.2016 tarihli E:2016/3279, K:2016/2605 sayılı kararında, “…Uyuşmazlıkta, davalı idare tarafından her ne kadar dava konusu işlemin mahkeme kararları doğrultusunda tesis edildiği ileri sürülmüşse de mahkeme kararlarının tamamının birlikte değerlendirilmesi gerektiği, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 13.05.2016 tarihli ve E.2016/1111, K.2016/1443 sayılı kararının Kamu İhale Kurulu’nca itirazen şikayet başvurunun usul yönünden reddine dair 16/12/2015 ve 2015/UH.III -3372 sayılı kurul kararının iptaline karar vererek, davalı idarece işin esasının incelenmesi gerektiğinin belirtildiği, diğer taraftan Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 20.06.2016 tarih ve E.2016/1332, K.2016/2684 sayılı kararı ile de Kamu İhale Kurumu’nun itirazen şikayete konu edilmemiş olan hususlarda inceleme yetkisinin bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği yönünden yapılan incelemenin kapsamına dâhil olmadığı gerekçeleriyle 05.11.2015 tarihli ve 2015/UH.III-2936 sayılı kurul kararının iptal edildiği, bir diğer ifade ile anılan kararların esasa yönelik olmadığı, oysa 26.05.2015 tarihli kararı ile Ekon Endüstri İnş. ve Tic. A.Ş. (Ekon A.Ş.)’nin teklifinin iş bitirme belgesinin yetersiz olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin geçerli tek teklif kalması ve rekabetin sağlanamadığı gerekçe gösterilerek iptal edildiği, ve yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda 08.07.2015 tarih ve 2015/UH.II1-1942 sayılı kurul kararıyla ihalenin iptali kararının iptaline karar verildiği ancak Ankara 16. İdare Mahkemesinin 19.11.2015 tarih ve E:2015/2062, K:2015/1780 sayılı kararı ve mahkeme kararının onanmasına dair Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 30.03.2016 tarih ve E.2016/449, K.2016/907 sayılı kararıyla ihalenin iptali kararının iptaline dair kurul kararının iptal edildiği ve kesinleştiği göz önüne alınarak anılan mahkeme kararlarının tamamının değerlendirilmesi sonucunda işin esası incelendikten sonra mahkeme kararının uygulanması suretiyle iptal edilmiş olan ihalenin yeniden ihya edilmesi mümkün olmadığından, bu husus göz ardı edilerek tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1- Kamu İhale Kurulunun 29.06.2016 tarihli ve 2016/UH.III-1723 sayılı kararının iptaline,

2- 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle