Kuruma Yasal Süre Sonrasında Yapılmış Olan Başvuru

Karar No              : 2021/UH.II-787

BAŞVURU SAHİBİ:

Akce Gıda Turizm Taşımacılık İnşaat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/593626 İhale Kayıt Numaralı “2021 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 08.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Akce Gıda Turizm Taşımacılık İnşaat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.03.2021 tarih ve 12173 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/445 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde belirtilen belgeleri asıl ya da noter onaylı suretini idareye sunması gerekirken belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak asıl yerine suret olan belgeleri ve “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan suretin sureti olarak idareye sunduğu,

2) İsteklinin teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olmadığı, aritmetik hataların bulunduğu, teklif mektubunda yer alan rakam ile yazının birbiriyle uyumlu olmadığı,

3) İsteklinin sunduğu geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, teklifinin %3’ünü karşılamadığı, İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde belirtilen süreyi kapsamadığı,

4) İsteklinin ihaleye katılımı vekaleten olmuş ise vekaletnamenin ve vekilin imza beyannamesinin idareye sunulmadığı, teklif mektubunu vekaleten imzalayan kişilerin EKAP’ta kaydının bulunmadığı gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

5) Yaklaşık maliyetin, işçilik giderleri olan yemek, yol ve giyecek giderleri ile ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil edilmediğinden yanlış hesaplandığı, bu sebeple sınır değer hesabının değişeceği, bu aşamadan sonraki ihale sürecinin sağlıklı devam ettirilemeyeceği gerekçeleriyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir. …” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kanunun 36’ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler” başlıklı 16.2’nci maddesinin dördüncü fıkrasında “4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinin ikinci fıkrası ile İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı maddesi uyarınca, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2021 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti

b) Miktarı ve türü:

2021 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti İşi Alımı

Uzunköprü Süleybe-Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü:

Yaşlı Kahvaltı 20.500 Adet, Yaşlı Ara Öğün 36,000 Adet, Yaşlı Öğlen Yemeği 28,000 Adet, Yaşlı Akşam Yemeği 22,000 Adet, Yaşlı Diyet Kahvaltı 9.750 Adet, Yaşlı Diyet Ara Öğün 29.250 Adet, Yaşlı Diyet Öğlen Yemeği 9.750 Yaşlı Diyet Akşam Yemeği 9.750 Adet, Özel Gün Menüsü 1.000 adet

Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü;

24.090 adet kahvaltı, 27.000 adet ara öğün, 24.090 adet öğlen yemeği, 24.090 adet akşam yemeği, 2.200 adet diyet kahvaltı, 6.600 adet diyet ara öğün, 2.200 adet diyet öğlen yemeği, 2.200 adet diyet akşam yemeği ve 960 adet özel gün menüsü

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ve 2 kısımdan oluşan “2021 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” işine ilişkin 18.12.2020 tarihinde onaylanan ilk ihale komisyonu kararından; ihaleye ilişkin doküman indirenlerin sayısının 16 olduğu, ihalenin 1’inci kısmına 8 isteklinin, 2’nci kısmına 7 isteklinin teklif verdiği, ihalenin her iki kısmının da Tarhana Hazır Yemek Üretim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin 23.12.2020 tarihinde Tarhana Hazır Yemek Üretim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı yönünde idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece 29.12.2020 tarihinde onaylanan düzeltici ihale komisyonu kararı alındığı, anılan karar ile Tarhana Hazır Yemek Üretim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunduğu maliyet tespit tutanağının (EK-O.7) şekil yönünden mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle teklifi reddedilerek başvuru sahibi Akce Gıda Turizm Taşımacılık İnşaat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifini ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlediği görülmektedir.

Daha sonra ön mali kontrol yapılması amacıyla ihale işlem dosyalarının Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderildiği ve uygun görüş verilmediği gerekçesiyle 12.02.2021 tarihinde onaylanan düzeltici ihale komisyonu kararı alındığı, anılan kararda 29.12.2020 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararının iptal edildiği, sınır değerin tekrar hesaplandığı ve ihalede aşırı düşük teklifin bulunmadığı, bu nedenle ihalenin tekrar Tarhana Hazır Yemek Üretim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin itirazen şikayete konu ettiği 1, 2, 3 ve 4’üncü iddiaları hakkında 18.12.2020 tarihinde onaylanan ve aynı tarihte tebliğ edilen ilk ihale komisyonu kararı ile bilgi sahibi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu tarihin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemlerin farkına varılmış olması gereken tarih olarak esas alınması gerektiği anlaşılmıştır. Söz konusu istekli tarafından 18.12.2020 tarihini izleyen günden itibaren on gün içerisinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yeterlik kriterlerini sağlamadığına yönelik şikayet başvurusunun bulunmadığı, sadece 23.12.2020 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu doğrultuda yeterlik kriterlerine ilişkin olarak 25.02.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Öte yandan başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı yönündeki 5’inci iddiasına ilişkin olarak; ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte açıklanması gerektiği göz önüne alındığında ihale tarihi olan 08.12.2020 tarihi aynı zamanda yaklaşık maliyetin isteklilerce öğrenildiği ve şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarih olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu istekli tarafından 08.12.2020 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, 25.02.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin 5’inci iddiasının da süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle