Karar No              : 2021/UH.I-1728

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/187381 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarının (2021) Kamulaştırma Plan Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 22.09.2021 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarının (2021) Kamulaştırma Plan Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.09.2021 tarih ve 40432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1455 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Yağmur Hrt. Proje İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. – Şahkar Hrt. İnş. Müh. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, anılan İş Ortaklığı’nın sunmuş olduğu iş deneyim belgesi tutarının 1994 yılı fiyatları üzerinden güncellendiğinin ifade edildiği, ancak bahse konu iş deneyim belgesinin alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, dolayısıyla iş deneyim tutarının güncellenmesinde alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşme tarihi olan 1996 yılının esas alınması gerektiği,

2) Karadeniz Hrt. Müh. Müş. ve Taah. Ltd. Şti.nin yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda Kurul tarafından alınan 29.07.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1457 sayılı karara bakıldığında; Karadeniz Hrt. Müh. Müş. ve Taah. Ltd. Şti.nin iş deneyimine konu “Harita ve Kamulaştırma Hizmet Alımı İşi” kapsamında yer alan “ENH orman izin planı üretilmesi işleri”nin, başvuruya ilişkin ihale konusu iş kapsamında bulunan “ENH Orman izin dosyalarının hazırlanması işleri” olarak kabul edildiği, ancak ENH orman izin planı üretilmesi işlerinin ENH orman izin dosyalarının hazırlanması işlerinden farklılık arz etmesi sebebiyle anılan isteklinin iş deneyimine konu iş kapsamında yer alan ENH orman izin planı üretilmesi işlerinin ihale konusu iş ve/veya benzer iş tanımına uygun olmadığı, aynı şekilde İpek Müh. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Bilişim Hrt. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyimine konu “Harita ve Kamulaştırma Hizmet Alımı İşi” bünyesinde yer alan “Orman İzin Dosyalarının hazırlanması” işinin de ihale konusu iş/benzer iş tanımı kapsamında değerlendirildiği, anılan isteklilerin iş deneyime ilişkin olarak sunduğu belgelerin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (c) bendine göre incelenmesi gerektiği,

3) Taraflarınca sunulan iş deneneyim belgesi tutarı kapsamında, alt yüklenici sözleşmesinin “Sözleşme Bedeli ve ödeme Koşulları” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan ödemeye esas 15 adet iş kalemine ilişkin ödeme oranlarının da dikkate alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir…”hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İtirazen şikâyet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

(3) Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

b) Başvuru ehliyeti,

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin, Yağmur Hrt. Proje İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. – Şahkar Hrt. İnş. Müh. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararın tebliğ tarihi olan 28.06.2021 tarihini izleyen on (10) gün içinde başvuru dilekçesinde yer alan 1’inci iddiaya ilişkin olarak yukarıda yer verilen Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.08.2021 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve akabinde 03.09.2021 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durumda başvuru sahibi tarafından gerek idareye şikâyet başvurusunun gerekse de Kuruma itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından verilen nihai karar ile uyuşmazlık, idari başvuru aşaması bakımından sonuçlandırılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin dilekçesinin 2’nci ve 3’üncü maddelerinde yer alan iddialara ilişkin hususların  29.07.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1457 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı, dolayısıyla, Kurul’un karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle bahse konu iddialara yönelik başvurunun görev yönünden uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle