Kurul Tarafından Süresinde Yapılan Başvurunun Reddedilmiş Olması

Karar No              : 2021/MK-57

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/63405 İhale Kayıt Numaralı “Pendik Geneli Park Ve Yeşil Alanların Elle Süpürülmesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/63405 ihale kayıt numaralı “Pendik Geneli Park ve Yeşil Alanların Elle Süpürülmesi” ihalesine ilişkin olarak Temelli Grup Taahhüt Hizmetleri Dış Tic. Ltd. Şti. – İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.09.2014 tarihli ve 2014/UH.IV-3241 sayılı karar ile “ Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Temelli Grup Taahhüt Hizmetleri Dış Tic. Ltd. Şti. – İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 15.01.2015 tarih ve E:2014/1965, K:2015/56 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11.11.2020 tarihli ve E:2015/2320, K:2020/3092 sayılı kararı ile “…Söz Konusu ihale komisyonu kararının davacı is ortaklığına ne zaman tebliğ edildiğinin incelenmesi:

Anılan karar, 4734 sayılı Kanun’un 65. maddesinde yer verilen yöntemlerden iadeli taahhütlü posta yolu ile davacı İş Ortaklığına gönderilmesine rağmen teslim edilememesi üzerine ihaleyi gerçekleştiren idareye iade edilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan haliyle 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligatın, öncelikle 4734 sayılı Kanun’un 65. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirileceği kuralı uyarınca, Kanun’da yer alan yöntemlerden biri olan faks yoluyla 05/08/2014 tarihinde davacıya bildirim yapılmış, ayrıca, aynı tarihte ikinci kez iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen komisyon kararı 08/08/2014 tarihinde davacı İş Ortaklığına tebliğ edilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan haliyle 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, bildirim ve tebligatların, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabileceği düzenlemesi uyarınca; davacı İş Ortaklığının, gerek 04/07/2014 tarihli EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ön yeterlik/ihale dokümanının indirildiğine ilişkin formunda, gerekse 10/07/2014 tarihli birim fiyat teklif mektubunda, ihale ve şikâyet sürecinde e-posta adresine veya faks numarasına bildirim yapılmasını kabul etmediğini belirtmiş olduğu görüldüğünden, söz konusu ihaleye ilişkin bildirimlerin elektronik posta yoluyla veya faksla yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Faks yoluyla yapılan bildirimin mevzuata uygun olmadığı görülmekle birlikte, aynı tarihte ikinci kez iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen komisyon kararının davacı İş Ortaklığına 08/08/2014 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında, davacıların ihale komisyonu kararından bu tarihte haberdar olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Davacıların ihale komisyonu kararına karşı hangi tarihte şikâyet başvurusunda bulunduğunun incelenmesi:

Davacılar tarafından kargo yoluyla gönderilen şikâyet dilekçesi 18/08/2014 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idarenin personelince teslim alınmış, fakat 19/08/2014 tarihinde idare kayıtlarına girmiştir.

İhaleyi gerçekleştiren idarece, idareye ulasan kargo paketi üzerindeki gönderici isminin davacı İş Ortaklığından farklı bir şirkete ait olduğu ileri sürülerek kayıt tarihinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı ileri sürülmekte ise de bu durumun, söz konusu başvurunun teslim alındığı tarihte idarenin kayıtlarına alınmasını engelleyici bir yönünün olmadığı açık olup nitekim, söz konusu kargo paketi içerisinde yer alan evrakların davacı İş Ortaklığına ait olduğu ve bu haliyle idarece kayıt altına alındığı da görülmektedir.

İhaleyi gerçekleştiren idarece, makul ve geçerli bir sebep ileri sürülmeksizin, başvuru dilekçesinin teslim alındığı tarihten bir gün sonra kayıt altına alındığı görüldüğünden, herhangi bir hak kaybına sebep olunmaması adına anılan başvurunun teslim alındığı 18/08/2014 tarihinin başvuru tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, davacılar tarafından, 08/08/2014 tarihinde tebliğ olunan ihale komisyonu kararına karşı mevzuatta öngörülen on günlük süre içerisinde (başvuru süresinin son günü olan 18/08/2014 tarihinde) şikâyet başvurusunda bulunulduğundan, söz konusu başvurunun süre yönünden reddine yönelik işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle eğiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme  bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 19.09.2014 tarihli ve 2014/UH.IV-3241 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle