Karar No              : 2018/UH.I-1622

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/495423 İhale Kayıt Numaralı “Dicle Hes, Kralkızı Hes ve Batman Hes’in Güvenlik Hariç Enerji Üretimini Gerçekleştirmek Üzere İşletme Periyodik Bakım Onarım Arıza Giderme ve Revizyon İşlerinin 74 Kişi ile 3 Yıl Süreli Yaptırılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü tarafından 30.11.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Dicle Hes, Kralkızı Hes ve Batman Hes’in Güvenlik Hariç Enerji Üretimini Gerçekleştirmek Üzere İşletme Periyodik Bakım Onarım Arıza Giderme ve Revizyon İşlerinin 74 Kişi ile 3 Yıl Süreli Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.08.2018 tarih ve 42917 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1335 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;  05.07.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1291 sayılı Kurul kararı gereğince ihalede sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki sundukları iş deneyim belgesinin usule uygun olduğu, usule uygun olmadığı yönünde bir değerlendirme yapıldığı takdirde de bilgi tamamlatma kapsamında bu belgelerin tamamlatılabileceği, kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde ihalede geçerli tek teklif kalmasına rağmen ihalenin iptal edilmemiş olmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İhalede teklif veren Yamanlar Turizm Madencilik Enerji İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.01.2018 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusunda ihale yetkilisince onaylanmış ilk komisyon kararında ihale üzerinde bırakılan istekli olan Etkin Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklifinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ifade edilmektedir.

Yamanlar Turizm Madencilik Enerji İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.nin iddiaları üzerine yapılan inceleme sonucunda Kamu İhale Kurulu’nun  30.01.2018 tarih ve 2018/UH.I-332   sayılı kararı ile, “…başvuru sahibi tarafından mevzuata aykırılık iddialarının konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği, başvuruda bulunulan hususların somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi, idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmesi, aykırılığa ilişkin somut delillere yer verilmesi gerektiği açıktır. Yapılan inceleme neticesinde, itirazen şikâyet dilekçesinde, idarenin işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği, başvurunun ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgelerin kontrol edilmesi talebinden ibaret olduğu, Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesi/değerlendirilmesi talebini doğuracak söz konusu başvuru uygun bulunmamıştır.

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,  ” karar verilmiştir.

Bunun üzerine Yamanlar Turizm Madencilik Enerji İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 29.03.2018 tarihli E:2018/445, K:2018/646 sayılı kararında dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, söz konusu mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu’nun  12.06.2018 tarihli ve 2018/MK-211 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 30.01.2018 tarihli ve 2018/UH.I-332 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,” karar verilmiştir.

İddiaların esastan incelenmesi neticesinde 05.07.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1291 sayılı Kurul kararı ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Buna göre Etkin Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından iddia edilen hususlar Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlerine göre incelendiğinden, yapılan başvuruda yer alan iddiaların Kurul’un 05.07.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1291 sayılı kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu Kurul kararı ile Kurum görüşü ortaya çıktığından, karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılması da mümkün değildir. Diğer taraftan, anılan Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde yer alan, “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü çerçevesinde Kurumca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığından başvurunun görev yönünden reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle