Karar No              : 2020/MK-112

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/271537 İhale Kayıt Numaralı “Eyyübiye İlçemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının (8 Grubun) 53 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokulu Ve İmam-Hatip Ortaokuluna Öğrenci Taşıma İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/271537 ihale kayıt numaralı “Eyyübiye İlçemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının (8 Grubun) 53 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokulu ve İmam-Hatip Ortaokuluna Öğrenci Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak 15 Temmuz Taşımacılık Gıda İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.09.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1180 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı 15 Temmuz Taşımacılık Gıda İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 19.11.2019 tarihli E:2019/1914, K:2019/2271 sayılı kararı üzerine davanın reddine karar verilmiştir.

Öte yandan Ankara 2. İdare Mahkemesinin davanın reddine karar vermesi üzerine 15 Temmuz Taşımacılık Gıda İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından temyiz yoluna başvurulmuş, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10.02.2020 tarihli E:2019/4327, K:2020/384 sayılı kararında “…Şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde ileri sürülmeyen iddiaların dava konusu edilemeyeceği gerekçesiyle ihale konusu hizmet temin edilirken kullanılacak araçlarda bulunması gereken araç takip sisteminin GPS veya GPRS olarak sunulmasının farklılık göstereceği iddiasının Mahkemece re’sen inceleme konusu yapılamayacağına ilişkin kısma gelince;

Aktarılan mevzuat hükümlerine göre bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin iddialarını şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında ileri sürmeleri hâlinde dava konusu edebileceği, dava konusu ihalenin Teknik Şartnamesinde hizmetin gerçekleşmesini sağlayacak okul servis araçlarında GPRS sisteminin yer alacağı, idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında önemli teklif bileşenleri arasında “GPRS ve kamera kayıt” bileşeninin sayıldığı, davacı tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde de ihale üzerinde bırakılan firmanın GPRS ve kamera teklif bedelinin yanlış verildiği, aşırı düşük teklif açıklamasının gereken tutarı yansıtmadığı ve GPRS ve kamera kayıt bedelinin mevzuata uygun gerçeği yansıtmadığı iddiasına yer verildiği, istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında GPRS yerine GPS sisteminin teklif edilmiş olduğunun davacı tarafından idari denetim yoluna başvurma aşamasında bilinemeyeceği, aşırı düşük teklif açıklamasında belirtilen maliyetin mevzuata uygun gerçeği yansıtmadığına yönelik iddianın davacı tarafından ileri sürüldüğü, dolayısıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen GPRS sistemine ilişkin sunulan maliyetin gerçeği yansıtmadığı iddiasının dava dilekçesinde ileri sürülen GPRS yerine GPS sisteminin teklif edildiği, iki sistemin farklı sistemler olduğu ve farklı maliyetlere sahip olduğu iddiasını da içerdiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, GPRS ile GPS sistemlerinin farklarına yönelik davacı tarafından ileri sürülen iddiaların inceleme konusu yapılamayacağı yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Davacı tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde ileri sürülen “ihale üzerinde bırakılan firmanın GPRS ve kamera teklif bedelinin yanlış verildiği, aşırı düşük teklif açıklamasının gereken tutarı yansıtmadığı ve GPRS ve kamera kayıt bedelinin mevzuata uygun gerçeği yansıtmadığı” iddiası bakımından yapılan değerlendirmede;

İhale üzerinde bırakılan müdahil şirket tarafından, hem aşırı düşük teklif açıklamasında hem de sunulan fiyat teklifinde okul servis araçlarının GPS sistemine sahip olacağının belirtildiği, sunulan belgelerde GPRS sistemine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı, fiyat teklifinde ihale üzerinde bırakılan müdahil tarafından sağlanacak okul servis araçlarında GPS sistemi yer alacağının belirtildiği, Kurul tarafından ihale dokümanlarında yer alan GPRS sistemi ile aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan ve ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen GPS sisteminin aynı sistemler olup olmadıkları, işlevleri yönünden benzerlikleri ve farklılıkları, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan firmanın şartları sağlayıp sağlamadığı yönünden irdelenmesi gerekirken; fiyat teklifinde yer alan “(…) GPS araç takip sistemi, 30 gün süreli kayıt yapabilen iç ve dış kamera sistemi mevcuttur” ifadesinden temin edilecek servis araçlarında “GPRS ve kamera kayıt sisteminin yer alacağının” anlaşıldığı belirtilerek eksik inceleme sonucu iddianın geçerli görülmediği anlaşıldığından Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, temyize konu İdare Mahkemesi kararının, davacının 1.11. iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.09.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1180 sayılı kararının 1’inci iddiasında yer alan “İhaledeki 6’ncı kısmın üzerinde bırakıldığı S.S.38 Nolu Reha Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcı Kooperatifinin aşırı düşük teklif açıklamasının, GPRS ve kamera kayıt bedeli gerçeği yansıtmadığı için mevzuata uygun olmadığı” ile ilgili kısmının iptaline,

2-  Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiasında yer alan “İhaledeki 6’ncı kısmın üzerinde bırakıldığı S.S.38 Nolu Reha Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcı Kooperatifinin aşırı düşük teklif açıklamasının, GPRS ve kamera kayıt bedeli gerçeği yansıtmadığı için mevzuata uygun olmadığı” iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle