Karar No              : 2021/MK-368

BAŞVURU SAHİBİ:

GKM Yol Yapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi – Türütler İnşaat Turizm Tem. Nak. Enerji Orman Ür. Gıda Hayv. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 10. Bölge Müdürlügü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/192680 İhale Kayıt Numaralı “(Rize – Güneysu) Ayrım – Küçükçayır İl Yolu (By) Km: 3+900 – 4+286,87G/6+365İ – 12+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı İşleri Ve Tünel İşleri (Bsk) Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/192680 ihale kayıt numaralı “(Rize – Güneysu) Ayrım – Küçükçayır İl Yolu (By) Km: 3+900 – 4+286,87G/6+365İ – 12+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı İşleri ve Tünel İşleri (Bsk) Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak GKM Yol Yapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi – Türütler İnşaat Turizm Tem. Nak. Enerji Orman Ür. Gıda Hayv. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı  itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.01.2021 tarihli ve 2021/UY.II-103 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Gkm Yol Yapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi – Türütler İnşaat Turizm Tem. Nak. Enerji Orman Ür. Gıda Hayv. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 19.03.2021 tarihli ve E:2021/299, K:2021/536 sayılı kararında “13/01/2021 tarih ve 2021/UY.II-103 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının; bu karara konu itirazen şikayet başvuru dilekçesinde yer alan 1 numaralı maddede ileri sürülen iddianın görev yönünden reddine ilişkin kısmı yönünden davanın reddine, 2 – 3 ve 4 numaralı maddede ileri sürülen iddiaların görev yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline” gerekçesiyle dava konusu işlemin 2, 3 ve 4 numaralı maddede ileri sürülen iddiaların görev yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline karar verilmesi üzerine alınan 14.04.2021 tarih ve 2021/MK-152 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 13.01.2021 tarihli ve 2021/UY.II-103 sayılı kararının 2, 3 ve 4’üncü (Nesce İnş. A.Ş.ye yönelik olarak) iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2, 3 ve 4’üncü (Nesce İnş. A.Ş.ye yönelik olarak) iddialarının esasının incelenmesine,” karar verilmiştir.

Mahkeme kararına karşı Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 15.06.2021 tarihli E:2021/1576, K:2021/2250 sayılı kararında “”Ö.D.F. firmasının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında motorin girdisini açıklamak üzere EPDK tarafından Rize ilinde 01/05/2020 tarihinde Lifepet firmasınca yayınlanan 4.05599 TL/lt fiyatının kullanıldığı, Lifepet firmasının ilan tarihi ile ihale tarihi arasında Rize de bayisinin bulunmadığı, Ö.D.F. firmasının değerlendirme dışı bırakılması ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan Nesce firmasının değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerine bu hususun da eklenmesi gerektiği” iddiasının ileri sürüldüğü, 11/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1825 sayılı Kurul kararıyla söz konusu iddiaya ilişkin başvurunun süre yönünden reddine karar verildiği; Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 27/10/2020 tarih ve E:2020/1765, K:2020/1552 sayılı kararına istinaden Nesce firmasının teklifinin değerlendirmeye alınması üzerine 03/12/2020 tarihli üçüncü ihale komisyonu kararı ile ihalenin Nesce üzerinde bırakılmasına ve Ö.D.F.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği, davacı şirketler tarafından bu karara karşı yapılan 23/12/2020 tarihli ikinci itirazen şikâyet başvurusunda birinci iddia olarak, “ihale üzerinde bırakılan Nesce ve ikinci sıradaki Ö.D.F. firmaları tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında motorin fiyatını tevsik etmek amacıyla Rize ili için EPDK internet sitesinde yayımlanan Lifepet marka akaryakıt şirketine ait fiyatların kullanıldığı, ancak EPDK internet sayfası üzerinden sorgulanabilen lisans listesine göre, Lifepet marka akaryakıt şirketinin Rize ilinde akaryakıt bayisinin bulunmadığı, bu nedenle, Rize ilinde bayisi ulunmayan Lifepet (dağıtıcı) firması tarafından ilan edildiği iddia edilen fiyata göre açıklama yapılmasının mevzuata aykırı olduğu, söz konusu hususun gerçekçi fiyat açıklaması yapan, lisanslı firmalara göre maliyet hesabı yapan istekliler yönünden haksız rekabete neden olduğu, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” hususlarının ileri sürüldüğü, 13/01/2021 tarih ve 2021/UY.II-103 sayılı dava konusu Kurul kararı ile de, söz konusu iddiaların 11/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1825 sayılı Kurul kararda incelendiği, bu nedenle başvurunun Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu, Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan başvurular hakkında Kurum tarafından yapılacak bir işlemin bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddine karar verildiği görülmektedir. Dava konusu Kurul kararında, itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen birinci iddia yönünden, söz konusu iddianın 11/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1825 sayılı Kurul kararı kapsamında incelendiği, dolayısıyla Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı gerekçesiyle başvurunun görev yönünden reddine karar verilmiş ise de, 11/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1825 sayılı Kurul kararıyla söz konusu iddiaya ilişkin başvurunun süre yönünden reddine karar verildiği anlaşıldığından davalı idarece söz konusu iddianın esası hakkında bir inceleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. 28/09/2020 tarih ve 03/12/2020 tarihli ihale komisyonu kararları ile davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının ihaledeki sırasının değişik gerekçelerle yer değiştirdiği ve böylece davacı şirketlerin menfaatlerinin ihlâl edildiğini ileri sürebilecekleri yeni bir hukukî durumun ortaya çıktığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan birinci iddianın Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu gerekçesiyle görev yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim, davacı şirketler tarafından yapılan 15/10/2020 tarihli birinci itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine dair 11/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1825 sayılı Kurul kararına karşı açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 14/01/2021 tarih ve E:2020/2364, K:2021/83 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar Dairemizin 29/03/2021 tarih ve E:2021/509, K:2021/1091 sayılı kararıyla onanmıştır. Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının, davacı şirketlerin itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen birinci iddianın Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu gerekçesiyle görev yönünden reddedilmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddine ilişkin temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle

“…

2. Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 19/03/2021 tarih ve E:2021/299, K:2021/536 sayılı kararının, itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen ikinci, üçüncü ve dördüncü iddialar yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmı ile davacı lehine vekâlet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının onanmasına

4. Mahkeme kararının, itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen birinci iddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına,

5. Bu kısım yönünden de dava konusu işlemin iptaline,” karar verilmiştir.

Anılan Danıştay kararında 15/10/2020 tarihli birinci itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine dair 11/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1825 sayılı Kurul kararına karşı açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 14/01/2021 tarih ve E:2020/2364, K:2021/83 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın Danıştay Onüçüncü Dairesinin 29/03/2021 tarih ve E:2021/509, K:2021/1091 sayılı kararıyla onandığı ifade edilmektedir.

11/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1825 sayılı Kurul kararına karşı açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 14/01/2021 tarih ve E:2020/2364, K:2021/83 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine alınan 17.02.2021 tarih ve 2021/MK-67 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 11.11.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1825 sayılı kararının 1 ve 2’nci iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1 ve 2’nci iddialarının esasının incelenmesine” karar verilmiş,

Danıştay Onüçüncü Dairesinin iş bu gündem teklifine konu olan 15.06.2021 tarihli E:2021/1576, K:2021/2250 sayılı kararına da konu 1’inci iddianın esas yönüyle incelenmesi 14.04.2021 tarih ve 2021/UY.II-805 sayılı Kurul kararı ile gerçekleştirilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 13.01.2021 tarihli ve 2021/UY.II-103 sayılı kararının 1’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle