Karar No              : 2021/MK-334

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/38384 İhale Kayıt Numaralı “İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Ve İlçe Şubelerde Yardımcı İftaiye Personeli Çalıştırılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2015/38384 ihale kayıt numaralı ” İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez ve İlçe Şubelerde Yardımcı İftaiye Personeli Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Lider İnş. Tem. Gıda Nak. Peyzaj Özel Güv. Sis. Taah. Otom. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.09.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2552 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Lider İnş. Tem. Gıda Nak. Peyzaj Özel Güv. Sis. Taah. Otom. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından 14.01.2016 tarih ve E:2015/3264, K:2016/128  sayılı kararı ile dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Ankara 13. İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararının davacı tarafından temyizi üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 01.06.2021 tarih ve E:2016/2214, K:2021/1983 sayılı kararında “…Uyuşmazlık, vâde bitiminde aynı şartlar dâhilinde uzatılacağına ilişkin ibare bulunmayan KTK zorunlu mali sorumluluk sigortası ile kasko sigortasına ilişkin teklifin bir yıllık tutarının ihale süresi (üç yıl) ile çarpılarak bulunan miktarla aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkindir.

Aşırı düşük teklif açıklamalarında isteklilerin yükümlülüğünün idarece belirlenen ve açıklanması istenen iş kalemleri ve analiz girdilerini oluşturmak olduğu, sigorta tekliflerinin genellikle yıllık olarak düzenlendiği, içerdiği rizikolar nedeniyle sigorta şirketlerinin daha uzun süreli teklif vermekten kaçınabileceği, nitekim dava konusu ihalede aşırı düşük açıklaması sunan davacı şirketin bir yıllık teklif aldığı ve bu teklif meblağlarını ihale süresiyle çarparak açıklama yaptığı anlaşıldığından, teklif verildiği tarihte bir yıl için alınan KTK zorunlu mali sorumluluk sigortası ile kasko sigortası teklifinin ihale süresi ile çarpılması sonucu çıkan tutarla aşırı düşük açıklaması yapılmasının kabulü gerekmektedir.

Sonuç olarak, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun bulunduğundan, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 16.09.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2552 sayılı kararının Lider İnş. Tem. Gıda Nak. Peyzaj Özel Güv. Sis. Taah. Otom. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle