Karar No              : 2019/MK-165

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/417264 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Yılları 18 Aylık 824 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Toplu Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22.10.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019-2020 Yılları 18 Aylık 824 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Toplu Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dr Turk Tıbbi Medikal Malz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 06.03.2019 tarihli ve 2019/UM.IV-326 sayılı karar ile “1) Başvurunun reddine,2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,” karar verilmiştir.

Davacı Dr Turk Tıbbi Medikal Malz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 09.05.2019 tarihli ve E:2019/602, K:2019/966 sayılı kararında, “… Yukarıda verilen mevzuat hükümlerine göre, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya isteklilerin yanında, doküman satın almak suretiyle ihale sürecine katılma istek ve iradesini ortaya koymuş olan istekli olabileceklerin de ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakları bulunduğu kuşkusuzdur.

Olayda; davacı şirketin, ihale dokümanını EKAP marifetiyle indirdiği, ihalenin 304,697,698,699,700,701,702,703’ncü kısımlarına teklif verdiği açık olup, davacının, söz konusu ihalenin 606’ncı kısmına teklif vermediği hususunda taraflar arasında bir ihtilaf bulunmamaktadır.

Bakılan davada; ihale dokümanını satın alarak, anılan ihaleye kısmî teklif veren davacı şirketin, söz konusu ihalenin teklif vermediği 606’ncı kısmı yönünden istekli olabilecek konumunda olduğu, dolayısıyla, dava konusu ihalenin 606’ncı kısmının üzerinde kalma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın ihale sürecindeki işlemlere yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakkının bulunduğu, davacının, ihalenin 606’ncı kısmı üzerinde bırakılan isteklinin, teklif etmiş olduğu cihazın, ilgili Teknik Şartname’nin 3’ncü maddesinde yer alan kriteri sağlamadığı, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, bu kısmın iptaline yönelik itirazen şikâyet başvurusunun, anılı ihalenin 606’ncı kısmına teklif vermediği, ilgili kısım açısından istekli sıfatına haiz olmadığı, ihalenin bu kısmıyla ilgili olarak tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunma ehliyetine haiz olmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddedilmiş ise de, Kamu İhale Kanunu’nda bu şekilde bir ayrıma gidilmeksizin başvuru kriterlerinin hak kaybı, zarar veya muhtemel zarar olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihalenin 606’ncı kısmına yönelik itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Nitekim; Danıştay 13.Dairesi’nin 24.11.2016 tarih ve E.2016/4184, K:2016/3871 sayılı kararı da emsal niteliktedir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 06.03.2019 tarihli ve 2019/UM.IV-326 sayılı kararının iptaline,

2-  Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle