15. Hukuk Dairesi         2018/2161 E.  ,  2019/1497 K.

“İçtihat Metni”

Davacı …. Şti. ile davalı … Başhekimliği Adına Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü arasındaki davadan dolayı … 3. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 05.02.2014 gün ve 2013/330-2014/55 sayılı hükmü onayan Dairemizin 24.04.2017 gün ve 2017/226-1756 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında ve özellikle 28.09.2009 tarihli hizmet işleri kabul tutanağında işin tamamlandığının davalı tarafça kabul edilmiş olmasına ve 13.04.2009 tarihinde kesin kabulün yapılmış olmasına göre HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 275,00 TL para cezası ile bakiye 27,10 TL red harcının karar düzeltme isteyen davalıya yükletilmesine, 02.04.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle