Karar No              : 2020/UH.I-654

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/534380 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adapazarı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 25.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Beydağ Tem. ve İlaç. Hizm. Tic. Ltd. Şti..nin 02.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.03.2020 tarih ve 13535 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/498 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1 ) 29.01.2020 tarihli ve 2020/UH.I-232 sayılı Kurul kararı uyarınca MCY Or. Ür. Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Erçak Tem. Hizm. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Erce Dan. Gay. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sadece otomobil ve camlı van kamyonet için kasko değerini dikkate alarak teklif verdiklerinden dolayı değerlendirme dışı bırakılmaları gerekmekte iken, idare tarafından “Bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” konulu yazısında istemiş olduğu tüm araçların marka, modelini gösteren listeye göre değerlendirme yapmayıp Kurul kararının aksine firmalardan yeniden belge istediği, burada isteklilerin bilgi isteme yazısı kapsamında sundukları tüm araçların marka, modelini gösteren listede teklif ettikleri araçlar ile, idarenin ikinci belge isteme yazısında teklif edilen araçların aynı olmadığı ve idarenin yanıltıldığı ayrıca idarenin uygulamasının da anılan Kurul kararına aykırı olduğu,  şöyle ki idarenin teklifle birlikte istemesi tekliflerin değerlendirme aşamasında büyük önem arz eden kasko değerlerini gösterir belgeyi tekliften sonra tamamlatmaya çalışarak hem Kurul kararına hem de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı hareket edildiği, ilgili maddenin yalnızca bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına izin verdiği, kasko değer listesinin tamamlatılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2) Firmaların vermiş oldukları teklifler, tüm araçların marka, modelini gösteren listeye göre tekrar incelenerek otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet için teklif edilen bedelin, söz konusu taşıtların ilgili kasko değer listesindeki kasko sigorta değerinin % 2’sini aşıp aşmadığı kontrolünün yapılması gerektiği, firmaların birim fiyat teklif cetvelinde ilgili araçlar için teklif etmiş oldukları aylık kira bedeli, ilgili araçların şartname şartlarını karşılayan araçların 2019 yılı modellerinin ocak ayı kasko değer listesinde yer alan bedellerinin % 2’sinden dahi fazla olduğu, tekliflerin yeniden teklif edilen araçlarla şartnameye uydurulmaya çalışıldığı, ayrıca idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine taraflarına emsal Kurul kararı uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde kasko bedelleri toplamı üzerinden değerlendirme yapılmasının da kamu zararına neden olacağı, çünkü işbaşında teklif edilen her bir aracın kasko değer listesinin % 2’den az olmadığı,

 3) Firmaların  otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet yerli araç muhteva oranını karşılamadığı, her ne kadar 29.01.2020 tarihli ve 2020/UH.I-232 sayılı Kurul kararı Firmaların yerli araç olmasına yönelik  iddialarının Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Esas ve Usullere göre yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülmese de anılan mevzuatın 6’nı maddesinin b) bendi uyarınca, anılan idare için zorunlu olduğu, bu nedenle yerli menşei kuralının karşılanıp karşılanmadığının kontrol edilmesi gerektiği,  

4 ) Firmaların bilgi ve belge talep yazısında sunmuş oldukları belgelerinde eksiklikler olduğu, firmaların sunmuş oldukları araçların teknik özelikleri, teknik şartnamede istenilen teknik özellikler ile örtüşmediği,    

5 ) Firmaların kasko değer listesinde yer alan marka ve modelde ki araçların tevsik edici belgeleri dosyaya eklemedikleri, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinin (c) bendine göre binek araçların motor hacminin 1600 cc’yi geçmemesi gerektiği, bu durumun tevsiki içinde araçların teknik özelliklerini incelemesi gerekmekte iken, bu incelemeyi yapmadan ihaleyi sonuçlandırdığı, oysa ki Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre araçların teknik özelliklerinin isteklilerce tevsik edilmesi gerektiği, tevsik işlemini bilgi isteme yazısında uygun şekilde yapmayan firmaların ise Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine göre değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarenin bilgi isteme yazısına istinaden isteklilerin teklif etmiş oldukları araçların teknik özelliklerini tevsik edici belgeleri eklemedikleri için değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği,

 6) Ayrıca MCY Or. Ür. Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Erçak Tem. Hizm. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Erce Dan. Gay. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının birbirleriyle organik bağlarının bulunduğu, bankalarda grup firması olduğu, tek merkezden yönetildikleri, anılan firmaların çeşitli zamanlarda aynı adreste faaliyet gösterdikleri, aynı kişilerin dönem dönem aynı şirketlerde müdürlük veya ortaklık yaptıkları, yönetim kurulu üyesi oldukları, ihalelere anlaşmalı ve birlikte teklif vermek için zaman zaman aynı ayrı kimlik göstermek için hisselerini, yetkililerini, adreslerini değiştirdiklerini, ali müşavirlerinin aynı olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin anılan firmalarla birlikte hareket ederek sınır değeri değiştirerek ihale sonucunu etkiledikleri, dolayısıyla anılan firmalar hakkında yasaklılık kararı verilmesi gerektiği, söz konusu isteklilerin teklif dosyası kapsamında sundukları teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli, teminat mektupları, banka referans mektubu gibi belgelerde yer alan bilgilerin yazı karakterleri düzenleme şekillerinin, belgelerde yer alan tarih ve sayı numaralarının, iletişim bilgilerinin, adreslerinin, belgelerin alındığı bankaların aynı olup olmadığı, bu belgelerin aynı tarih ve ardışık sayılarla alınıp alınmadığı, geçici teminat ve banka referans mektuplarının kimlere teslim edildiği, bu durumların detaylı şekilde incelenmesi durumunda anılan firmaların birlikte hareket ettiğinin anlaşılacağı, ayrıca kullanacakları kredilerde çapraz kefalette bulundukları ve grup firması olduklarının bankalarla yapılacak basit yazışmalarla bile tespit edilebileceği, özellikle devlet bankalarından söz konusu firmaların grup firması olup olmadıklarının sorulması gerektiği, konuya ilişkin emsal Kurul kararlarının bulunduğu, ayrıca ihaleye katılım sağlamayan ancak ihaleye katılım sağlayan firmalarla grup firması olan Alsancak Yapı Pey. ve Tic. Ltd. Şti.nin eski ortakları olan Yusuf Hasmer ve Cengiz Hasmer’in Karasu Belediyesinin bir ihalesine fesat karıştırmaktan devam eden kamu davasının bulunduğu, konunun basına da yansıdığı, ayrıca aynı kişilerin ihalede avantajlı teklif veren Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San.Tic. Ltd. Şti.de ortaklık da yaptıkları, bu üç firmanın birlikte devam eden işlerinin de bulunduğu, farklı İKN’li işlerde ortaklık yapan firmaların bu ihalede rakip olmayacakları bu nedenle bu firmaların anlaşmalı olduklarının açık olduğu, yukarıdaki açıklamalar uyarınca bu firmaların grup firması olduklarının anlaşılacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin 25.11.2019 tarihinde gerçekleştirildiği, 02.12.2019 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen isteklilere “Bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” konulu yazı ile “…Teklif cetvelinde yer alan vermiş olduğunuz tüm araçların yıl, marka ve modellerini gösteren liste ve liste ekinde Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de belirtilen %2 sınırlamasına tabi araçların Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko değerleri ile kasko değerlerini gösteren belgelerin..” sunulmasının istenildiği görülmüştür.

09.12.2019 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında yapılan tespitler incelendiğinde, ihaleye teklif sunan 11 istekliden bir tanesinin teklifinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle, diğer bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı ve talep edilen söz konusu bilgi ve belgeleri sunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 9 isteklinin teklifinin ise geçerli kabul edilerek bu tekliflerden MCY Or. Ür. Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd, Şti – Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı ve Lider Tar. Hizm. Gıda. İnş. Tem. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin sırasıyla ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifler olarak belirlendiği görülmüştür.

Sonrasında başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusu üzerine 29.01.2020 tarihli ve 2020/UH.I-232 sayılı Kurul kararının alındığı ve anılan kararda “1) Başvuru sahibinin 1,2 ve 3’üncü iddialarına ilişkin olarak:…Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 01.04.2016 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazetede 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin olarak yayımlandığı ve genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde uyulması gereken kuralların düzenlendiği görülmüştür.

  Ancak bahse konu Esas ve Usullerde hangi araçların binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtlar kapsamında değerlendirileceğine yönelik herhangi bir hükme yer verilmediği görülmektedir. Başvuru konusu ihalede kullanılacak 18 farklı türde araçtan sadece otomobilin binek tipi taşıt kapsamında Esas ve Usullere tabi olduğu sonucu çıkmakta, diğer araç sınıfında sayılan minübüs, kamyonet gibi araçların söz konusu esaslara tabi olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu noktada kamyonete ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1 sayılı ve “Çift kabin kamyonet” konulu İç Genelgesi’nde

Çift kabin kamyonetin panelvan sınıfı içerisinde değerlendirildiği, dolayısıyla söz konusu araca ilişkin olarak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’da belirtilen şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği anlaşılmıştır.

  Aktarılan İç Genelge doğrultusunda ihalede kullanılacak 18 farklı türde araçtan otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonetin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e tabi olduğu, bu çerçevede istekliler tarafından söz konusu araçlar için teklif edilen bedelin, taşıtların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 Bu kapsamda bilgi isteme yazısı doğrultusunda isteklilerce söz konusu 4 araç tipine ilişkin Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer listesinde yer alan kasko değerleri ve ekinde kasko değerlerini gösteren belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 Bu doğrultuda bilgi isteme yazılarına cevaben istekliler tarafından sunulan belgeler incelendiğinde;

 İhale üzerinde bırakılan Mcy Orman Ürn. Peyzaj Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Yeşilçam Peyzaj Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Erçak Tem. Hiz. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Erce Dan. Gayrimenkul Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından otomobil ve camlı van koltuklu kamyonete ilişkin,

 Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Lider Tarım. Hizm. Gıda İnş. Tem. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sadece otomobile ilişkin,

 Başvuru sahibi Beydağ Tem. ve İlaç. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Beyha Gıda İnş. Yapı Malz. Oto. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile Park-Gün Taş. İnş. İç. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonete ilişkin,

  Özkartallar İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından otomobil, minibüs, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonete ilişkin,

 İnmak Teknik Yapı Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonete ilişkin,

 Kasko değer listesinin ve ekinde araçlara ilişkin kasko sigorta bedelini gösteren belgelerin sunulduğu,

Erenler Tem. Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 4 araca ilişkin kasko değer listesinin sunulduğu, ancak anılan isteklice tüm araçların yıl, marka ve modellerini gösteren liste sunulmadığından, söz konusu araçların türünün belirlenemediği tespit edilmiştir.

 Bu itibarla ihaleye teklif veren isteklilerden sadece Özkartallar İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e tabi araçlara ilişkin belgelerin doğru olarak sunulduğu, diğer isteklilerin söz konusu araçlara ilişkin eksik belge sunduğu, dolayısıyla eksik belge sunan isteklilerin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 Ancak isteklilerce söz konusu belgelerin yeterlik kriteri olarak teklif dosyalarında sunulmadığı, idarece bilgi tamamlatma yazısına istinaden sunulduğu, diğer bir deyişle başvuru konusu ihalede idarece bilgi tamamlatma yazısı ile isteklilerce teklif dosyasında sunulmayan yeni belgelerin istenildiği, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde hüküm altına alınan bilgi tamamlatma kapsamında değerlendirilemeyeceği, zira 4734 sayılı Kanun’da bilgi tamamlatma durumunun idarelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte eksikler olmaması kaydıyla mümkün olduğu, bir başka deyişle istekliler tarafından sunulan belgelerde bilgi eksikliğinin bulunması durumunda idarece söz konusu eksik bilginin tamamlatılmasının istenebileceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatları gelir kaydedileceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla anılan araçlara ilişkin kasko değer listesi sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşılmıştır.

 Kaldı ki söz konusu belgelerin sunulması yükümlülüğü yeterlik kriteri gibi değerlendirilmesi halinde de bilgi isteme yazısında “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de belirtilen % 2 sınırlamasına tabi araçların Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer listesinde yer alan kasko değerleri ile kasko değerlerini gösteren belgelerin” ifadesine yer verildiği, ancak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de tabi araçların hangisi ya da hangileri olduğunun belirtilmediği, isteklilerin bu noktada tereddüte düşerek her birinin farklı araçlara ilişkin kasko değer listelerinin sunulduğu görülmüştür.

Bu itibarla idare tarafından yukarıda aktarılan İç Genelge doğrultusunda ihalede geçerli teklif olduğu tespit edilen istekliler tarafından bilgi isteme yazısı kapsamında sunulan tüm araçların marka, modelinin gösteren liste dikkate alınarak ihale konusu işin kapsamında yer alan otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet için teklif edilen bedelin, söz konusu taşıtların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşıp aşmadığı kontrolünün yapılması neticesinde ihalenin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalede geçerli teklif veren istekliler tarafından otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet için teklif edilen bedelin, söz konusu taşıtların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşıp aşmadığı kontrolünün yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…” ifadelerine yer verilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği,

Söz konusu karar üzerine idarece, EKAP üzerinden 06.02.2020 tarihinde geçerli teklif sahibi isteklilere, (bazı isteklilerden teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına bağlı hususların da talebi dahil olmak üzere) “…Otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet taşıtlarının araç ve model bilgisi ile birlikte 2019 Ocak kasko sigorta değerlerini gösteren liste ile beraber…gönderilmesi hususunda…”  şeklinde yazıların gönderildiği görülmüştür.

24.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre, isteklilere yönelik olarak yapılan değerlendirmede; Park-Gün Taş. İnş. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak, “Şartnamede istenilen aracın teknik özelliklerini gösteren Tablo 1 deki 13. Sırada yer alan aracın benzinli olarak sunulduğu tespit edilmiş ve değerlendirme dışı bırakılmıştır.”,

Erenler Tem. En. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak, “Komisyonumuzun ara kararına istinaden istenilen bilgi ve belgelerin firma tarafından sunulmadığı tespit edilmiş ve değerlendirme dışı bırakılmıştır.”,

Erçak Tem. Hizm. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Erce Dan. Gay. Oto. İnş. San. ve. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile ilgili olarak, “Komisyonumuzun ara kararına istinaden istenilmiş olan bilgi ve belgelerin firma tarafından tam ve eksiksiz olarak sunulduğu tespit edilmiştir. ”,

Zider Tar. Hizm. Gıda. İnş. Tem. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak; “Komisyonumuzun ara kararına istinaden istenilmiş olan bilgi ve belgelerin firma tarafından sunulduğu fakat otomobil, çift kabin kamyonet,  tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet için teklif edilen bedelin, söz konusu taşıtların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın 2019 ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini sağlamadığı tespit edilmiş ve değerlendirme dışı bırakılmıştır.”,

Barut Tem. Yem. Nak. İnş, ve Güv. Sis. San. Tic Ltd. Şti. – Özantik Hiz İnş. Taah. Tem. Tur. Taş. Oto. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile ilgili olarak; “…İlk oturumda yeterlik kriterleri sağlamadığından…”

Beydağ Tem. ve İlaç. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak “Komisyonumuzun ara kararına istinaden istenilmiş olan bilgi ve belgelerin firma tarafından tam ve eksiksiz olarak sunulduğu tespit edilmiştir.”

İnmak Tek. Yapı. Müh. San. ve. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak “Komisyonumuzun ara kararına istinaden istenilen bilgi ve belgelerin firma tarafından sunulmadığı tespit edilmiş ve değerlendirme dışı bırakılmıştır.”

Özkartallar İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak; “Komisyonumuzun ara kararına istinaden istenilmiş olan bilgi ve belgelerin firma tarafından tam ve eksiksiz olarak sunulduğu tespit edilmiştir.”,

MCY Or. Ür. Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd, Şti – Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı ile ilgili olarak; “Komisyonumuzun ara kararına istinaden istenilmiş olan bilgi ve belgelerin firma tarafından tam ve eksiksiz olarak sunulduğu tespit edilmiştir.”

Beyha Gıda. İnş. Yapı. Malz. Oto. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak; ““Komisyonumuzun ara kararına istinaden istenilen bilgi ve belgelerin firma tarafından sunulmadığı tespit edilmiş ve değerlendirme dışı bırakılmıştır.”

Ertaçlar Tur. Tem. Gıda. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak “…Aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediğinden…” şeklinde değerlendirmeler neticesinde,

 İhalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin sırasıyla MCY Or. Ür. Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd, Şti – Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı ve Erçak Tem. Hizm. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Erce Dan. Gay. Oto. İnş. San. ve. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

           1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi isteklinin, teklif edilen araçlara yönelik kasko sigortası değerlerine vb. ilişkin diğer iddialarının incelenebilmesi açısından, idarenin hangi yazısı ve isteklilerce buna istinaden sunulan belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğinin tespit edilmesi gerektiği anlaşıldığından, söz konusu hususun bu açıdan dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu çerçevede anılan Kurul kararı incelendiğinde, söz konusu Kurul kararında 02.12.2019 tarihli yazışma neticesindeki işlemler uyarınca, “…Bilgi isteme yazısında “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de belirtilen % 2 sınırlamasına tabi araçların Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer listesinde yer alan kasko değerleri ile kasko değerlerini gösteren belgelerin” ifadesine yer verildiği, ancak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de tabi araçların hangisi ya da hangileri olduğunun belirtilmediği, isteklilerin bu noktada tereddüte düşerek her birinin farklı araçlara ilişkin kasko değer listelerinin sunulduğu görülmüştür.

Bu itibarla idare tarafından yukarıda aktarılan İç Genelge doğrultusunda ihalede geçerli teklif olduğu tespit edilen istekliler tarafından bilgi isteme yazısı kapsamında sunulan tüm araçların marka, modelinin gösteren liste dikkate alınarak ihale konusu işin kapsamında yer alan otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet için teklif edilen bedelin, söz konusu taşıtların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşıp aşmadığı kontrolünün yapılması neticesinde ihalenin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalede geçerli teklif veren istekliler tarafından otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet için teklif edilen bedelin, söz konusu taşıtların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşıp aşmadığı kontrolünün yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…” ifadelerine yer verilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği görülmüştür.” şeklinde değerlendirmelere yer verilerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği dikkate alındığında;

02.12.2019 tarihli yazışmalar kapsamında isteklilerce sunulan belgeler üzerinden değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı görüldüğünden, idarece başvuruya konu ihalede geçerli kabul edilen teklif sahibi isteklilere yönelik ilgili kasko sigortası değerlerine yönelik yeniden değerlendirme yapılmak istenmesinin anılan Kurul kararına aykırılık teşkil etmeyeceği sonucuna varılmıştır.

4 ) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü  maddesinde “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmüne,

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında “(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar. ” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “Kararların uygulanması” başlıklı 23’üncü maddesinde “(1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

(2) Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar…” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasak fiil ve davranışta bulunduğuna dair iddiasına ilişkin, 09.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin MCY Or. Ür. Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığının aynı tarihli kesinleşen ihale kararı ekinde başvuru sahibi istekliye tebliğ edildiği ve başvuru sahibi istekli tarafından ihale komisyonu kararının tebliğ tarihini izleyen  10 gün içerisinde  idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken söz konusu husus ile ilgili olarak süresi içerisinde herhangi bir başvuruda bulunulmadığı ve bu süre geçtikten sonra (29.02.2020) tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve başvurunun süre yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, , MCY Or. Ür. Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle