Karar No              : 2020/UH.II-799

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/620170 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Bergama, Dikili, Kınık İlçelerinde Vidanjör Çalıştırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 03.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İli Bergama, Dikili, Kınık İlçelerinde Vidanjör Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak İştem Temizlik Hizmetleri Tur. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 27.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.04.2020 tarih ve 16422 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/616 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede idare tarafından sınır değer hesabında R katsayısının “diğer hizmetler” için belirlenen “0,80” olarak dikkate alındığı, ancak söz konusu ihalenin bir vidanjör kiralama işi olduğu ve bu sebeple R katsayısının araç kiralamaları için belirlenen “0,84” olarak dikkate alınması gerektiği, bu durumda ise sınır değerin 4.106.699,60 TL olarak bulunacağı ve ihale üzerinde bırakılan istekli Adil Katı Atık İnş. Nak. Müh. Pey. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin sınır değerin altında kalacağı ve anılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekeceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “İzmir İli Bergama, Dikili, Kınık İlçelerinde Vidanjör Çalıştırılması İşi” olduğu, söz konusu ihalede 15 adet ihale dokümanı alındığı ve 13 istekli tarafından teklif sunulduğu, İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda ihale komisyonu tarafından R katsayısının 0,80 alınarak sınır değerin 3.911.142,47 TL olarak hesaplandığı, isteklilerden yalnızca Barik İnş. Taah. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt verilmediği, bu doğrultuda 20.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Adil Katı Atık İnşaat ve Hizmet Yönetimi Nakliyat Mühendislik Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli İştem Temizlik Hizmetleri Tur. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

Kamu İhale Kurulunun 30.01.2019 tarihli ve 2019/DK.D-38 sayılı düzenleyici kararında “4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında, Kamu İhale Kurumunun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama ölçütleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. …” açıklamasının bulunduğu ve ekinde ise “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde Kullanılacak R Katsayıları” tablosuna yer verildiği, anılan tablo ekinde ise;

“İhalenin Konusu R Katsayısı

Araç Kiralama 0,84

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler 0,83

Malzemeli Yemek 0,82

Mühendislik Hizmetleri 0,78

Sigorta Hizmetleri 0,80

Diğer Hizmetler 0,80” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1.2’nci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasına ilişkin formüle yer verilerek, 79.1.3’üncü maddesinde ise 79.1.2’nci maddede yer alan R değerinin her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenerek ilan edileceği, ihalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerlerinin belirlenebileceği düzenlenmiştir.

İhaleye ilişkin İlan’da ve İdari Şartname’de R Katsayısına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yapılan incelemede, idarece sınır değerin hesaplanmasında ihalenin “Diğer Hizmetler” sınıfına dâhil edilmek suretiyle sınır değer katsayısının (R) 0,80 alındığı, teklif tutarı sınır değer tutarının altında olan tek istekli bulunduğu (Barik İnş. Taah. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.) anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığından ihalenin sınır değerin üzerinde yer alan istekli (Adil Katı Atık İnşaat ve Hizmet Yönetimi Nakliyat Mühendislik Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.) üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, sınır değerin ihalenin konusu veya işin niteliğine göre belirlenmesi gerektiği, araç kiralama işinin nevi itibariyle hizmet alımı suretiyle belirli bir süre taşıt edinilmesi iken, kanal arızalarına müdahale için kullanılacak olan vidanjörlerin çalıştırılması işinin nevi itibariyle araç kiralama işi olmadığı; yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerine göre söz konusu ihalede vidanjör araçlarının ve şoförlerin yalnızca hizmetin yapılacağı zamanlarda ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacağı dikkate alındığında, ihale konusu işin bir taşıt edinimi ve o taşıttan tam zamanlı olarak yararlanma değil araçların yalnızca belirli bir hizmetin verilmesine özgülendiği; ayrıca vidanjör çalıştırılması için sınır değerin tespitinde kullanılmak üzere hususi bir sınır değer R katsayısının Kamu İhale Kurulu tarafından belirlenmediği, dolayısıyla ihale konusu işin “Diğer Hizmetler” sınıfına dahil edilerek R katsayısının 0,80 olarak alınması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle