5. Hukuk Dairesi         2018/1925 E.  ,  2019/13215 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı idare vekilinin istinaf başvurusu üzerine … Bölge Adliye Mahkemesinin 5.Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte … 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/498 E. – 2017/81 K. sayılı kararının Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

– K A R A R –

1)Davalı idare dava konusu taşınmazın bir kısmının 14/08/1978 tarih 199 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığını belirtmiş olup dosyada bulunanlar dışında varsa kamulaştırma belgelerinin tümünün davalı idareden ve kamulaştırma tarihindeki taşınmaz maliklerine tebliğine ilişkin tebligat parçaları ilgili noterlikten istenildikten,

2)Bankaya bloke edilen bedel var ise bu bedelin kamulaştırma tarihindeki tapu maliklerine ödenip ödenmediği davalı idare ile ilgili banka şubesinden sorularak, ödenmiş ise dekontu dosyaya konulduktan,

3)Kamulaştırma bedeline yönelik dava bulunup bulunmadığı davalı idareden sorulup var olduğunun tespit edilmesi halinde buna ilişkin dosya ve diğer belgeler celbedildikten,

4)Dava konusu taşınmaza fiilen hangi tarihte (ay, gün ve yıl olarak) el atıldığı taraflardan sorularak, el atma tarihine ilişkin tüm belgeler (yer teslim tutanağı, geçici ve kesin kabul tutanakları vs) getirtildikten,

5)Dava konusu taşınmazın ilk tesis tarihinden itibaren malikleri, edinme tarih ve sebepleri gösterilmek suretiyle tüm tedavüllerini içerir tapu kaydı ilgili Tapu Müdürlüğünden istenildikten,

Sonra, alınacak cevaplarla birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle