Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Düzenlemeler, 23 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir ve ilanı veya duyurusu bu tarih ve sonrasında yapılan ihalelerde uygulanacaktır.

Yapılan değişiklikler ile;

• 18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun uyarınca, 18 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesindeki değişikliklere bağlı olarak;

İhalelerde ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak ihale konusu iş ile ilgili cironun aranabilmesi ve ihale konusu iş ile ilgili cironun standart formlar ile tevsiki mümkün hale gelmiştir. Bu kapsamda, yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan yapım işleri ihalelerinde, iş hacmini gösteren yeterlik kriteri olarak yalnızca yapım işleri ile ilgili cironun aranabilmesi hususunda idarelere ihale dokümanında düzenleme yapabilme yetkisi verilmektedir. Ancak, bu ihalelerde, isteklinin yapım işleri ile ilgili ciro için istenen oranı tek başına sağlayamaması halinde, toplam cironun da belirli oranda dikkate alınabilmesi imkânı getirilmektedir.

Ayrıca, Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler dışında yurtdışından elde edilen iş deneyim belgelerinden, sadece iş bitirme belgelerinin ihalelerde kullanılabileceği düzenlenmektedir. Söz konusu belgeler, sadece belge sahipleri tarafından veya belge sahibi şirketin pay çoğunluğuna sahip şirket tarafından kullanılabilecektir. Bu belgelerin, ortak girişimlerde kullanması halinde, belgeyi kullanan ortak tarafından ortaklık oranınca geçici ve kesin teminat sunulması zorunlu hale gelmektedir.

• Danıştay Sekizinci ve Onüçüncü Daireleri Müşterek Kurulunca verilen karar uyarınca kamu ihale mevzuatında serbest muhasebeciler için tanınan yetkiler kaldırılmaktadır.

•    Mevzuatı gereği ruhsata tabi işlerin ihalelerine katılan aday ve istekliler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine kayıtlı olma zorunluluğu getirilmektedir.

• Mal alımı ihalelerinde numune isteme, sunma ve değerlendirme işlemlerine ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.

Yorum Ekle