Kamu İhale Kurulunca İtirazen Şikayete Konu Hususlar Tüm Yönleri İle İncelenip Değerlendirilmeden Ve Mevzuatta Belirtilenlerin Dışında Bir Karar Şekli İle Alınmış Olması

Karar No              : 2021/MK-61

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/463594 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022-2023 Mali Yılları (36 Aylık) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (Hbys) Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2020/463594 ihale kayıt numaralı “2021-2022-2023 Mali Yılları (36 Aylık) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Ventura Yazılım A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 28.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1760 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline“ karar verilmiştir.   

Davacı Ventura Yazılım A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının 1’inci, 3’üncü ve 4’üncü iddiaları bakımından iptali istemiyle açılan dava sonucunda alınan Ankara 18. İdare Mahkemesinin 25.12.2020 tarihli ve E:2020/2148, K:2020/2133 sayılı kararında “…Dava konusu kararın, davacı şirketin 1. iddiası yönünden başvurunun reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;

Uyuşmazlıkta; Kamu ihale mevzuatında, ihale konusunun her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde idareler tarafından alınacak hizmetin teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, idarelerin ihtiyaç duyulan hizmetin niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri ve belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında takdir yetkisi ve hakkı bulunduğu, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yazısındaki ifadelerin başvuru konusu ihalede idarece belirlenen kriterlerin mevzuata aykırı olduğu sonucunu doğrudan ortaya çıkarmadığı; söz konusu Program ve yazıda yer verilen hususlara dikkat edilmesi önem arz etmekle beraber, ihtiyaçların uygun şekilde karşılanması açısından idarelerin ihtiyaca yönelik kriterleri belirlemedeki takdir yetkisi ve hakkının da göz ardı edilemeyeceği anlaşılmakla dava konusu Kurul kararının anılan iddia yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dava konusu kararın, davacı şirketin 3. ve 4. iddiaları yönünden başvurunun incelenmeksizin reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;

Olayda; 4734 sayılı Kanun’un ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda aktarılan düzenlemeleri ile itirazen şikayet başvurusunun başvuru sahibinin iddialarının tümü yönünden inceleneceği ve Kurul tarafından ihalenin iptali, düzeltici işlem belirlenmesi ya da başvurunun reddine yönelik kararlar alınabileceği hüküm altına alındığından, Kamu İhale Kurulunca itirazen şikayete konu hususlar tüm yönleri ile incelenip değerlendirilmeden ve mevzuatta belirtilenlerin dışında bir karar şekli ile alındığı anlaşılmakla dava konusu Kurul kararının anılan iddialar yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Kurul kararının davacının 3. ve 4. iddiaları yönünden başvurunun incelenmeksizin reddine ilişkin kısmının iptaline, davacının 1. iddiası yönünden başvurunun reddine ilişkin kısmının iptali istemi yönünden ise davanın reddine…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 28.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1760 sayılı kararının 3’üncü ve 4’üncü iddialara ilişkin kısmının iptaline,       

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 3’üncü ve 4’üncü iddiaların esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle