Kamu İhale Kanun’un 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (G) Bendinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali

Karar No              : 2020/MK-140

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/615874 İhale Kayıt Numaralı “4X4 Zırhlı Pick-Up Komuta Kontrol Aracı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan 2017/615874 ihale kayıt numaralı “4X4 Zırhlı Pick-Up Komuta Kontrol Aracı” ihalesine ilişkin olarak Akdeniz Teknoloji Güv. ve Sav. Sis.  San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.04.2018 tarihli ve 2018/UM.I-842 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibi Akdeniz Teknoloji Güv. ve Sav. Sis.  San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 08.11.2018 tarihli ve E:2018/1135, K:2018/2158 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

Bahse konu Mahkeme kararı üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 18.03.2020 tarih ve E:2019/183, K:2020/945 sayılı kararı ile “…Dava konusu işlemin dayanağı olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin, 13/02/2020 tarih ve 31038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Anayasa Mahkemesi’nin 14/11/2019 tarih ve E:2018/90, K:2019/85 sayılı kararıyla Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, dava konusu işlemin dayanağı olan kural Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildiğinden, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 08/11/2018 tarih ve E:2018/1135, K:2018/2158 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.04.2018 tarihli ve 2018/UM.I-842 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle