Kamu Görevlilerinin Kasıt, Kusur Veya İhmallerinden Kaynaklanan Mevzuata Aykırı Karar, İşlem Ve Eylemleri Sonucunda Kamu Kaynağında Artışa Engel Veya Eksilmeye Neden Olunması

Kamu İdaresi Türü          Belediyeler ve Bağlı İdareler

Yılı          2017

Dairesi  5

Karar No              384

İlam No                215

Tutanak Tarihi   9.7.2019

Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Gecikme cezası

…………………. ihale kayıt numaralı iş kapsamında çelik boru teslimlerinde gecikmeler yaşandığı, buna rağmen ihale dokümanında belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması ve/veya eksik tutarda uygulanması suretiyle …………………….. USD (ABD Doları) kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ………………….Genel Müdürlüğü tarafından ……………………… ihale kayıt numaralı “………….” işine ilişkin ihale ………………. tarihinde yapıldığı, söz konusu ihale neticesinde de “……………………..Sanayi A.Ş. İş Ortaklığı” ile ……………… Dolar (ABD Doları) bedel üzerinden ………………. tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

İşbu sözleşme ve eklerinde ihale konusu muhtelif çaptaki çelik boruların teslim alma şekil ve şartları ile teslim program ve tarihleri düzenlenmiştir. Sözleşmenin 10.3.1 inci maddesinde;

“Malın teslim süresi sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren toplam 480 (dörtyüzseksen) takvim günüdür. Yüklenici tarafından termin programına uygun olarak imal edilen borular; Muayene ve Kabul Heyetince fabrikada partiler halinde muayene ve testleri yapıldıktan sonra yüklenici tarafından Su İnşaat Ambarına veya İdarenin vereceği talimata göre İstanbul il sınırları dâhilinde muhtelif isale hattı güzergâhlarına teslim edilecektir. Bu işte kısmi kabul yapılacak olup, boruların teslimi termin programına uygun olarak yapılacaktır. Yüklenicinin, termin programına uygun olarak teslim ettiği mal miktarı, kısmi kabule esas bir kısım olarak kabul edilecektir.”

ifadesine yer verilir iken, söz konusu sözleşmenin 10.4.1 inci maddesinde de yüklenicinin, idarece onaylanmış teslim programına uymak zorunda olduğu belirtilmiştir.

İhale dokümanında yer alan ve sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Termin Programı’nda temin edilecek boruların çapları da dâhil olmak üzere teslimat bilgileri, süreleri, miktarları ve teslim edileceği yerler ayrıntılı şekilde düzenlenmiş, bu Termin Programı da iş ortaklığını oluşturan her firma tarafından imza altına alınmıştır.

Yine aynı sözleşmenin 34 üncü maddesinde gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintilere ilişkin hükümler yer almaktadır. Sözleşmenin 34.2 nci maddesinde aynen; “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,3 (binde üç) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir.

Yapılan incelemelerde; 2017 yılı içerisindeki 6, 7, 8, 13 ve 14’üncü partilerdeki kısmi teslimlerde gecikmeler yaşandığı, bu partilerdeki gecikmelere ilişkin ise gecikme cezalarının 6, 7 ve 8’inci partilerde uygulanmadığı; 13 ve 14’üncü partilerde ise eksik uygulandığı anlaşılmıştır.

Kamu zararı kavramı, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.”

şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı madde uyarınca, “Kamu zararının belirlenmesinde;

“a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

… esas alınır.”

denilmektedir.

Bununla birlikte sorumluların yazılı savunmalarından, sorguda iddia olunan kamu zararının tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, …………………. ihale kayıt numaralı iş kapsamında çelik boru teslimlerinde gecikmeler yaşandığı, buna rağmen ihale dokümanında belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması ve/veya eksik tutarda uygulanması sonucu oluşan ………………….. USD (ABD Doları) kamu zararı, ………………………. tarihli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden (………. TL) Türk Lirasına çevrilerek …………………… TL olarak ………………… tarih ve ………………… yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile Ahiz ……………….. A.Ş’nin kurum nezdindeki emanet hesaplarından kesilerek bütçeye gelir kaydedildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle