BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

c) Hukuk Fakültesi: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

ç) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili mevzuat çerçevesinde sorumluluk hukuku alanında ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği sağlayarak sorumlululuk hukukunun gelişimine katkıda bulunmak.

b) İlgili mevzuat çerçevesinde, sorumluluk hukuku alanında yapılan araştırmalardan elde edilen verileri, tazminat hukuku ile ilgili sorunları olan sektörlerle paylaşmak, sektörden gelen verileri bilimsel yöntem çerçevesinde değerlendirmek.

c) Sorumluluk hukuku ile ilgili kurumlara ve bunların yönetiminden sorumlu kişiler ile iletişime geçmek ve işbirliği sağlamak.

ç) Sorumluluk hukukuyla ilgili uygulamaları araştırmak ve geliştirmek, bu alanda uygulamaya yön vermek.

d) Sorumluluk hukuku alanında disiplinler arası çalışmaya imkân sağlamak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde, sorumluluk hukuku üzerine yapılan bilimsel çalışmaları takip etmek ve gelişmeleri izlemek; bu çalışmalardan elde edilen birikimi ulusal ve uluslararası kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmak.

f) Ulusal ve uluslararası seviyede kurumlarla sorumluluk hukuku konusunda bilgi ve görüş alışverişi sağlamak.

g) Sorumluluk hukuku alanında mevcut teorik problemlerin ve uygulama sorunlarının karşılaştırmalı hukuk yöntemi ışığında incelenmesine ve değerlendirilmesine imkân sağlamak.

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde, sorumluluk hukuku üzerine eğitim vermek suretiyle ulusal ve uluslararası ortaklıklar ile kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğini gerçekleştirmek.

h) Sorumluluk hukuku alanında yüksek lisans ve doktora programlarına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, projelere araştırmacı katkısında bulunmak, yayın yapmak.

b) Üniversitenin diğer birimlerinin işbirliği ile sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

ç) Kamuoyunu bilgilendirici görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde, yurt dışında ve yurt içindeki resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal veya uluslararası projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

e) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.

f) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve uluslararası programlar oluşturmak.

g) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak.

h) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.

ı) Merkezin amaçlarına yönelik olarak kütüphane, bilgi merkezi ve dokümantasyon merkezi kurmak.

i) Sorumluluk hukuku alanında yüksek lisans programı oluşturmasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Dekanın önerisi üzerine, Üniversitenin, konuyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirilene kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekaleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından birine verebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkezin ve Merkeze bağlı proje gruplarının düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet alanları ve amaçlarına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi üzerine Hukuk Fakültesinde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez ve gerekli hallerde daha önce toplanılacağı duyurulmak üzere arızi olarak, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak.

b) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

c) Merkez faaliyetlerini yürütecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rektöre teklif etmek.

ç) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak, proje gruplarının kuruluş ve çalışmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek.

d) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek karara bağlamak.

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler arasından görevlendireceği en az beş,  en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulunda, ulusal veya uluslararası her bir kuruluştan en az bir en çok üç kişi olmak üzere resmî veya özel kuruluşlarda çalışanlar da görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, doğrudan Müdürün veya Yönetim Kurulunun talebi, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(5) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerine, bu konulardaki projelere, ulusal ve yabancı kuruluşlarla işbirliğine ve Merkez faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları

MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak üzere proje grupları kurulabilir. Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

(2) Proje gruplarında görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Bu kapsamda Merkezde en az bir araştırma uzmanı görevlendirilir. Araştırma uzmanının hukuk fakültesi mezunu ve iyi derecede yabancı dil bilgisi olması gerekir. Yabancı dil yeterliliği Üniversitenin istihdama ilişkin yabancı dil yeterlik şartları çerçevesinde ölçülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yorum Ekle