İtirazen Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmamış Olması Nedeniyle Başvurunun Reddi

Karar No              : 2021/UH.IV-464

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/589989 İhale Kayıt Numaralı “I Kısım Engelsiz Yaşam Bakım Reh ve Aile Danışma Merkezi Müd ve Kadın Konukevi Müd, II Kısım Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh Merkezi Müd, III Kısım Gerze Huzurevi Müdürlüğü’nün Mamul Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sinop Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 08.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “I Kısım Engelsiz Yaşam Bakım Reh ve Aile Danışma Merkezi Müd ve Kadın Konukevi Müd, II Kısım Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh Merkezi Müd, III Kısım Gerze Huzurevi Müdürlüğü’nün Mamul Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 22.02.2021 tarih ve 9121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/320 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin 1’inci kısmının Demka Yem. Gıda Tar. Tem. Hay. İnş. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, kendilerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği,  ihalenin 2’nci kısmının da aynı istekli üzerinde bırakıldığı ve bahse konu kısımda Fer-Ah Yem. Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yaz. Ser. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, adı geçen istekliler Demka Yem. Gıda Tar. Tem. Hay. İnş. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. ve Fer-Ah Yem. Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yaz. Ser. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından;

a) Geçici teminat mektuplarının geçici teminat mektubu standart formuna uygun olarak sunulmadığı, geçici teminat mektuplarında teminat gösterilen tutarın teklif fiyatının %3’ünü karşılamadığı, İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde belirtilen teminat süresini kapsamadığı,

) İhaleye vekil tarafından teklif verilmiş ise ihaleye yeterlik bilgileri tablosunda vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin beyan edilmediği, beyan edilen belgelerin aslı ya da noter onaylı suretlerinin sunulmadığı, ihale evraklarının ve teminat mektubunun vekil tarafından tanzim edilmesi gerektiği,

c) Sunulan işletme kayıt belgelerinin İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde belirtilen işletme kayıt belgesinin konusuna uygun olmadığı, ayrıca adı geçen isteklilerin işletme kayıt belgelerinde yer alan adresleri ile en son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetelerinde bulunan adreslerin aynı olması gerektiği,

d) Sunulan bilanço bilgilerinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde belirtilen kriterleri karşılamadığı,

e) İş deneyim belgelerinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde belirtilen düzenlemeleri sağlamadığı, benzer iş tanımına uygun olmadığı, parasal limitleri karşılamadığı, iş deneyimini tevsiken sözleşme ve faturalar ile eki SGK belgelerinin sunulmadığı, iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden teyidinin yapılamadığı, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmeyen iş deneyim belgelerinin geçerli kabul edilmemesi gerektiği,

f) İhale dosyası ekinde sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak sunulmadığı,

 g) Ticaret Sicil Gazetelerinin eksik olduğu, şirket ortaklarının T.C. Kimlik Numaralarına ve ortaklık oranlarına yer verilmediği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmü,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 01.02.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 10.02.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 22.02.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle