BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/375932 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova (Km:223+750) – Yeniçağa Kavşağı (Km122+750) Arasındaki Muhtelif Kesimlerinde Üstyapı İyileştirmesi Ve Büyük Onarım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/375932 ihale kayıt numaralı “Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova (Km:223+750) – Yeniçağa Kavşağı (Km122+750) Arasındaki Muhtelif Kesimlerinde Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Makimsan Asfalt Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Özka İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.05.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1024 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 13.07.2021 tarihli E:2021/1199 ve K:2021/1300 sayılı kararında “… Dava dosyasının incelenmesinden, davacı şirketin, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 25.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova (Km:223+750) – Yeniçağa Kavşağı (Km 122+750) Arasındaki Muhtelif Kesimlerinde Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım İşi” ihalesine katıldığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine  yaptığı şikayet başvurusunun reddedildiği ve  21.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet yoluna gittiği itirazen şikayet başvurusunun  da Kamu İhale Kurulu’nun 17.02.2021 tarih ve 2021/UY.II-414 sayılı kararı ile reddi üzerine açtığı davanın Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 15.04.2021 tarih ve  E:2021/525, K:2021/830 sayılı kararı ile oy çokluğu ile reddedildiği, dosyanın temyiz aşamasında olduğu,  ihalenin  dava dışı  Onur Taah.Taş. İnş. Tic. ve San. A.Ş üzerinde bırakıldığı, davacı şirket tarafından  05.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, 22.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu  iddialarının değerlendirilmesi sonucunda reddi üzerine  5 iddia ile yaptığı  itirazen şikayet başvurusunun ihale üzerinde bırakılan şirketle ilgili olarak yaptığı   4.iddia ve 5.iddia yönünden  reddine dair Kamu İhale Kurulu’nun 20.05.2021 tarih ve 2021/UY.II-1024 sayılı kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan değerlendirme ile davacının 4. İddiası yönünden davalı idarece yapılan 07.05.2021 tarihli esas inceleme raporunda; “… Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından anılan istekli tarafından sunulan hangi belgenin hangi gerekçe ile belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığının söz konusu iddia kapsamında itirazen şikâyet dilekçesinde belirtilmediği, bu açıdan söz konusu iddianın söz konusu istekli tarafından sunulan tüm belgelerin yeniden incelenmesi talebini içeren genel nitelikli bir hukuka aykırılık iddiası niteliğinde olduğu, itirazen şikâyet dilekçesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan hükme ve ikincil mevzuat hüküm ve açıklamalarına uygun olmadığı, bu kapsamda başvurunun sebepleri ve dayanaklarının gösterilmediği, iddia kapsamında inceleme yapılamayacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” değerlendirmesine yer verilerek kurul kararı ile bu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmış ise de davacının itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin İdari Şartnamenin 7.9’uncu maddesine uygun olarak sunulmadığı gerekçesine yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde ve anılan Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı sonucuna varıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, inceleme yapılmadan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, davacının 4. İddiası yönünden yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik kısmın iptaline,  diğer iddialara yönelik itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısımlar yönünden davanın ise reddine…” gerekçesiyle dava konusu işlemin 4’üncü iddiasına ilişkin değerlendirmelerin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 20.05.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1024 sayılı kararının 4’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 4’üncü iddiasının esasının incelenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle