Şartnamede İki Farklı Sınır Değer Katsayısına (R) Yer Verilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar Tarihi : 04.04.2024

Karar No : 2024/UH.I-534

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/29519 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kırvaçlar Gıda Taşımacılık Hayvancılık Akaryakıt İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Hizmet İşletmesi Otomotiv Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 01.03.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.03.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.03.2024 tarih ve 137990 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/393 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılaninceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda bilanço ve ciro bilgilerine ilişkin yapılan beyanların ihale dokümanındaki asgari oranları karşılamadığı, esas alınan yılların belirtilmediği

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale tarihinin yılın ilk 4 ayı içerisinde olması durumunda iş hacmine ilişkin yeterliliklerin ihale tarihinden bir önceki yıla ilişkin olarak sağlanması zorunluluğunun bulunmadığı, iki yıl önceki yıla ait gelir tablosunun sunulabileceği veya iki yıl önceki ve 3 yıl önceki yıllara ait gelir tablolarının sunulabileceği, bu durumda ortalamanın alınarak yeterliliğin sağlanıp sağlanmadığına bakılması gerektiği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde isteklilerin cari oranlarının en az 0,75 olması gerektiğinin düzenlendiği, Narinkale Tur. Nak. İnş. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise yeterlik bilgileri tablosunda 2022 ile 2021 yıllarına ait ortalama cari oranlarının 0,123878682194302 olarak beyan edildiği, isteklinin kendi beyanı esas alındığında istenilen asgari cari oranı sağlayamadığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarılan bilgiler üzerinden yapılan teyitlerden, beyan edilen oranların aynı olduğu anlaşılmış ve anılan isteklinin cari oranın en az 0,75 olması gerektiği şartını sağlamadığı görüldüğünden idare tarafından anılan isteklinin bilançoya ilişkin beyanlarının ihale dokümanına uygun olarak değerlendirilmesi işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi gereğince Narinkale Tur. Nak. İnş. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. teklif bedeli olan 4.589.982,54 TL’nin %20’sinden az olmamak üzere toplam ciro veya %12’sinden az olmamak üzere hizmet işleri ile ilgili ciroya sahip olması gerektiği, istekli tarafından beyan edilen bilgiler ışığında, EKAP üzerinden teyit edilebilen 2022 yılına ait gelir tablosu içerisinde yer alan net satışlar tutarının toplam ciroya ilişkin asgari yeterliği sağladığı görülmüş olup anılan isteklinin iş hacmine ilişkin yeterliği sağlamadığı yönündeki iddianın ise yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda yapılan hukuki değerlendirmeler neticesinde, Narinkale Tur. Nak. İnş. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin cari orana ilişkin asgari oranları sağlayamadığı gerekçesiyle teklifinin yeterlik aşamasında değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idare tarafından uygun bulunması işlemi mevzuata aykırı bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Narinkale Tur. Nak. İnş. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ihalenin 3’üncü kısmında değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.