İsteklinin Teklif Fiyatının İsteklilere Sözlü Olarak Açıklanmamasının 4734 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Temel İlkelere Aykırı Olmadığı

Karar No              : 2021/MK-38

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/390529 İhale Kayıt Numaralı “Ağrı Bilim Sanat Merkezi (Bilişim Merkezi ) Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Ağrı İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ağrı Bilim Sanat Merkezi (Bilişim Merkezi) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ataşoğulları İnş. Nak. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 24.10.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1377 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Davacı Köksal İnş. Müh. Gıda Tur. San. Tic. Ltd. Şti.- Süphan İnş. Tem. Taş. Basın Yayın İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesince 20/02/2020 tarihli ve E:2020/143, K:2020/498 sayılı kararında “davanın reddine” karar verilmiştir.

Mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.10.2020 tarihli ve E:2020/1256, K: 2020/2772 sayılı kararında “…Dosyanın incelenmesinden, ihale komisyonunca ihalenin ilk oturumuna ilişkin düzenlenen “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, dava dışı Y.D. tarafından teklif mektubu, geçici teminat mektubu, imza beyannamesi sunulduğu, iş deneyim belgesinin ise sunulmadığı tespitine yer verildiği; Y.D.’nin teklif ettiği bedelin, “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar” başlıklı 06/09/2019 tarihli tutanakta yer aldığı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğimin 57. maddesinin 3. fıkrasına göre de, bu tutanağın komisyon başkanınca onaylanmış suretinin isteyenlere imza karşılığı verileceği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, alınan ihale komisyonu kararında Y.D.’nin teklif fiyatına yer verildiği, ihaleye teklif sunan tüm isteklilerin anılan isteklinin teklif ettiği bedel hakkında bilgi sahibi oldukları, Y.D. tarafından teklif edilen bedelin ihale komisyonu tarafından sözlü olarak açıklanmamasında Y.D.’nin bir kusurunun olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan isteklinin teklif fiyatının isteklilere sözlü olarak açıklanmamasının 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, ihalenin iptaline ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır. Öte yandan, Kurul tarafından itirazen şikâyet başvurusuna konu “ihaleye teklif veren isteklilerden Yunus Duran’ın teklif fiyatı açıklanmadan ihalenin ilk oturumu kapatıldığından, ilk oturumda açıklanmayan teklif dikkate alınmadan sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği” iddiası yönünden herhangi bir değerlendirme yapılmadığı dikkate alındığında, işbu kararımız üzerine Kurul’ca itirazen şikâyet başvurusuna  konu iddia yönünden bir değerlendirme yapılması gerektiği açıktır…”  gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 24.10.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1377 sayılı kararının iptaline,

2-  Başvuru sahibinin “ihaleye teklif veren isteklilerden Yunus Duran’ın teklif fiyatı açıklanmadan ihalenin ilk oturumu kapatıldığından, ilk oturumda açıklanmayan teklif dikkate alınmadan sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği” şeklindeki iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle