Karar No              : 2021/UH.II-1906

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/464946 İhale Kayıt Numaralı “2021/2022 Yılı Üniversitemiz Öğrenci, Personeli için Öğle ve Akşam Yemeği Alımı, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 13.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021/2022 Yılı Üniversitemiz Öğrenci, Personeli için Öğle ve Akşam Yemeği Alımı, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Batı Mutfak Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.10.2021 tarih ve 46820 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1655 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen teminat mektubunun ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun olmadığı, ayrıca geçici teminat mektubu süresinin ve tutarının da İdari Şartname’de istenilen kriterleri karşılamadığı,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından e-teklif kapsamında beyan edilen banka referans mektubunda yer alan tutarların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu limitlerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit edilmesi gerektiği,

2) Başvuru sahibinin 3’üncü ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

…(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü,

“Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

…(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” hükmü,

 “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

…(6) Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Elektronik İhale uygulama Yönetmeliği’nin “Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 20’nci maddesinde “(1) Banka referans mektubu Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan elektronik ortamda alınır. Elektronik ortamda banka referans mektubu düzenlenmesi halinde Ek-1’de yer alan “Banka Referans Mektubu Bilgileri Formu” banka tarafından düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgiler, banka tarafından EKAP’a aktarılır. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü,

Adı geçen Yönetmelik’in “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

…c) Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.

…7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.” düzenlemesi,

“Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 10.01.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

“Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektubunu düzenleyen kuruluş tarafından mektuba verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafında e-teklifi kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; tablonun “Teminata ilişkin bilgiler” kısmında, geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0210-00026-00004948” şeklinde doldurulduğu, tablonun “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgiler” kısmında banka referans mektubunun ayırt edici numarasının “R0210-00026-00000930” olarak beyan edildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen elektronik geçici teminat mektubunun EKAP üzerinden sorgulanması neticesinde, geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0210-00026-00004948”, istekli vergi kimlik numarasının “32********”, geçerlilik tarihinin “31.01.2022”, teminat tutarının “126.000,00”, döviz cinsinin “TRY” olduğu ve hazırlayan iki banka yetkilisinin bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen banka referans mektubuna ilişkin EKAP üzerinden sorgulanma sonucunda ise, ayırt edici numaranın “R0210-00026-00000930”, istekli vergi kimlik numarasının “32********” olduğu ve hazırlayan iki banka yetkilisi ile banka nezdindeki kullanılmamış nakdi, gayrinakdi kredi tutarı ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduat tutarı bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

İdari Şartname’nin 26’ncı maddesinde, isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak geçici teminat vereceği, bu koşulun geçici teminat mektubu sunulmak suretiyle karşılanması durumunda belge geçerlilik tarihinin 10.01.2022 tarihinden önce olmayacağı düzenlenmiştir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin “4.025.000,00TL” olduğu, beyan etmiş olduğu geçici teminat mektubu tutarının “126.000,00TL” dikkate alındığında, ihalede istenilen asgari oranı karşıladığı (4.025.000,00 x 0,03 = 120.750,00), ayrıca belge geçerlilik tarihinin (31.01.2022) de ihalede istenilen 10.01.2022 tarihinden sonrası olduğu tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin aktarılan maddelerinde, elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı ve tekliflerin EKAP üzerinden gönderileceği, Kurum ile protokol imzalamış bankalardan, banka referans mektubu ile geçici teminat mektuplarının elektronik ortamda alınabileceği, bu belgelere ilişkin bilgilerin banka tarafından EKAP’a aktarılacağı, geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına, banka referans mektuplarının ise anılan Yönetmelik’in 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde mektuplara ilişkin ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilen belgeler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin dikkate alınarak idare tarafından değerlendirme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun olmadığı iddia edilmiş olup, yapılan inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmış geçici teminat mektubu ile ihaleye katılım sağlandığı görülmüştür.

Diğer taraftan, başvuru sahibince ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu banka referans mektubundaki tutarların gerçeği yansıtmadığı ve banka genel müdürlüklerinden söz konusu tutarların teyit edilmesi gerektiği iddia edilmekte olup, Yönetmelik’in yukarıda aktarılan 34’üncü maddesi dikkate alındığında, idare tarafından gerek görülmesi durumunda, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden banka referans mektubunun teyidinin yapılacağı anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin Yönetmelik’in 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınmış banka referans mektubu ile söz konusu kriterin karşılandığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak incelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, idarece yeterlik kriteri olarak belirlenen banka referans mektubuna ilişkin kriter ile geçici teminata ilişkin kriterleri tevsik etmek üzere, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak alınmış banka referans mektubu ve geçici teminat mektuplarının kullanıldığı, söz konusu belgelerin EKAP üzerinden sorgulanabildiği ve teyit edilebildiği görülmüş olup başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Yorum Ekle