Karar No              : 2020/MK-52

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/180341 İhale Kayıt Numaralı “6331 Sayılı Kanuna İstinaden Osgb Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/180341 ihale kayıt numaralı “6331 Sayılı Kanuna İstinaden OSGB Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.06.2019 tarihli ve 2019/UH.II-722 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, davacı Ömer Yusuf Sağlık Hizmetleri Medikal Madencilik Elek. Çevre Sağlığı ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 23.09.2019 tarihli E:2019/1461, K: 2019/1698 sayılı kararı üzerine 24.10.2019 tarihli ve 2019/MK-305 sayılı Kurul Kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 26.06.2019 tarihli ve 2019/UH.II-722 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Öte yandan Ankara 16. İdare Mahkemesinin dava konusu işlemin iptaline karar vermesi üzerine temyiz yoluna başvurulmuş, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.01.2020 tarihli E:2019/3944, K: 2020/127 sayılı kararında “Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak 08/05/2019 tarihli zeyilname ile ihale dokümanı kapsamında yer alan ve 6 kalemden (A Sınıfı İş güvenliği Uzmanlık Hizmeti Sunulması, C Sınıfı İş güvenliği Uzmanlık Hizmeti Sunulması, İşyeri Hekimliği Hizmeti Sunulması, Periyodik Muayeneye Tabi İş Ekipmanları Muayene Hizmeti Sunulması, Ortam Ölçümü Hizmeti Sunulması, Araç Tedariği Hizmeti Sunulması) oluşan birim fiyat teklif cetveli standart formu değiştirilerek tek kalemden (Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden 24 Ay Süreli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alınması) oluşan birim fiyat teklif cetveli standart formu olarak yeniden düzenlenmiştir.

Teknik Şartname’nin 10. maddesinin (a) bendi gereğince, isteklilerin tek bir kalem üzerinden verecekleri teklifleriyle birlikte (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlık hizmeti, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlık hizmeti, işyeri hekimliği hizmeti, periyodik muayeneye tâbi iş ekipmanları muayene hizmeti, ortam ölçümü hizmeti ve araç tedariği hizmeti sunulması kalemlerine yönelik detaylı birim fiyat açıklaması sunmak zorunda oldukları; ancak, sunulması istenen bir belgeden açık bir şekilde bahsedilmediği, yalnızca “yüklenici” tarafından sunulacak tekliflerin detay birim fiyat açıklamalarını içermesi gerektiğinin ifade edildiği; ilgili düzenlemede “detay birim fiyat açıklamalarını” ihtiva etmesi beklenen teklif sahibinin de mevzuatta üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli olarak tanımlanan “Yüklenici” olarak isimlendirildiği, zeyilname ile değiştirilen ihale dokümanı kapsamında detay birim fiyat cetveli adında veya benzeri nitelikte herhangi bir standart formun bulunmadığı, maddede teklifin içereceği belirtilen “detay birim fiyat açıklamaları” ile kastedilenin ihalede verilen tek birim fiyatın alt birim fiyatlar mı, yoksa alt birim fiyatlarına ilişkin yöntem, açıklayıcı bilgi vb. hususlar mı veya her ikisi mi olduğu hususunda belirsizlik bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, isteklilerin tek bir kalem üzerinden verecekleri teklifleriyle birlikte 6 adet kaleme ilişkin detay birim fiyat açıklamalarının sunulması gerekliliğinin açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konulamamış olması hususunun, ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturmadığı ve idare tarafından yalnızca detay teklif cetveli sunmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, Ege Gökmen İnşaat ve Net Ortak Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesi yolundaki dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 24.10.2019 tarihli ve 2019/MK-305 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 26.06.2019 tarihli ve 2019/UH.II-722 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle