İstekliler Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Ettikleri Bilgi Ve Belgelerden Teyit İmkanı Olanlar

Karar No              : 2020/UH.II-1805

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/448700 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Adnan Menderes Hava Limanı Dış Hatlar Giden Yolcu Bölümüne 3,5 Aylık Pcr Sonuç Karşılığı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı(Covid-19-Sars-Cov-Reverse Transkriptaz)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.09.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Adnan Menderes Hava Limanı Dış Hatlar Giden Yolcu Bölümüne 3,5 Aylık Pcr Sonuç Karşılığı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı(Covid-19-Sars-Cov-Reverse Transkriptaz)” ihalesine ilişkin olarak Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 14.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.09.2020 tarih ve 42854 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1491 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli Nukleus Sağlık Ürün.Tanı Hizm.San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Gazi Kimya Lab. Sist. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifleri kapsamında İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesinde istenen yetki belgesi veya işbirliği protokolünü sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “…10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır…” hükmü yer almaktadır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Adnan Menderes Hava Limanı Dış Hatlar Giden Yolcu Bölümüne 3,5 Aylık Pcr Sonuç Karşılığı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı (Covid-19-Sars-Cov-Reverse Transkriptaz)” olduğu, işin miktarının ise “1 kalem 120.000 adet PCR sonuç karşılığı dış laboratuvar hizmet alımı (Covid-19-Sars-Cov-Reverse Transkriptaz)” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…ı) Yüklenici firma mikrobiyoloji ve/veya genetik hastalıkları tanı merkezi labaratuvar ruhsatına sahip labaratuvarlardan aldığı yetki belgesi veya işbirliği protokolünü sunmak zorundadır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…” düzenlemesi,

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Dış Labaratuvar Hizmet Alımı Teknik Özellikleri” başlıklı 5’inci maddesinin 5.2’nci kısmında “Yüklenici firma mikrobiyoloji ve/veya genetik hastalıkları tanı merkezi labaratuvar ruhsatına sahip labaratuvarlardan aldığı yetki belgesi veya işbirliği protokolünü ihale dosyasında sunmalıdır. Sunulan belgeler sözleşme aşamasında idareye ibraz edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 3 istekli tarafından teklif sunulduğu, söz konusu isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen belgelerinin teyit edildiği, yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin Nukleus Sağlık Ürün.Tanı Hizm.San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Gazi Kimya Lab. Sist. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin belirlendiği görülmüştür.

yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı,

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, diğer yandan geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’ inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerine ilişkin doğrulamanın idarece istekliler tarafından sunulan belgeler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin iddiası kapsamında yapılan incelemede;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesinde istenen yeterlik kriterine ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan yapıldığı, idarece söz konusu beyanı doğrulamaya yönelik anılan istekliden söz konusu belge ve bunların eklerinin istenildiği, anılan istekli tarafından bahse konu yeterlik kriteri tablosunda belirtilen belgeler ve eklerinin sunulduğu ve idarece anılan belgelerin teyidinin yapıldığı,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesinde istenen yeterlik kriterine ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan yapıldığı, idarece söz konusu beyanı doğrulamaya yönelik anılan istekliden söz konusu belge ve bunların eklerinin istenildiği, anılan istekli tarafından bahse konu yeterlik kriteri tablosunda belirtilen belgenin sunulduğu ve idarece anılan belgenin teyidinin yapıldığı görülmüştür.

Bu kapsamda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin istekliler tarafından sunulan tevsik edici belgeler ve bunların ekleri üzerinden idarece yapılan teyit işleminin yerinde olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle