aşırı düşük

İstekli Tarafından İhale İlanında Yer Alan Hususa İlişkin Olarak İhalenin İlan Edildiği Tarihten İtibaren Başvurunun On Gün İçinde Yapılmasının Gerekli Olduğu – Danıştay Kararı

Karar No              : 2021/MK-118

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/126024 İhale Kayıt Numaralı “Eühastanesi 2015 Mali Yılı 12 Aylık Yüklenici Firma Sorumlusu, Yardımcı Eleman, Teknik Destek Elemanı, Veri Kayıt Elemanı, Veri Destek Elemanı, Biyomedikal Servis Elemanı Hizmetlerinin Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2014/126024 ihale kayıt numaralı “Ege Üniversitesi Hastanesi 2015 Mali Yılı 12 Aylık Yüklenici Firma Sorumlusu, Yardımcı Eleman, Teknik Destek Elemanı, Veri Kayıt Elemanı, Veri Destek Elemanı, Biyomedikal Servis Elemanı Hizmetlerinin Alımı” ihalesine ilişkin Hüseyin Yazıcı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I-4006 sayılı karar ile başvuru sahibinin birinci iddiası süre yönünden reddedilerek itirazen şikâyet başvurusu hakkında “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” kararı verilmiştir.

Davacı Doğa Endüstriyel Temizlik ve Gıda Ürünleri-Hüseyin Yazıcı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 12.02.2015 tarihli E:2015/2 ve K:2015/223 sayılı kararında “…Davalı idare tarafından şikâyete konu bu iddianın farkına varıldığı tarihin ihalenin ilan tarihi olan 03.10.2014 tarihi olduğu, dolayısıyla davacının, anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.10.2014 tarihinde başvuruda bulunduğu ileri sürülmüşse de, davacı tarafından, ihale dokümanına itiraz niteliğinde olan bu iddianın farkına varıldığı tarihin ihale dokümanının satın alındığı tarih olan 27.10.2014 tarihi olması gerektiği, dolayısıyla 27.10.2014 tarihinde süresinde idareye itiraz edildiği görüldüğünden, bu iddia yönünden davalı idarece işin esası hakkında inceleme yapılması gerekirken süre yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin itirazen şikâyete konu 1’inci iddia yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir. Söz konusu Mahkeme kararı gereklerini yerine getirmek üzere alınan 25.03.2015 tarihli ve 2015/MK-128 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 10.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I-4006 sayılı kararının itirazen şikâyete konu 1’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin “İdari Şartnamenin 2.1.a. maddesinde hizmet kapsamı olarak “Yardımcı Eleman, Teknik Destek Elemanı, Veri Kayıt Elemanı, Veri Destek Elemanı, Biyomedikal Servis Elemanı Hizmeti Alımı” belirtilmesine rağmen, yine İdari Şartnamenin 7.5.1. maddesinde ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyim belgesi yanında, teknolojik ürün deneyim belgesi diye ihale mevzuatı ve ihaleyle ilgisi olmayan bir belge istenildiği, istenen belgenin zeyilname ile ilgili maddeden kaldırılmasının gerektiği” şeklindeki iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine” karar verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde alınan 15.04.2015 tarihli ve 2015/UH.I-1085 sayılı Kurul kararında ise “…Yukarıda aktarılan düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde yer alan teknolojik ürün deneyim belgesine ilişkin düzenlemeye İhale İlanı’nın 4.3.1’inci maddesinde de yer verilmiştir. İdari Şartname ve İhale İlanı düzenlemesinden, isteklilerin iş deneyimine ilişkin yeterliklerini tevsik etmek için, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmasının gerektiği, anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, idarece İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’de isteklilerin iş deneyimine ilişkin yeterliklerini tevsik etmek için teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmasının istendiği, teknolojik ürün deneyim belgesi sunulmasının bir zorunluluk olmayıp seçimlik bir husus olduğu, isteklilerin iş deneyimini gösteren belgelerini veya teknolojik ürün deneyim belgesini sunabilecekleri, iddia konusu düzenlemenin mevcut haliyle isteklilerin teklif vermesini engelleyici nitelik taşımadığı, anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.” şeklinde ifadelere yer verilerek itirazen şikâyet başvurusu hakkında “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” kararı verilmiştir.

Ankara 8. İdare Mahkemesinin kararının Kurum tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 27.01.2021 tarih ve E:2015/5759, K:2021/162 sayılı kararında “…İhaleye katılacak isteklilerden ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi veya teknolojik ürün belgesi sunmalarının istenmesine ilişkin düzenlemeye İhale İlanı’nın 4.3.1. maddesinde de yer verildiği görülmekle davacının şikâyet başvurusunun dokümanın ilana yansımayan düzenlemelerine karşı yapılan başvuru niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı tarafından ihale ilanında yer alan hususa ilişkin olarak ihalenin ilan edildiği 03/10/2014 tarihinden itibaren on gün içinde yapılması gerekmekte iken bu süre geçirildikten sonra 27/10/2014 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı açık olup davacının birinci iddiasıyla ilgili olarak itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; 1. Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 12/02/2015 tarih ve E:2015/2, K:2015/223 sayılı kararının, dava konusu işlemin davacının birinci iddiası yönünden iptaline ve davalı idare aleyhine yargılama giderine hükmedilmesine ilişkin kısmının bozulmasına, 3. Bu kısım yönünden de davanın reddine” karar verilmiştir. 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 25.03.2015 tarihli ve 2015/MK-128 sayılı kararı ile bu karar gereği yapılan inceleme sonucu alınan 15.04.2015 tarihli ve 2015/UH.I-1085 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 10.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I-4006 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle