İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerekirken, Davacı Şirketin İhaleyi Kazanmış Olduğundan Bahisle Hukuken Korunması Gereken Bir Hakkının Ve Dolayısıyla Başvuru Ehliyetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle İtirazen Şikâyet Başvurusunun Usul Yönünden Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunma

Karar No              : 2020/MK-236

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/584002 İhale Kayıt Numaralı “Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu Km:24+350-84+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Bsk’lı Üstyapı İşleri (İkmal) Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/584002 ihale kayıt numaralı “Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu Km:24+350-84+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bsk’lı Üstyapı İşleri (İkmal) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Feza Taah. A.Ş. – Atacan Aksoy İnşaat Turizm Dış Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.03.2020 tarihli ve 2020/UY.IV-457 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine” karar verilmiştir.

Davacı Feza Taah. A.Ş. – Atacan Aksoy İnşaat Turizm Dış Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 18.09.2020 tarihli ve E:2020/1461 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta, yukarıda yer verilen Kanun hükümlerine göre ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli veya istekli olabileceklerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ihaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişilerin istekli statüsünde bulundukları ve ihalenin üzerlerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri açıktır. Bu çerçevede; istekli statüsünde olan ve ihale üzerinde kalan davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine davacının iddiaları incelenerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davacı şirketin ihaleyi kazanmış olduğundan bahisle hukuken korunması gereken bir hakkının ve dolayısıyla başvuru ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun usul yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.03.2020 tarihli ve 2020/UY.IV-457 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddiasının esasının incelenmesine,

Yorum Ekle