İşçilik Kalemleri Birim Fiyatları Virgülden Sonra En Yakın İki Ondalık Basamaklı Sayıya Yuvarlanmalıdır

Karar No              : 2022/UH.II-877

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/416635 İhale Kayıt Numaralı “Kısmi Zamanlı Eğitmen Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 27.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kısmi Zamanlı Eğitmen Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Artiks Gıda ve Kimyasal Mad. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin 16.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.06.2022 tarih ve 30046 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/665 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

08.06.2022 tarihli ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Natural Kurumsal Tem. İnş.San.Tic.A.Ş. olarak, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Hanedan Kurumsal Hizm. Tem.İnş. San.Tic.Ltd.Şti. olarak belirlendiği, anılan kararda ihaleye e-teklif veren isteklilerce ihale konusu işte çalıştırılacak eğitmenlere ilişkin birim fiyatın virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde yazıldığı, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2’nci maddesine aykırı olduğu şöyle ki, ihale konusu işin tamamının işçilik kaleminden oluştuğu bu nedenle anılan Tebliğ açıklamasından; işçilik kalemlerinin birim fiyatlarında kuruş hanesinin virgülden sonra iki haneden fazla yazılamayacağının, işçilik kalemleri hariç olmak üzere diğer giderler ile ilgili ikiden fazla rakam olarak yazılabileceğinin anlaşılması gerektiği dolayısıyla işçilik kaleminde virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16’ncı maddesinde “…  16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır… “ açıklaması,

Anılan Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde  “…78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.

78.1.4. Niteliği gereği süreklilik arz etme koşulu dışında diğer koşulları taşıyan ve ihale edilmesi mümkün olan hizmet alımları ile 78.1.1 maddede belirtilen koşulları taşıyan hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerinde, teklifler ile aşırı düşük tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde bu Tebliğin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri için öngördüğü düzenlemeler (asgari işçilik maliyeti ile sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesabı, sınır değer tespiti, işçilik hesaplama modülünün kullanım zorunluluğu vb.) aynen uygulanır.

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir. …” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kısmi Zamanlı Eğitmen Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

e) Miktarı:

Kısmı Zamanlı Olarak, 50453 Saat Çalıştırılacak Eğitmen Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlı Tarafından Belirlenecek Birimlerde Yapılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Kısmi Zamanlı Eğitmen Hizmet Alımı (Asgari Ücretin%50 fazlası)

Ödenecek vergi, kdv hariç, harç, resim, sigorta, eğitmenlerin tüm giderleri birim fiyata dahildir…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin konusu, amacı ve süresi” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu şartname Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü hizmet alımı kapsamında 2022-2023 eğitim yılı içinde 15.06.2022-14.06.2023 tarihleri arasında yapılacak olan “ahşap teknolojisi, bilişim teknolojileri, büro yönetimi ve sekreterlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları teknolojisi, gazetecilik, geleneksel oyunlar ve zeka oyunları, giyim üretim teknolojisi, grafik ve fotoğraf, güzellik ve saç bakım hizmetleri, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği, hukuk, kişisel gelişim ve eğitim, makine teknolojisi, muhasebe ve finansman, müzik ve gösteri sanatları, radyo televizyon, sağlık, sanat ve tasarım, spor, yabancı diller, yiyecek ve içecek hizmetleri, bahçecilik eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Toplam eğitim 50.453 saattir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin örgün öğretim programına destek amacıyla verilecek olan kursların, planlı bir program dâhilinde, yürütülmesi amaçlanmaktadır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İşin yapılacağı yer ve ödeme yüzdeleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü’nün belirlediği Eskişehir içerisinde bulunan birimlerde yapılacaktır. Hizmet kapsamında görev yapacak personele asgari ücretin %50 fazlası şeklinde eğitmenin girdiği ders saati kadar ödeme yapılacak, yol ve yemek ücreti ödenmeyecektir. ” düzenlemesi yer almaktadır.

Ayrıca birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

27.05.2022 tarihinde e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği, 5 isteklinin teklifinin uygun görüldüğü, 08.06.2022 tarihli ihale komisyonu kararıyla Kervan Hip. Tem. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti. ve Yakışır Hizmet Bilg. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti.nin. tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Natural Kurumsal Tem. İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlendiği, bahse konu ihalede Hanedan Kurumsal Hizmetler Gıda Yemek Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemelerinden, şikâyete konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “Kısmi Zamanlı Eğitmen Hizmet Alımı” olduğu, iş kapsamında farklı unvanlarda olmak üzere 50.453 saat kısmi zamanlı olarak personel çalıştırılacağı, çalıştırılacak personele ilişkin olarak İdari Şartname’de her bir personel için asgari ücretin ne kadar fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenleme yapıldığı,

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idare tarafından (asgari ücretin %50 fazlası olan) işçilik hesaplama modülü kullanılarak saatlik asgari ücretin sözleşme ve genel giderler hariç 40,87 TL olarak hesaplandığı ve ihale dokümanına ait birim fiyat teklif cetvelinde 50.453 saat kurs verileceği, yaklaşık maliyet tutarının da 2.288.835,66 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Natural Kurumsal Tem. İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından  EKAP üzerinden kaydedilen birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, söz konusu teklif cetvelinde yer alan “Eğitmen Hizmet Alımı” iş kalemi için birim fiyat teklifinin “41,5206283 TL” olarak, anılan birim fiyatın miktarla (50.453 saat) çarpılması sonucunda ulaşılan birim fiyat tutarının “2.094.840,2596199 TRY” olarak hesaplandığı ve bahse konu ihaleye  “2.094.840,26 TRY” tutarında teklif verildiği görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif Hanedan Kurumsal Hiz. Tem. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti tarafından, EKAP üzerinden kaydedilen birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, söz konusu teklif cetvelinde yer alan “Eğitmen Hizmet Alımı” iş kalemi için birim fiyat teklifinin “41,5207 TL” olarak, anılan birim fiyatın miktarla (50.453 saat) çarpılması sonucunda ulaşılan birim fiyat tutarının “2.094.843,8771 TRY” olarak hesaplandığı ve bahse konu ihaleye  “2.094.843,88 TRY” tutarında teklif verildiği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2 ve 16.5.2.1’inci maddelerindeki açıklamalar uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilemeyeceği, işçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla 1,00 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarların iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı, ayni veya nakdi ayrımı yapılmadan işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçiliğe bağlı tüm giderlerin sadece sonuç tutarlarının değil aynı zamanda birim fiyat tutarlarının da virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda ihale doküman düzenlemelerine ve bahse konu işin yaklaşık maliyet hesabına göre söz konusu işin salt işçilik ücretinden oluştuğu, dokümana ait birim fiyat teklif cetvelinde eğitici ücretin haricinde başkaca bir kalemin yer almadığı dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin sadece işçilik ücretinden oluştuğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Natural Kurumsal Tem. İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Hanedan Kurumsal Hiz. Tem. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Paylaş:
YAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ